ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Novela zákona o silničním provozu

Novela zákona o silničním provozu

V souvislosti s přijetím zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, se mění celkem 69 zákonů, včetně zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Změny nastávají v oblasti státního odborného dozoru ve věcech provozu na pozemních komunikacích a účinné jsou od 1. května 2014.

Změna zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

zákonem č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

§ 125b

Státní odborný dozor a vrchní státní odborný dozor

(1) Státní odborný dozor a vrchní státní odborný dozor (dále jen „státní dozor“) nad výkonem působností ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu 30) (dále jen „výkon působnosti“) vykonávají krajské úřady 38a) a ministerstvo.

(2) Ministerstvo vykonává vrchní státní odborný dozor nad výkonem působností obecními úřady obcí s rozšířenou působností a krajskými úřady.

Novela zákonem č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu:

(3) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.

Odstavce 4 až 10 se zrušují.


Poznámka: Kontrolní řád – zákon č. 255/2012 Sb., s účinností od 1. ledna 2014.


Zákon č. 64/2014 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. května 2014.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Informace o školeních pro oblast STK a SME ve zbývající části roku 2018

Informace o školeních pro oblast STK a SME ve zbývající části roku 2018Vzhledem ke změnám…

Soumrak přichází rychle

Přesto, že i letošní podzim je teplotně nadprůměrný a slunné dny první poloviny října připomínají…

Zkušení vědí...

Třebaže manipulace s tachografem může mít mnoho podob, jsou si kontroloři s přibývajícími případy…

Mnoho zjištěných závad během mezinárodní kontrolní akce ADR

Poslední týden v měsíci září 2018 se uskutečnila za účasti odborného pracovníka CSPSD již třetí…