Lodí nebo vlakem

Převoz lodí nebo vlakem má z pohledu dodržování denní doby odpočinku svá specifika. Nařízení (EU) č. 561/2006 v prvním odstavci článku 9 podmínky takové přepravy uvádí, nicméně zjištěné nedostatky při silničních kontrolách ukazují, že ne vždy jsou předepsané požadavky správně chápány.

V první řadě je třeba si uvědomit, že přerušit lze pouze běžný denní odpočinek (nejméně 11 hodin nebo 12 hodin při tzv. děleném), zkrácený denní (9 hodin) nebo jakýkoliv týdenní odpočinek přerušit nelze.

Pokud je vozidlo řízeno v režimu s více řidiči (osádka), kde je za normálních okolností dovolen 9h odpočinek, musí být v případě, že nepřerušená doba odpočinku na lodi je kratší, prodloužen celkem alespoň na 11 hodin.

Přerušit odpočinek lze nejvýše dvakrát v maximální celkové době trvání 1 hodiny. Zpravidla se jedná o čas potřebný k nalodění nebo vylodění, popřípadě k jiným činnostem. Tato doba je z pohledu tzv. denního výkonu považována za jinou činnost (práci). Nepočítá se proto do denní doby řízení předchozího ani následujícího dne. S tímto časem musí však řidič počítat pro dodržení doby odpočinku ve 24 hodinách (30 hodinách v osádce)! Doba najíždění a sjíždění z lodi se ale připočítává k týdenní době řízení (max. 56 hodin).

Přerušení odpočinku se připouští pouze dvakrát za celkovou dobu odpočinku. Pokud se tedy řidič rozhodne pro tzv. dělenou dobu odpočinku (3+9), smí dvě přerušení udělat v první nebo v druhé části odpočinku, nikoliv však v obou.

Tak jako u kteréhokoliv jiného odpočinku, i tady platí, že řidič musí mít po celou dobu k dispozici lůžko nebo lehátko. U nákladního vozidla to můžeme považovat za standard, na lodi bývá podmínka splněna pouze u delších přeprav.

V případě, kdy řidič doprovází vozidlo na trajektu např. po dobu 80 minut, a nemá k dispozici lůžko nebo lehátko, musí tuto dobu zaznamenat jako pohotovost, nebo ji lze využít jako přestávku v řízení, vyžaduje-li to situace.

Symbol trajekt/vlak je třeba na tachografu navolit na lodi, tedy až po najetí. Programy pro analýzu dat jsou na to připravené, a pokud jsou splněny další podmínky, akceptují jedno přerušení odpočinku před volbou režimu a jedno po volbě (najetí a sjetí). Svou roli hraje při vyhodnocení některými programy i správné zadání země ukončení směny.

Zadání symbolu země začátku a konce směny je povinností řidiče vyplývající z nařízení EU č. 165/2014. Pokud řidič symboly zemí nezadává, dopouští se porušení čl. 34 zmiňovaného nařízení, kromě toho se vystavuje nebezpečí, že jeho činnosti spojené s přepravou lodí nemusí být při kontrole programem správně vyhodnoceny.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…