ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Silniční kontrola technického stavu

Silniční kontrola technického stavu

Mezi povinnosti řidiče patří mimo jiné i užít k jízdě vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 36 zákona č. 56/2001 Sb. lze na pozemních komunikacích provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu.

Zákon o silničním provozu obsahuje od 20. února 2016 nové § 6b a 6c, podle kterých může policista při zjištění nebezpečné závady zadržet osvědčení o registraci vozidla. Taková závada může být odhalena nejen při technické silniční kontrole, ale i při vyšetřování dopravní nehody.

Technické silniční kontroly se provádějí podle vyhlášky č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách).

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

§ 6a

(1) Při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy podle § 6 odst. 9 je řidič povinen

a) zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, není delší než 8 kilometrů a

b) řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení pro kontrolu technického stavu.

Úprava podle § 6a se týká všech kategorií motorových vozidel, resp. všech jízdních souprav. Na rozdíl od úpravy kontrolního vážení podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tato úprava není omezena jen na některé kategorie motorových vozidel, popř. jízdních souprav.

Technická silniční kontrola se vykonává za přítomnosti řidiče po dobu nezbytně nutnou pro účely zjištění skutečného technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy. Technická kontrola se provádí formou

a) vizuálního posouzení celkového stavu údržby vozidla nebo jízdní soupravy,

b) kontroly osvědčení o registraci vozidla nebo obdobného dokladu vydaného jiným státem nebo ověření výsledku poslední pravidelné technické kontroly, kterou vozidlo nebo jízdní souprava prošly, nebo ověření výsledku poslední technické silniční kontroly, nebo

c) jednotlivých kontrolních úkonů, jejichž rozsah se určí s přihlédnutím k celkovému stavu údržby vozidla nebo jízdní soupravy na základě kontroly dokladů k vozidlu nebo jízdní soupravě (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2016, s. 44).


(2) O výsledku kontroly technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vydá policie řidiči doklad. Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo nebezpečná závada, zašle policie kopii dokladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu38b). Není-li takový obecní úřad obce s rozšířenou působností, zašle policie kopii dokladu Ministerstvu dopravy (dále jen „ministerstvo“).

38b) Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(3) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla nebo jízdní soupravy povinen uhradit náklady na provedení kontroly technického stavu.

(4) Způsob provádění kontroly technického stavu, způsob stanovení nákladů na provedení kontroly technického stavu, náležitosti dokladu o výsledku technické kontroly stanoví prováděcí právní předpis.

§ 6b

(1) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad. Doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla policista vydá, i pokud osvědčení nelze zadržet z důvodu, že je řidič nemá u sebe.

Osvědčení o registraci vozidla může zadržet pouze policista a pouze ve zde taxativně stanovených případech. O zadržení osvědčení o registraci vozidla policista vystavuje doklad, jehož obsah upravuje následující odstavec 2, a to i v případě, kdy k zadržení osvědčení fyzicky nedošlo typicky proto, že je řidič v rozporu s § 6 odst. 7 písm. b) neměl u sebe.

Institut zadržení osvědčení o registraci vozidla nesmí být zaměňován s institutem zajištění osvědčení o registraci vozidla podle § 124 odst. 1 písm. b).

Řízení vozidla, jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo, je přestupkem podle § 125c odst. 1 písm. a) bodu 4, za který se ukládá pokuta od 10 000 do 20 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2016, s. 45).


(2) V dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle odstavce 1 policista uvede

a) identifikační údaje zadrženého osvědčení o registraci vozidla,

b) zjištěné závady podle odstavce 1,

c) údaj o tom, zda bylo osvědčení o registraci vozidla zadrženo při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody,

d) úřad příslušný k vrácení zadrženého osvědčení o registraci vozidla,

e) poučení o důsledcích zadržení osvědčení o registraci vozidla a podmínkách jeho vrácení, a

f) v případě, že osvědčení o registraci vozidla nebylo možno zadržet z důvodu, že je řidič vozidla neměl u sebe, údaj o této skutečnosti.

(3) Zadržené osvědčení o registraci vozidla zašle policie spolu s kopií dokladu o jeho zadržení bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni jeho zadržení, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu38b) nebo ministerstvu, není-li takový úřad. Není-li doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla vydán podle odstavce 1 provozovateli vozidla, zašle policie ve stejné lhůtě kopii dokladu rovněž provozovateli vozidla.

(4) Nelze-li osvědčení o registraci vozidla zadržet, neboť při zjištění důvodu pro jeho zadržení je řidič vozidla nemá u sebe, je provozovatel vozidla povinen toto osvědčení odevzdat do 5 pracovních dnů ode dne vydání dokladu o jeho zadržení nebo od doručení kopie tohoto dokladu úřadu příslušnému podle odstavce 3. Policista při výkonu dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích zadrží osvědčení o registraci vozidla, které dosud nebylo odevzdáno, a zašle je nejpozději následující pracovní den příslušnému úřadu; osobě, která měla osvědčení u sebe, o tom vydá doklad. Je-li takové osvědčení o registraci vozidla předloženo ke kontrole strážníku obecní policie, je strážník povinen přivolat policii a řidič je povinen setrvat na místě do příchodu policie.

(5) Odstavec 1 se nevztahuje na vozidla základních složek integrovaného záchranného systému, vozidla ozbrojených sil, vozidla zpravodajských služeb a vozidla Horské služby.

(6) Nebezpečné závady, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, a vzory dokladů o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle odstavců 1 a 4 vymezí prováděcí právní předpis.


Prováděcí předpis, vyhláška č. 82/2012 Sb.:

§ 4a

Zadržení osvědčení o registraci vozidla

(1) Nebezpečnou závadou, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, je

a) absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému,

b) poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení,

c) absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy,

d) zjevné nadměrné úniky provozních kapalin,

e) koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie,

f) opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy,

g) deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu,

h) deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost,

i) zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru,

j) deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla,

k) deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu,

l) zjevné deformace nebo praskliny kol,

m) zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…