ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Stále horší bilance

Stále horší bilance

V letošním květnu bylo podle předběžných policejních statistik usmrceno 56 osob, což je o šestnáct více, než v loňském květnu. Zatím předběžný počet 188 usmrcených za období leden-květen překračuje stejný časový úsek roku 2017 o 27 osob.

V tomto období zemřelo při nehodách nebo jejich následkem 49 chodců, v roce 2017 to bylo celkem 33, takže i v této kategorii zaznamenáváme velmi nepříznivý trend.

Příčiny a míru zavinění každé nehody se smrtelným zraněním vyšetřuje policie. Z povahy silničního provozu lze predikovat pouze to, že se na nehodách podílejí jak řidiči vozidel, tak i chodci. Obě skupiny účastníků provozu na pozemních komunikacích mají zákonem stanovené povinnosti. Znovu si připomeňme ty nejdůležitější.

Řidič musí:

  • snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem,

Řidič nesmí ohrozit nebo i omezit chodce v těchto případech:

  • ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje,
  • ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání,

Chodec musí tam, kde není chodník, chodit po levé straně:

  • Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Chodec musí být vidět:

  • Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Chodec musí přecházet na určených místech

  • Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo

Mimo přechod pro chodce

  • Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Chodec nesmí

  • vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.
  • vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Chodec musí

  • dát přednost tramvaji.

Jednou z nejčastějších příčin nehod řidičů je nevěnování se řízení. Stejnou absenci pozornosti u chodců při přecházení vozovky vidíme na ulicích dnes a denně. Mnozí vstupují na přechod bez jediného rozhlédnutí, někteří ještě navíc zahleděni do mobilu. Možná stále ještě věří na mýtus o absolutní přednosti chodců, neslučitelný s fyzikálními zákony. A ty se přepisovat nedají.


Poznámka: statistické údaje jsou převzaty z materiálu CDV a BESIP.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…