ÚVOD
Silniční kontroly
Informace
Mobilní expertní jednotky

Mobilní expertní jednotky

Mobilní expertní jednotky („MEJ“)

Mobilních expertní jednotky (dále „MEJ“) byly vytvořeny jako odborně a materiálně technicky vybavené složky na podporu výkonu státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě usnesením č. 171 ke koncepci výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě Vlády České republiky ze dne 20. února 2002.

V současné době disponuje CSPSD 15 MEJ rozmístěnými v jednotlivých krajích republiky, které provádějí svou každodenní expertní činnost převážně v součinnosti se službou dopravní policie České republiky.

Mezi prvořadé úkoly pracovníků MEJ především patří:

 • Posílit, ale zejména zajistit zkvalitnění a zintenzivnění úkonů státního odborného dozoru v silniční dopravě v rámci prováděných silničních kontrol
 • Odborně zajistit kontrolní činnosti vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ochrany pozemních komunikací
 • Zajistit jednotné kontrolní postupy a přístupy kontrolních orgánů a zpětnou vazbu směrem k jednotlivým odborům MD
 • Zajistit rychlou a kvalitní aplikaci národních i evropských právních norem platných v silniční dopravě do každodenní kontrolní praxe
 • Zajistit realizaci úkolů stanovených MD při řešení aktuálních problémů v silniční dopravě

Pracovníci MEJ jsou podrobováni pravidelnému odbornému vzdělávání a musejí splňovat

 • podmínky pro získání příslušných osvědčení o odborné způsobilosti k provádění:
 • Expertní činnosti pro oblast kontroly přepravy nebezpečných věcí ADR
 • Expertní činnosti pro oblasti kontroly technického stavu vozidel a upevnění nákladu
 • Expertní činnosti pro oblast kontroly dodržování sociálních předpisů a kontroly
 • záznamových zařízení
 • Expertní činnosti pro oblast kontroly osobní dopravy (hromadná přeprava osob)
 • Expertní činnosti pro oblast kontroly přepravy zkazitelných potravin ATP
 • Kontroly hmotnosti a rozměrů vozidel (kontrolní vážení)

Během uplynulých let se podařilo navázat CSPSD řadu kontaktů se zahraničními kontrolními složkami. Pracovníci MEJ se pravidelně na základě uzavřených dvoustranných mezinárodních dohod o spolupráci při provádění kontrol v silniční dopravě ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/22/ES o společných silničních kontrolách zúčastňují společných kontrolních akcí v ČR i mimo území republiky s inspektory německého BAG, rakouského BAV, slovenského NIP, polské ITD s maďarského NKH.

Pracovníci MEJ se rovněž setkávají se zahraničními kolegy v rámci aktivit organizace Euro Contrôle Route (dále jen “ECR“). ECR je organizací sdružující evropské kontrolní orgány, které provádějí kontrolní činnost v oblasti silniční dopravy. Tyto národní autority v rámci struktur a programů ECR spolupracují mimo jiné na zvyšování vlastní odborné úrovně, pravidelné výměně informací, provádění společných kontrolních akcí na bilaterální či multilaterální úrovni, vývoji společných školicích programů a pořádání přednášek pro kontrolní orgány, stanovování jednotných kontrolních postupů, vytváření jednotných norem pro technické vybavení, průběžné konzultování konkrétních oblastí týkajících se silniční dopravy především užitkových vozidel s dopadem na tvorbu legislativy EU.

MEJ se staly během uplynulých let nedílnou součástí kontrolního systému silničních kontrol, jsou nástrojem resortu dopravy, díky kterému lze jednotně aplikovat příslušné právní normy a jejich změny operativně prosazovat do kontrolní praxe v silniční dopravě a jejich pracovníci jsou u odborné veřejnosti respektovanými odborníky.

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Mnohostranná dohoda M330

Vzhledem k jarní epidemiologické situaci související s onemocněním covid-19 byla v březnu letošního…

Záznam překročení hranic

Změny, které přinesl Balíček mobility I, už se postupně dostávají do povědomí. Chtěli bychom ale…

Používání tachografu při výcviku v řízení

Novelizací zákona 111/1994 Sb. došlo od 1.10. k mnoha změnám, které se týkají tzv. výjimkových…

Dočasné omezení služeb střediska Distribuce

Vážení zákazníci,dovolujeme si Vás upozornit, že do odvolání přijímáme objednávky kontrolních…