ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Těžká a rozměrná vozidla v silničním provozu

Těžká a rozměrná vozidla v silničním provozu

V současné době je často diskutována jízda vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nebo jízdních souprav, jejichž celková délka přesahuje 7 nebo 10 metrů.

Zvažovaný zákaz předjíždění na stanovených pozemních komunikacích může být upraven buď obecnou úpravou (zněním zákona o silničním provozu), nebo úpravou místní, prostřednictvím dopravní značky. Jaká jsou pravidla pro jízdu těchto vozidel? 

V následujícím stručném přehledu uvádíme ustanovení pro jízdu těžkých a rozměrných vozidel v současném znění zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.):

Jízda ze svahu

Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, zvláštního vozidla nebo jízdní soupravy musí jet ze svahu se zařazeným rychlostním stupněm. (§ 7 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.).

Jízda v jízdních pruzích

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování (§ 12 odst. 1 cit. zákona).

Ustanovení o povinnosti užít k jízdě především pravý jízdní pruh platí pro jízdu mimo obec na všech druzích pozemních komunikací o dvou nebo více jízdních pruzích, a to včetně dálnic a silnic pro motorová vozidla (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2016, s. 59).

V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. (…)

Nákladní vozidla a další

Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla, motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1a cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování (§ 12 odst. 2).Tři nebo více jízdních pruhů

Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující  3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky; v ostatních jízdních pruzích smí jet jen tehdy, jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování (§ 12 odst. 4).


Rychlost jízdy

Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1.

V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h-1.

Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy (§ 18 odst. 3, 4, 5).

Vzdálenost mezi vozidly

Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 10 m, a zvláštního vozidla musí mimo obec zachovávat za vozidlem jedoucím před ním takovou vzdálenost, aby se předjíždějící vozidlo mohlo před něj bezpečně zařadit; to neplatí, připravuje-li se k předjíždění, při předjíždění a při souběžné jízdě (§ 19 odst. 2 zákona o silničním provozu).

Zákaz předjíždění

Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy (§ 36 odst. 4 cit. zákona).

Poznámka: Odstavec 4 byl v § 36 doplněn novelou zákona o silničním provozu (zákonem č. 411/2005 Sb., s účinností od 1. 7. 2006).

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…

Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet…

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový…

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …