ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Na dálnici se necouvá

Na dálnici se necouvá

Kolony stojících nebo pomalu popojíždějících vozidel jsou nesporně hodně nepříjemnou, mnohdy až stresující součástí silničního provozu. Tím spíše na dálnici, kterou lze opustit jen na místě k tomu určeném, tedy na nejbližším výjezdu ve směru jízdy. 

Pokud se takovou situaci rozhodne některý z řidičů řešit otáčením se nebo couváním, spáchá podle zákona o silničním provozu závažný přestupek, ale především ohrožuje bezpečnost nejen svoji, ale i všech ostatních účastníků provozu.

Na dálnici a z dálnice

Řidič smí na dálnici vjíždět a z dálnice vyjíždět jen na místech k tomu určených.

Vjíždět na dálnici nebo z ní vyjíždět na jiných místech, než na křižovatkách, je v rozporu s požadavkem na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích s ohledem na nejvyšší rychlost povolenou na dálnici, 130 km.h-1 (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2013).

Na dálnici je zakázáno

Zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště.

Při nouzovém stání podle § 26 odst. 3 musí vozidlo stát na krajnici, a jen není-li to možné, na vozovce. Takové vozidlo musí řidič vždy označit jako překážku provozu na pozemních komunikacích; jde-li o motorové vozidlo povinně vybavené přenosným výstražným trojúhelníkem, musí řidič umístit trojúhelník podle § 26 odst. 3. Tam se mimo jiné stanoví, že:

Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem.

Zakázáno je otáčení, couvání a vjíždění na střední dělicí pás včetně míst, kde je pás přerušen.

Zákaz vjetí na místo přerušení dělicího pásu platí i v případě, že není vybaveno fyzickou překážkou (řetězy, lana apod.). Užití úseku přerušení středního dělicího pásu pro účely převedení provozu do protilehlého jízdního pásu se provádí místní úpravou provozu na pozemních komunikacích (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2016).

Závada na vozidle nebo nákladu

Dojde-li během jízdy na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km.h-1, musí řidič dálnici opustit na nejbližším výjezdu.

Vlečení vozidla po dálnici

Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit.


Provoz na dálnici je v zákoně o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) upraven v § 35a 36.

Ten, kdo se v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno, spáchal podle tohoto zákona přestupek (§ 125fc odst. 1 písm. f) bod 10.)

Za tento přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Započítává se 7 bodů.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…