ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Proč to poutat, když se to ani nehne…

Proč to poutat, když se to ani nehne…

Lehkovážnost, která by se dala nazvat spíše drzostí, občas překvapí i otrlé kontrolory. Že se s neupevněným nákladem setkávají na ložných plochách vozidel, to jsme si už zvykli. Ale většinou je to ložná plocha s bočnicemi nebo pod plachtou. Ale vézt náklad bez jakéhokoli zajištění na „platu“ bez bočnic, to už se tak často nevidí.

Dne 15. 12. 2014 kontrolovala karlovarská mobilní jednotka vozidlo, na jehož ložné ploše byla umístěna paleta s obsahem křemičitého písku. Hmotnost nákladu činila 1 050 kg. Před paletou u čelní stěny bylo dalších 5 pytlů s celkovou hmotností 300 kg. Na dotaz kontrolora, proč řidič nezajistil náklad proti pohybu, odpověděl řidič, „že se to nemůže pohnout…“.

Takže se na to podíváme trochu z druhé strany, ze strany platné legislativy:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v § 5 uvádí, že

„Řidič je … povinen“ dle odst. 1 písm. i)

„zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu“.

Dále v tomto zákoně, v § 52, odst. 2 uvedeno:

„Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích… Předměty, které lze snadno přehlédnout, jako jsou například jednotlivé tyče nebo roury, nesmějí po straně vyčnívat“.

V odstavci 8 je uvedeno:

„Další podmínky přepravy nákladu včetně podmínek přepravy nebezpečných věcí stanoví zvláštní předpis“.

Zvláštním předpisem, jak je uvedeno pod čarou, je vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Řidič v tomto případě porušil oba paragrafy. Nejprve § 5 tím, že převážený náklad není zajištěn proti pohybu. Dále porušil § 52 tím, že dřevěné hranoly u čela vozidla vyčnívají mimo obrys vozidla do jízdního profilu.

Přejdeme na odkazovanou vyhlášku č. 341/2002 Sb., kde v § 15, odst. 11 je uvedeno:

„Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN 12195-2, ČSN EN 12195-3, ČSN EN 12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1…“.

Tolik stručně z příslušných právních předpisů. Nyní se podívejme, kolik poutacích prostředků musí být pro zajištění převáženého nákladu:

Na fotografii se jedná o vozidlo kategorie N2, tedy vozidlo s celkovou hmotností do 12 t. Podle normy EN 12640, týkající se vázacích bodů na ložných plochách vozidel, je únosnost vázacího oka 1 000 daN, laicky řečeno vázací oko snese zatížení 1 000 kg. Pomineme skutečnost, že na ložné ploše žádný vázací bod není. Předpokládejme, že tam vázací body jsou a jejich únosnost je dle normy právě 1 000 daN. Protože je na ložné ploše pouze jedna paleta, předpokládejme, že se ji snažili naložit alespoň doprostřed. Paleta je uložena „na šířku“, zabírá tedy 1,2 m. Ložná plocha má šíři 2,55 m. Z toho vychází, že od kraje palety na kraj ložné plochy na obou stranách je prázdné místo v délce (2,55 – 1,2) / 2 = 67,5 cm. Tuto hodnotu použijeme pro výpočet vázacího úhlu.
Výška palety je 15 cm (přesněji 14,4 cm), podle velikosti pytlů můžeme odhadnout velikost nákladu, tj. 15 (paleta) + 7 x 15 cm (pytle) = 1,2 m.

Vázací prostředek není použit žádný, takže se pokusíme spočítat, kolik popruhů s hodnotou STF (normalizovaná napínací síla) = 300 daN je potřeba pro zajištění nákladu.

Pro výpočet použijeme vzorec pro vrchní uvázání 

kde α je vázací úhel fje tzv. bezpečnostní součinitel (safety factor), který ve směru dopředu u silniční dopravy nabývá hodnoty 1,25.

Po dosazení a výpočtu zjistíme, že pro zajištění palety na ložné ploše jsou zapotřebí 2 vázací popruhy.

Obdobným způsobem bychom mohli vypočítat zajištění volně ložených pytlů před paletou. Samostatnou kapitolou jsou dřevěné hranoly, přesahující obrys vozidla.

Protože se jednalo o zcela nezajištěný náklad, byl řidič odměněn finančním postihem v maximální možné výši přestupku, a to za 2 000 Kč. A přitom by stačilo tak málo… 2 popruhy přes náklad a byla by zajištěna jeho stabilita ve všech směrech.

A jaké závady byly zjištěny?

  • Nezajištěný náklad.
  • Dřevěné hranoly přesahující obrys vozidla.
  • Nezajištěné pytle s pískem před paletou.
  • Chybějící vázací body na ložné ploše.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…