Na vlastní oči

A zejména na vlastní kůži si měli příležitost vyzkoušet přístup a pohled kontrolních orgánů ČR ve srovnání s pohledem a přístupem kontrolních orgánů některých sousedních států řidiči nákladních vozidel, projíždějících ve dnech 23. až 25. září 2014 Pardubickým krajem.

Centrum služeb pro silniční dopravu zde totiž připravilo a zorganizovalo společné působení dopravních specialistů na provádění silničních kontrol ČR – MEJ CSPSD, v úzké spolupráci a s podporou inspektorů zahraničních kontrolních složek. Díky pochopení a ochotě ředitelství dopravní služby PČR Pardubického kraje se podařilo v tomto období postavit celkem devět denně se obměňujících kontrolních stanovišť na teritoriu Pardubického kraje.

Do kontrolní akce byly nasazeny mobilní expertní jednotky CSPSD z Pardubic, Hradce Králové, Liberce a dvě jednotky z Jihlavy. Podporu jednotkám poskytlo i oddělení vzdělávání MEJ CSPSD. Centrum služeb pro silniční dopravu tedy nasadilo do kontrolních akcí denně 17 specialistů.


Do působení na kontrolních stanovištích bylo dále aktivně zapojeno i 18 inspektorů cizích kontrolních složek, konkrétně:
 • 6 inspektorů německé BAG
 • 5 inspektorů polské ITD
 • 5 inspektorů maďarského NKH
 • 2 inspektoři slovenského NIP

Zdárný průběh celé multilaterální silniční kontrolní akce zajišťovalo aktivně celkem 30 příslušníků PČR a 2 příslušníci Celní správy ČR.

Kontrolní akce byla zaměřena na problematiku dodržování podmínek pro provozování nákladní dopravy s cíleným pohledem na provoz vozidel, přepravujících nebezpečný náklad v kusové podobě. I přes vyhlášené zaměření ale pro komplexnost přístupu ke kontrolní činnosti byla výsledkem mnohá zjištění porušení i v dalších oblastech, týkajících se nákladní dopravy.


Do rozvinuté kontrolní sítě během tří kontrolních dní padlo a zkoumavému zraku inspektorů bylo podrobeno celkem 192 vozidel. V 85 případech bylo zjištěno porušení v dodržování platné legislativy. Na základě výsledků společné kontrolní práce orgány PČR udělily na místě:


2 kauce zahraničním řidičům v celkové částce 105.000,00 Kč a
39 blokových pokud v celkové hodnotě 52.400,00 Kč.
Z provedené společné kontrolní činnosti vzešlo 46 oznámení místně příslušným správním orgánům.

Mezi nejmarkantnější zjištěné přestupky lze zařadit: 

 • 21 případů porušení v oblasti sociální legislativy, z toho 4 případy manipulace se záznamovým zařízením – použití magnetu na snímači impulzů, 
 • 2 x jízda na cizí kartu řidiče a 1 případ jízdy s otevřeným záznamovým zařízením
 • 14 případů zjištění nevyhovujícího technického stavu vozidla
 • 15 vozidel provozovaných s překročením hmotnostních poměrů, za nichž byly schváleny do provozu;
 • z toho u jednoho vozidla zjištěno překročení technicky přípustné hmotnosti o 60 %
 • 7 případů nedodržení podmínek, stanovených dohodou ADR pro přepravu nebezpečných nákladů
 • 2 vozidla, překračující limitní hmotnosti ve smyslu NKV podle zákona č. 13/1997 Sb.
 • 2 vozidla nedodržující parametry ve smyslu vydaného povolení ke zvláštnímu užívání

Celá kontrolní akce opět potvrdila, že stav na úseku dodržování platné legislativy v rámci provozování nákladní dopravy, se ve srovnání s předcházejícími obdobími nelepší. Společná práce se zahraničními inspektory na kontrolních stanovištích zároveň poskytla jedinečnou příležitost konzultovat kontrolní postupy a zejména závěry kontrolních zjištění dle aplikované praxe v jednotlivých sousedních zemích.
Kontrolní akce byla hodnocena jako všestranně prospěšná.

Co říci závěrem?

Páni řidiči, těšíme se příště opět na šťastnou shledanou!

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených…

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…