ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Zajištění nebezpečných věcí při přepravě

Zajištění nebezpečných věcí při přepravě

Kde je to vhodné, musí být vozidlo nebo kontejner vybaveny prostředky usnadňujícími zajištění a manipulaci s nebezpečnými věcmi. Kusy obsahující nebezpečné věci a nebalené nebezpečné předměty musí být ve vozidle nebo v kontejneru zajištěny vhodnými prostředky schopnými zadržet věci (jako jsou upínací pásy, posuvné přepážky, stavitelné opěrky) takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoli pohybu během přepravy, který by mohl změnit orientaci kusů nebo je poškodit. Jsou-li nebezpečné věci přepravovány s jinými věcmi (např. těžkými stroji nebo laťovými bednami), musí být všechny věci bezpečně uloženy a upevněny ve vozidlech nebo kontejnerech, aby se zabránilo uvolnění nebezpečných věcí. Pohybu kusů může být zabráněno také vyplněním všech mezer za použití zaklíňovacích nebo blokačních a fixačních prostředků. Pokud se používají zadržovací prostředky, jako pásy nebo popruhy, nesmějí být tyto prostředky příliš utaženy, aby nezpůsobily poškození nebo deformaci kusu. 1Požadavky tohoto odstavce se považují za splněné, je-li náklad zajištěn v souladu s normou EN 12195-1:2010.1)


1) (Ustanovení 7.5.7.1 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)


Uvedenému ustanovení zřejmě na školení nevěnoval potřebnou pozornost řidič kontrolovaného vozidla, který na ložné ploše přepravoval náklad organického peroxidu (UN 3103). Jinak by totiž náklad řádným způsobem zajistil proti pohybu v souladu s obsahem tohoto ustanovení. Pracovníci MEJ po otevření vozidla konstatovali vážné porušení, které padá na vrub řidiče i dopravce.


Platná legislativa jednoznačně stanoví:

Řidič je povinen zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu.

(§5 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb.)

Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí povinen v souladu s Dohodou ADR zajistit dodržení ustanovení o nakládce, včetně zákazu společné nakládky, vykládce, manipulaci, zajištění nákladu.

(§23 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1994 Sb.)

Pozornost těchto subjektů tak bude v případě podobné přepravy v budoucnu „podpořena“ udělením pokuty ve správním řízení (řidič do 10.000 Kč, dopravce do 1 mil. Kč).

Ke zjištěným nedostatkům se vyjádřili i přítomní kontroloři německého BAG a polské ITD, kteří shodně konstatovali vážné porušení předpisů. V Německu by za takové porušení stihla řidiče pokuta 3000 EUR. V případě, že by se přestupek řešil na polském území, přišel by řidič o 600 PLN.

Přítomný dopravce byl vyzván, aby ve vztahu k řidičům v podobných případech přijal nápravná opatření, kterým bude předcházet kvalifikované školení, zaměřené na bezpečnou přepravu nákladu s důrazem na přepravu podléhající podmínkám ADR.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…