ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Těžká a rozměrná vozidla v silničním provozu

Těžká a rozměrná vozidla v silničním provozu

V současné době je často diskutována jízda vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nebo jízdních souprav, jejichž celková délka přesahuje 7 nebo 10 metrů.

Zvažovaný zákaz předjíždění na stanovených pozemních komunikacích může být upraven buď obecnou úpravou (zněním zákona o silničním provozu), nebo úpravou místní, prostřednictvím dopravní značky. Jaká jsou pravidla pro jízdu těchto vozidel? 

V následujícím stručném přehledu uvádíme ustanovení pro jízdu těžkých a rozměrných vozidel v současném znění zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.):

Jízda ze svahu

Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, zvláštního vozidla nebo jízdní soupravy musí jet ze svahu se zařazeným rychlostním stupněm. (§ 7 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.).

Jízda v jízdních pruzích

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování (§ 12 odst. 1 cit. zákona).

Ustanovení o povinnosti užít k jízdě především pravý jízdní pruh platí pro jízdu mimo obec na všech druzích pozemních komunikací o dvou nebo více jízdních pruzích, a to včetně dálnic a silnic pro motorová vozidla (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2016, s. 59).

V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. (…)

Nákladní vozidla a další

Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla, motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1a cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování (§ 12 odst. 2).Tři nebo více jízdních pruhů

Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující  3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky; v ostatních jízdních pruzích smí jet jen tehdy, jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování (§ 12 odst. 4).


Rychlost jízdy

Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1.

V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h-1.

Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy (§ 18 odst. 3, 4, 5).

Vzdálenost mezi vozidly

Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 10 m, a zvláštního vozidla musí mimo obec zachovávat za vozidlem jedoucím před ním takovou vzdálenost, aby se předjíždějící vozidlo mohlo před něj bezpečně zařadit; to neplatí, připravuje-li se k předjíždění, při předjíždění a při souběžné jízdě (§ 19 odst. 2 zákona o silničním provozu).

Zákaz předjíždění

Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy (§ 36 odst. 4 cit. zákona).

Poznámka: Odstavec 4 byl v § 36 doplněn novelou zákona o silničním provozu (zákonem č. 411/2005 Sb., s účinností od 1. 7. 2006).

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…