Jak čelit agresi?

Není to jednoduchá otázka a neexistuje univerzální návod. Vznik konfliktů a agresivní chování umocňují i vnější faktory, mezi které patří velká hustota provozu, nekonečné kolony na frekventovaných „dovolenkových“ trasách nebo jako následek nehody v uzavírce, ale i horké počasí.

Snad každý se v silničním provozu setkal s někým, jehož jednání by bylo možné označit za agresi. Mnohdy se agresivní chování omezí na bezohledné předjíždění nebo posunky či nadávky, ale mohou nastat situace, kdy jiný řidič přímo zaútočí. Jak se s takovou situací vyrovnat? Použijme publikaci Agresivita na cestách:

Pokud jste ohrožováni agresorem, který je rozzuřený, ale kontroluje se, je vhodné vyslechnout ho, aby vyventilovat svůj vztek, a pak se pokusit s ním řešit problém racionálně. Pokud je agresorem útočný, nepřátelsky se chovající jedinec, jehož agrese je neadekvátní situaci, dejte mu najevo, že si uvědomujete intenzitu jeho vzrušení, neodporujte mu. Pokud na vás jiný účastník silničního provozu útočí, hádá se nebo vás chce napadnout, nedejte najevo svou nejistotu. Chovejte se, jako byste měli situaci pod kontrolou. Narazíte-li na impulzivního řidiče, postupujte vůči němu rázně, jasně, hovořte s ním věcně, snažte se vyhnout slovním soubojům. Chce-li s vámi jiný účastník manipulovat, dejte mu najevo, že si jeho snahu uvědomujete. Nediskutujte s ním dlouze o problému, hovořte stručně, na manipulativní výzvy nereagujte.

Existují různé metody řešení konfliktů. Jedním z nejčastějších způsobů je přesvědčování. Přesvědčování můžeme definovat jako záměrné a cílevědomé uplatňování promyšlených komunikativních postupů, směřující k dosažení změn v postojích a v chování problémového jedince. Základem přesvědčování je předkládání argumentů. Vhodné je používat nejdříve kladné argumenty, nejsilnější argumenty použít až na konec, účinné argumenty je možno opakovat.

Vhodné je také používání apelů. Apely jsou speciálním druhem výzev, které mají vzbudit emocionální nátlak, například posuďte sám, zvažte, představte si, věřím vám apod.

Konflikty je také možno řešit využíváním otázek. Vhodně volenými otázkami můžeme protivníka přivést k nelogickým, až absurdním závěrům, a tím ho nepřímo přinutit ke změně postoje. Tento přístup lze uplatnit u dominantních, nekonformních řidičů a u osob zatížených předsudky.

Sugesce má za úkol přimět druhého k nekritickému přijetí vašeho názoru, postoje či myšlenky. Na druhého řidiče pak působíte sugestivními formulacemi, např. jsem přesvědčen, že jste mi nedal přednost, že jste jel příliš rychle apod.

Pokud se na vlastní kůži setkáte s agresorem, a to nejen na silnici, snažte se zachovat maximální klid. V žádném případě se nenechte vyprovokovat k agresivnímu chování vůči němu. Mluvte klidně, stručně a věcně. Jestliže se obáváte možného fyzického napadení, zamkněte se v automobilu a volejte policii.

ŠUCHA, M. et al., Agresivita na cestách. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2375-3.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…