Novinky v ADR 2021

Dne 1.1.2021 vstoupila v platnost nová „Dohoda ADR 2021,“ která zahrnuje celou řadu nových a pozměněných ustanovení. Přesto je možno na základě přechodného ustanovení přepravovat i nadále nebezpečné věci dle dohody původní – ADR 2019, a to až do 30. 6. 2021.

Výše uvedený termín brzy vyprší, proto jsme pro Vás na našich stránkách CSPSD připravili heslovitě přehled vybraných nejdůležitějších změn. Některé texty jsou z důvodu zjednodušení zkráceny nebo mírně upraveny. Pro úplné znění viz sbírka mezinárodních smluv https://www.cspsd.cz/1018-adr-2021-cesky-preklad .


Změna názvu: vyškrtnuto slovo „Evropská.“
Nový název zní: „Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.“

Čtyři nová UN čísla:

UN číslo
Pojmenování a popis
Třída Klasifikační kód Bezpečnostní značka
UN 0511
ROZBUŠKY, ELEKTRONICKÉ programovatelné pro trhací práce
 
   
1
  
1.1B
UN 0512
ROZBUŠKY, ELEKTRONICKÉ programovatelné pro trhací práce
 
 
1

  
1.4B
UN 0513
ROZBUŠKY, ELEKTRONICKÉ programovatelné pro trhací práce
 
 
1
 
1.4S
UN 3549
ODPAD MEDICÍNSKÝ, KATEGORIE A, OHROŽUJÍCÍ LIDI, tuhý, nebo ODPAD MEDICÍNSKÝ, KATEGORIE A, OHROŽUJÍCÍ pouze ZVÍŘATA, tuhý
 
 
6.2
 
I3

1.1.3.2 (a)
1 Nm3: se vztahuje k normálnímu krychlovému metru: množství plynu zabírající 1 m3 při teplotě 0 °C a tlaku 1.01325 bar.

1.1.3.7
Ve vynětí z platnosti pro přepravu systémů akumulace a výroby elektrické energie je nové ustanovení související s oddílem 5.5.4. Zařízení jako např. záznamníky dat a zařízení pro sledování nákladu připojené nebo obsažené v kusech, přepravních obalových souborech, kontejnerech nebo nákladových prostorech nejsou plně vyňata z platnosti, nicméně se na ně vztahují pouze ustanovení oddílu 5.5.4.

1.2
Ve třídě 7 je pojem „Dávkový příkon“ nahrazen novým termínem „Příkon dávkového ekvivalentu.“ Vyjadřuje prostorový dávkový ekvivalent nebo směrový dávkový ekvivalent, jak je to vhodné, za jednotku času, měřený ve sledovaném místě.

1.8.5
Hlášení o nehodách a mimořádných událostech. Nově, pokud dojde závažné nehodě nebo mimořádné události je povinen zajistit vypracování a předložení zprávy také vykládce.

3.1.2.8.1.4
Pouze pro UN 3077 a 3082 může být technickým názvem pojmenování, které je uvedeno velkými písmeny ve sloupci 2 tabulky A kapitoly 3.2 za předpokladu, že tento název neobsahuje „J.N.“ a látka nemá přiřazené zvláštní ustanovení 274. Musí být použito pojmenování, které nejvhodněji popisuje látku nebo směs, např.:
UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. (BARVA)
UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. (VÝROBKY KOSMETICKÉ)

Kapitola 3.3
ZU 301 a ZU 672
Termín „stroje nebo přístroje“ byl nahrazen všeobecnějším termínem: „předměty jako stroje, přístroje nebo zařízení.“

ZU 327:
Rozšíření rozsahu ZU (odpadové aerosoly) i na odpadové plynové kartuše UN 2037. Pokyn pro balení: P003 / PP17 a PP96, nebo LP200 / L2.

Nový odstavec: „Odpadové plynové kartuše, které byly naplněny nehořlavými, netoxickými plyny třídy 2, skupiny A nebo O a byly proraženy, nepodléhají ADR.“

Související PP 96 a L2: (velké) obaly musí být přiměřeně větrány, aby se zabránilo vytváření nebezpečného ovzduší a hromadění tlaku.

ZU 360 (rozšíření):
Lithiové baterie instalované v nákladních dopravních jednotkách, které jsou konstruovány pouze pro externí napájení dopravních jednotek, musí být zařazeny pod položku UN 3536 BATERIE LITHIOVÉ UMÍSTĚNÉ V NÁKLADNÍ DOPRAVNÍ JEDNOTCE lithium-iontové baterie nebo lithium-kovové baterie.

ZU 363:
Jestliže motor nebo stroj obsahuje více než 1000 litrů kapalného paliva, pro UN 3528 a UN 3530, nebo má-li palivová nádrž hydraulický vnitřní objem větší než 1000 litrů, pro UN 3529:

Změna části týkající se tunelů:
Pro přepravu, která zahrnuje průjezd tunely s omezením pro přepravu, musí být dopravní jednotky opatřeny oranžovými tabulkami podle 5.3.2 a platí omezení průjezdu tunely podle 8.6.4.

