ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Výměna řidičských průkazů, duben-květen 2015

Výměna řidičských průkazů, duben-květen 2015

Dovolujeme si upozornit držitele řidičských průkazů, jejichž platnost končí v měsících dubnu a květnu 2015, že podle počtu výměn z roku 2005 se v tomto období očekává značný nárůst žádostí o výměnu ŘP. Nároky na výrobu a administrativu spojenou s výměnou ŘP v uvedených měsících zvýší i vydávání nových řidičských průkazů.

Platnost řidičských průkazů upravuje zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 110:

§ 110

(1) Řidičský průkaz vydá držiteli řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností tuto působnost vykonávají od 1. ledna 2003 (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J., SEIDL, A.: Praha 2013, s. 173).


(2) Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaznejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu.

(3) Řidičský průkaz vydaný podle odstavce 2 platí pro řízení motorových vozidel po dobu

a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,

b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.

(4) Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně. Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, než je lhůta uvedená v odstavci 2, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 500 Kč.

(5) Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Je-li držiteli řidičského oprávnění vydáván řidičský průkaz podle § 109 odst. 2 písm. d), e) nebo f), je držitel řidičského oprávnění povinen zároveň s převzetím řidičského průkazu odevzdat neplatný řidičský průkaz nebo řidičský průkaz členského státu nebo poškozený řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz obsahující již neplatné údaje.

Zákon umožňuje, aby držitel řidičského oprávnění nemusel řidičský průkaz přebírat na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností osobně. Připouští se i převzetí průkazu prostřednictvím zmocněné osoby na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (Tamtéž, s. 175).

(6) Držitel řidičského oprávnění nesmí mít více než jeden platný řidičský průkaz, řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem.

(7) Držitel řidičského průkazu ani jiná neoprávněná osoba nesmí v řidičském průkazu provádět zápisy, změny, opravy nebo úpravy.

Řidičský průkaz je veřejná listina. Jakékoli neoprávněné zásahy do obsahu řidičského průkazu jsou zakázány. Neoprávněné zápisy, opravy nebo úpravy mají podle § 118 odst. 1 písm. c) za následek neplatnost takto pozměněného řidičského průkazu. Každý, kdo řidičský průkaz padělá nebo podstatně změní jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo užito jako pravého, nebo kdo úmyslně padělaný či pozměněný řidičský průkaz užije jako pravý, dopouští se trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 trestního zákoníku. Pokud by závažnost protiprávního zásahu do řidičského průkazu nedosáhla intenzity trestného činu, jednalo by se o přestupek podle § 46 zákona o přestupcích (Tamtéž, s. 175).

(8) Prováděcí předpis upraví způsob nakládání s tiskopisy řidičských průkazů při vydávání řidičských průkazů.

V zájmu plynulé výměny řidičských průkazů prosíme o včasné podání žádosti na příslušných úřadech. 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…