ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Dlužné výživné a řidičské oprávnění

Dlužné výživné a řidičské oprávnění

Dvě zdánlivě zcela odlišné záležitosti spolu skutečně souvisejí. Přesněji řečeno, dlužné výživné na nezletilé dítě může být příčinou pozastavení řidičského oprávnění dlužníka. Zákon o silničním provozu tuto možnost obsahuje od 1. ledna 2013, kdy nabyla účinnosti novela zákonem č. 396/2012 Sb. Pozastavení řidičského oprávnění upravuje § 95.

Pozastavení řidičského oprávnění

(1) V rámci řízení o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění může příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout o pozastavení řidičského oprávnění jako o předběžném opatření podle zvláštního právního předpisu.31)

31) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

K zabezpečení účelu institutů podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění se zavádí institut pozastavení řidičského oprávnění. I na rozhodování podle tohoto ustanovení se vztahuje správní řád. Pozastavení řidičského oprávnění je předběžným opatřením upraveným přímo v zákoně o silničním provozu (viz zejména § 61 správního řádu). Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností může pozastavit řidičské oprávnění účastníkovi některého z taxativně stanovených řízení, jestliže je třeba, aby bylo zatímně omezeno právo účastníka řízení, který je držitelem řidičského oprávnění, řídit motorová vozidla. K pozastavení řidičského oprávnění lze přistoupit pouze v případě, kdy to vyžaduje veřejný zájem na zatímním zajištění bezpečnosti provozu na pozemích komunikacích do doby vydání konečného rozhodnutí ve věci podmínění, omezení či odnětí řidičského oprávnění. V případě rozhodnutí podle tohoto ustanovení je držitel řidičského průkazu povinen odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci – viz § 113 odst. 2.

Právní řád zná ještě zcela odlišný případ pozastavení řidičského oprávnění, a to v exekučním řízení, pro které platí zvláštní právní úprava obsažená v § 71a exekučního řádu.


(2) Pozastavení řidičského oprávnění znamená, že držitel řidičského oprávnění nesmí po dobu platnosti tohoto pozastavení řídit motorová vozidla.


Explicitně se tak stanoví obsah, respektive důsledek pozastavení řidičského oprávnění, kterým je zákaz řídit motorová vozidla po dobu platnosti tohoto pozastavení. Protože tento důsledek vyplývá přímo ze zákona, správní orgán ho rozhodnutím nestanovuje. Řidičské oprávnění však pozastavením nezaniká.

Nerespektování uvedeného zákazu vyplývajícího z pozastavení řidičského oprávnění naplňuje skutkovou podstatu přestupku podle § 125c odst. 1 písm. e) bodu 6.

Právní řád zná ještě zcela odlišný případ pozastavení řidičského oprávnění, a to v exekučním řízení, pro které platí zvláštní právní úprava obsažená v § 71a exekučního řádu.


Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád:

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění

§ 71a

(1) Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

(2) Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů podle zvláštního právního předpisu32), oprávněnému a povinnému. Orgánu, který vede registr řidičů, nesmí být exekuční příkaz doručen dříve než povinnému.

(3) Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění udělené podle zvláštního právního předpisu32). Po dobu pozastavení řidičského oprávnění držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla. Exekuční příkaz se povinnému doručuje do vlastních rukou.

(4) Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,

a) prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo

b) zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

Zrušení exekučního příkazu exekutor oznámí orgánu, který vede registr řidičů podle zvláštního právního předpisu32).


Komentář je převzatý z publikace BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Zákon o silničním provozu (ve znění 42 novel) s komentářem. Praha: 2016. ISBN 978-80-906024-1-0.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…