ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Doklady v osobní dopravě

Doklady v osobní dopravě

Období školních výletů pomalu vrcholí a na silnicích se budou v čím dál větší míře objevovat autobusy, které přepravují turisty na vytouženou dovolenou u moře, v horách nebo při poznávání krás evropských měst a památek.

Protože zvýšená osobní doprava bude jako každoročně podrobena i větší kontrole, přinášíme několik tipů, na které by dopravci ani jejich zaměstnanci neměli v žádném případě zapomenout.

1. Nezbytné doklady příležitostné osobní dopravy

 • Samozřejmostí jsou doklady vozidla (osvědčení o registraci vozidla, doklad o sjednání zákonného pojištění) a doklady řidiče.
 • Karta řidiče, jestliže byla řidiči vydána a dále záznamy o dobách řízení a odpočinku za uplynulé období 28 dnů. Záznamy lze i nadále vést na záznamových listech, pokud jde o vozidla vybavená analogovými tachografy nebo prostřednictvím zmíněné karty řidiče u digitálního tachografu. Pokud vedení záznamu tachografem nebylo možné, lze činnosti doložit i jiným dokladem.
 • Doklad oprávnění k podnikání – v případě dopravy po ČR je to výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku. Pozor, dříve vydávaná „koncesní listina“ již není platným dokladem!
 • U mezinárodní dopravy je povinným dokladem Eurolicence. Tu lze alternativně použít i ve vnitrostátní dopravě. V některých případech, bude nezbytné, mít vydané osvědčení pro dopravu prováděnou na vlastní účet, tak jak to uvádí v čl. 5 odst. 5 nařízení (ES) 1073/2009.
 • Kopie záznamu objednávky (zákon č. 111/1994 Sb.), která musí být ve vozidle po celou dobu přepravy. Náležitosti tohoto dokladu jsou uvedeny ve vyhlášce č. 478/2000 Sb., § 15a.
 • U mezinárodní dopravy je třeba mít ve vozidle sešit jízdních listů EU (zelená barva). Před zahájením cesty musí být list vyplněn dvojmo, originál tohoto dokladu zůstává ve vozidle, opis je uložen u dopravce. Při cestách mimo země EU (Albánie, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Moldávie, Turecko) se používá podobný doklad - jízdní list INTERBUS. Podmínky pro jeho vyplnění jsou v podstatě shodné s listem EU, pouze na zadní straně musí mít dokument INTERBUS uveden seznam přepravovaných osob.
2. Další podmínky
 • Vozidlo v mezinárodní dopravě musí splňovat čl. 3 odst. 8 přílohy II dohody INTERBUS – emisní limity minimálně EURO 1.
 • Označení vozidla obchodním jménem dopravce
 • Vybavení vozidla hasicími přístroji podle jeho obsaditelnosti. Dnes již nerozhoduje hmotnost náplně, ale uvedená hasicí schopnost přístroje. Pro autobus s nejvýše 22 místy, kromě místa řidiče, je minimální hasicí schopnost 21A nebo 113B, ostatní autobusy mají předepsány přístroje s minimální schopností 43A nebo 183B. Není nutné, aby přístrojů bylo ve vozidle více. Pokud bude ve vozidle jeden a ten bude uvedené hodnoty splňovat, považuje se za dostačující. Lhůta pro pravidelnou kontrolu hasicích přístrojů podléhá národním předpisům a pro vozidla registrovaná v ČR činí nejvýše jeden rok.
 • Obnovené pláště pneumatik nesmějí být použity na přední nápravě autobusů (platí pouze pro vozidla registrovaná v ČR).
 • Na sedadlech, která jsou povinně vybavena bezpečnostními pásy, je přepravovaná osoba povinna být za jízdy připoutána.
 • Při využití možnosti odložení týdenního odpočinku až o 12 dní, platí kromě jiného režimu přestávek v noční době také povinnost vybavení vozidla digitálním tachografem.

Není asi třeba zdůrazňovat, že základním předpokladem pro šťastnou a bezpečnou cestu je bezvadný technický stav vozidla a neméně bezvadné schopnosti řidiče. Zanedbání předepsaných přestávek a odpočinků není pouze věcí řidiče nebo jeho zaměstnavatele, ale dotýká se všech cestujících bez výjimky!

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…