ZU 376 (nová poznámka):
Kritéria pro posuzování, zda je článek nebo baterie poškozený nebo vadný.

ZU 388 (upřesnění):
Lithium-iontové nebo lithium-kovové baterie instalované v nákladních dopravních jednotkách, které jsou konstruovány pouze pro externí napájení dopravních jednotek, musí být zařazeny pod položku UN 3536 BATERIE LITHIOVÉ UMÍSTĚNÉ V NÁKLADNÍ DOPRAVNÍ JEDNOTCE lithium-iontové baterie nebo lithium-kovové baterie.

ZU 390 (nové):
Týká se kombinace lithiových baterií obsažených v zařízení a lithiových baterií balených se zařízením (značení kusu a přepravní doklad).

ZU 671 (nová část):
Soupravám obsahujícím pouze nebezpečné věci, k nimž není přiřazena žádná obalová skupina, se přidělí přepravní kategorie 2 pro vyplnění přepravních dokladů a vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou (viz 1.1.3.6).

ZU 675 (nové):
Je zakázána společná nakládka kusů obsahujících tyto nebezpečné věci s látkami a předměty třídy 1, s výjimkou 1.4S. (UN 2211 and UN 3314).

4.1.1.3.2 (nové)
Obaly, včetně IBC a velkých obalů mohou odpovídat jednomu nebo více úspěšně ověřeným konstrukčním typům a mohou být označeny více než jednou značkou.

P003 / PP32
Také velké předměty zasílané pod UN 3164 mohou být přepravovány bez obalu v latěních nebo ve vhodných přepravních obalových souborech.

P206 / PP 97 (nové)
Pro hasicí látky přiřazené k UN 3500 je maximální zkušební doba pro periodickou inspekci 10 let. Mohou být přepravovány v lahvích o nejvyšším hydraulickém vnitřním objemu 450 l, odpovídajících příslušným požadavkům kapitoly 6.2.

P801a: Zrušen a zároveň zahrnut do upraveného pokynu pro balení P801.

P903: nový odstavec (5) týkající se obalů obsahujících jak články nebo baterie balené se zařízením, tak i obsažené v zařízení.

4.2.3.7.3 (nové)
Do přepravního dokladu musí být uvedeno datum, kdy skončí zádržná doba (viz 5.4.1.2.2 (d)).
(vyžadování tohoto údaje i v případě přemístitelných cisteren pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů)

5.2.1.9.2
Změna tvaru značky pro lithiové baterie (obdélník nebo čtverec) a rozměrů (minimální rozměr 100 x 100 mm).

5.3.2.3
Nové identifikační číslo nebezpečnosti: 836
Žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí 23 °C až 60 °C včetně) a toxická
Nově se vyskytuje u UN 2683 SULFID AMONNÝ, ROZTOK

5.4.1.1.1 (k)
Předepsané údaje v přepravním dokladu:
Pro přepravu, která zahrnuje průjezd tunely s omezením pro přepravu nebezpečných věcí, kód omezení pro tunely uvedený ve sloupci (15) tabulky A kapitoly 3.2 velkými písmeny v závorkách nebo znak „(─)“.

5.5.3.4.1
Kusy obsahující suchý led (UN 1845) jako zásilku se označí „OXID UHLIČITÝ, TUHÝ“ nebo „SUCHÝ LED“

5.5.3.6.2
Změna názvu značky a pozměnění údajů na ní uvedených. Výstražná značka udušení pro vozidla a kontejnery.

6.1.3.14 (nové) (viz též 6.5.2.1.3 a 6.6.3.4 v souvislosti s 4.1.1.3.2)
Pokud obal vyhovuje jednomu nebo více než jednomu zkoušenému konstrukčnímu typu obalu, včetně jednoho nebo více než jednoho zkoušeného konstrukčního typu IBC nebo velkého obalu, může být obal opatřen více než jednou značkou …

Kapitola 6.3 má změněný název: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů PRO INFEKČNÍ látky KATEGORIE A třídy 6.2 (UN 2814 a 2900)

6.5.2.2.4 (Kompozitní IBC):
Značky na vnitřní nádobě musí být snadno přístupné pro kontrolu. Pokud tomu tak není, musí být na vnější obal umístěn duplikát požadovaných značek na vnitřní nádobě, před kterým je uvedeno „Vnitřní nádoba“.

CV36
Pokud jsou kusy přepravovány v jiných uzavřených vozidlech nebo kontejnerech, je třeba zabránit výměně plynu mezi nákladovým prostorem a kabinou řidiče.

S16 a S21
Doplněn nový odstavec v dodatečných požadavcích týkající se stálého dozoru nad vozidly v souladu s bezpečnostním plánem v 1.10.3.2, tak aby se předešlo jakémukoli jednání ze zlého úmyslu a aby byl uvědomen řidič a příslušné orgány v případě ztráty nebo požáru.

9.1.3.4 (nový odstavec)
Vozidlo se nesmí používat pro přepravu nebezpečných věcí po datu ukončení platnosti osvědčení, dokud vozidlo nemá platné osvědčení o schválení.

9.1.3.5
V „osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí“ bylo vymazáno slovo „Evropská.“


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…