ÚVOD
Silniční kontroly
Informace
Mobilní expertní jednotky

Mobilní expertní jednotky

Mobilní expertní jednotky („MEJ“)

Mobilních expertní jednotky (dále „MEJ“) byly vytvořeny jako odborně a materiálně technicky vybavené složky na podporu výkonu státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě usnesením č. 171 ke koncepci výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě Vlády České republiky ze dne 20. února 2002.

V současné době disponuje CSPSD 15 MEJ rozmístěnými v jednotlivých krajích republiky, které provádějí svou každodenní expertní činnost převážně v součinnosti se službou dopravní policie České republiky.

Mezi prvořadé úkoly pracovníků MEJ především patří:

 • Posílit, ale zejména zajistit zkvalitnění a zintenzivnění úkonů státního odborného dozoru v silniční dopravě v rámci prováděných silničních kontrol
 • Odborně zajistit kontrolní činnosti vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ochrany pozemních komunikací
 • Zajistit jednotné kontrolní postupy a přístupy kontrolních orgánů a zpětnou vazbu směrem k jednotlivým odborům MD
 • Zajistit rychlou a kvalitní aplikaci národních i evropských právních norem platných v silniční dopravě do každodenní kontrolní praxe
 • Zajistit realizaci úkolů stanovených MD při řešení aktuálních problémů v silniční dopravě

Pracovníci MEJ jsou podrobováni pravidelnému odbornému vzdělávání a musejí splňovat

 • podmínky pro získání příslušných osvědčení o odborné způsobilosti k provádění:
 • Expertní činnosti pro oblast kontroly přepravy nebezpečných věcí ADR
 • Expertní činnosti pro oblasti kontroly technického stavu vozidel a upevnění nákladu
 • Expertní činnosti pro oblast kontroly dodržování sociálních předpisů a kontroly
 • záznamových zařízení
 • Expertní činnosti pro oblast kontroly osobní dopravy (hromadná přeprava osob)
 • Expertní činnosti pro oblast kontroly přepravy zkazitelných potravin ATP
 • Kontroly hmotnosti a rozměrů vozidel (kontrolní vážení)

Během uplynulých let se podařilo navázat CSPSD řadu kontaktů se zahraničními kontrolními složkami. Pracovníci MEJ se pravidelně na základě uzavřených dvoustranných mezinárodních dohod o spolupráci při provádění kontrol v silniční dopravě ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/22/ES o společných silničních kontrolách zúčastňují společných kontrolních akcí v ČR i mimo území republiky s inspektory německého BAG, rakouského BAV, slovenského NIP, polské ITD s maďarského NKH.

Pracovníci MEJ se rovněž setkávají se zahraničními kolegy v rámci aktivit organizace Euro Contrôle Route (dále jen “ECR“). ECR je organizací sdružující evropské kontrolní orgány, které provádějí kontrolní činnost v oblasti silniční dopravy. Tyto národní autority v rámci struktur a programů ECR spolupracují mimo jiné na zvyšování vlastní odborné úrovně, pravidelné výměně informací, provádění společných kontrolních akcí na bilaterální či multilaterální úrovni, vývoji společných školicích programů a pořádání přednášek pro kontrolní orgány, stanovování jednotných kontrolních postupů, vytváření jednotných norem pro technické vybavení, průběžné konzultování konkrétních oblastí týkajících se silniční dopravy především užitkových vozidel s dopadem na tvorbu legislativy EU.

MEJ se staly během uplynulých let nedílnou součástí kontrolního systému silničních kontrol, jsou nástrojem resortu dopravy, díky kterému lze jednotně aplikovat příslušné právní normy a jejich změny operativně prosazovat do kontrolní praxe v silniční dopravě a jejich pracovníci jsou u odborné veřejnosti respektovanými odborníky.

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Balíček mobility je ve finále

Po třech letech vyjednávání a hledání kompromisů je na světě Balíček mobility, který mění řadu…

Emulátory máme denně

I přes velmi chabou legislativu jsme začali intenzivněji sledovat provedené zásahy do systému SCR u…

Venkovní učebna ve Valmezu

Nová venkovní učebna byla před pár dny slavnostně otevřena na dětském dopravním hřišti ve Valašském…

BESIP na Letišti Václava Havla

Ve dnech 10. – 12. 7. 2020 probíhal na Letišti Václava Havla Runway park, který pořádá každý týden…