Na vlastní oči

A zejména na vlastní kůži si měli příležitost vyzkoušet přístup a pohled kontrolních orgánů ČR ve srovnání s pohledem a přístupem kontrolních orgánů některých sousedních států řidiči nákladních vozidel, projíždějících ve dnech 23. až 25. září 2014 Pardubickým krajem.

Centrum služeb pro silniční dopravu zde totiž připravilo a zorganizovalo společné působení dopravních specialistů na provádění silničních kontrol ČR – MEJ CSPSD, v úzké spolupráci a s podporou inspektorů zahraničních kontrolních složek. Díky pochopení a ochotě ředitelství dopravní služby PČR Pardubického kraje se podařilo v tomto období postavit celkem devět denně se obměňujících kontrolních stanovišť na teritoriu Pardubického kraje.

Do kontrolní akce byly nasazeny mobilní expertní jednotky CSPSD z Pardubic, Hradce Králové, Liberce a dvě jednotky z Jihlavy. Podporu jednotkám poskytlo i oddělení vzdělávání MEJ CSPSD. Centrum služeb pro silniční dopravu tedy nasadilo do kontrolních akcí denně 17 specialistů.


Do působení na kontrolních stanovištích bylo dále aktivně zapojeno i 18 inspektorů cizích kontrolních složek, konkrétně:
 • 6 inspektorů německé BAG
 • 5 inspektorů polské ITD
 • 5 inspektorů maďarského NKH
 • 2 inspektoři slovenského NIP

Zdárný průběh celé multilaterální silniční kontrolní akce zajišťovalo aktivně celkem 30 příslušníků PČR a 2 příslušníci Celní správy ČR.

Kontrolní akce byla zaměřena na problematiku dodržování podmínek pro provozování nákladní dopravy s cíleným pohledem na provoz vozidel, přepravujících nebezpečný náklad v kusové podobě. I přes vyhlášené zaměření ale pro komplexnost přístupu ke kontrolní činnosti byla výsledkem mnohá zjištění porušení i v dalších oblastech, týkajících se nákladní dopravy.


Do rozvinuté kontrolní sítě během tří kontrolních dní padlo a zkoumavému zraku inspektorů bylo podrobeno celkem 192 vozidel. V 85 případech bylo zjištěno porušení v dodržování platné legislativy. Na základě výsledků společné kontrolní práce orgány PČR udělily na místě:


2 kauce zahraničním řidičům v celkové částce 105.000,00 Kč a
39 blokových pokud v celkové hodnotě 52.400,00 Kč.
Z provedené společné kontrolní činnosti vzešlo 46 oznámení místně příslušným správním orgánům.

Mezi nejmarkantnější zjištěné přestupky lze zařadit: 

 • 21 případů porušení v oblasti sociální legislativy, z toho 4 případy manipulace se záznamovým zařízením – použití magnetu na snímači impulzů, 
 • 2 x jízda na cizí kartu řidiče a 1 případ jízdy s otevřeným záznamovým zařízením
 • 14 případů zjištění nevyhovujícího technického stavu vozidla
 • 15 vozidel provozovaných s překročením hmotnostních poměrů, za nichž byly schváleny do provozu;
 • z toho u jednoho vozidla zjištěno překročení technicky přípustné hmotnosti o 60 %
 • 7 případů nedodržení podmínek, stanovených dohodou ADR pro přepravu nebezpečných nákladů
 • 2 vozidla, překračující limitní hmotnosti ve smyslu NKV podle zákona č. 13/1997 Sb.
 • 2 vozidla nedodržující parametry ve smyslu vydaného povolení ke zvláštnímu užívání

Celá kontrolní akce opět potvrdila, že stav na úseku dodržování platné legislativy v rámci provozování nákladní dopravy, se ve srovnání s předcházejícími obdobími nelepší. Společná práce se zahraničními inspektory na kontrolních stanovištích zároveň poskytla jedinečnou příležitost konzultovat kontrolní postupy a zejména závěry kontrolních zjištění dle aplikované praxe v jednotlivých sousedních zemích.
Kontrolní akce byla hodnocena jako všestranně prospěšná.

Co říci závěrem?

Páni řidiči, těšíme se příště opět na šťastnou shledanou!

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…