Na kole bez úrazů

Rekreační cyklistika je právě teď před zahájením hlavní sezóny. Po zimní přestávce je nutné nejenom zkontrolovat technický stav jízdního kola a jeho výbavu, ale také si znovu připomenout, že jízda na kole má svá pravidla. Pro cyklisty, ale i pro řidiče ostatních vozidel. 

Za celý loňský rok zavinili řidiči nemotorových vozidel téměř tři tisíce nehod (hlášených a vyšetřovaných) a zemřelo při nich 38 cyklistů.

Cyklista je řidič

Napsáno či řečeno to bylo už mnohokrát, ale znovu zopakujme, že také cyklista je řidič nemotorového vozidla. Ten, který je zároveň držitelem řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel, má nespornou výhodu ve znalosti pravidel silničního provozu. Kromě toho zná situaci z „obou stran“, a pravděpodobně přizpůsobí své chování v provozu jako cyklista, ale i v roli řidiče motorového vozidla.

Mnozí jezdci na jízdním kole či koloběžce v silničním provozu ale ještě nejsou držiteli řidičského oprávnění, nebo jimi nikdy nebyli. Ale i tito cyklisté se musí orientovat ve významu základních dopravních značek, dokázat řešit dopravní situace a jednoduše řečeno vědět, co se „smí a nesmí“. Nejde úplně o to, že i oni mohou dostat pokutu. Jde o zdraví a mnohdy i o život.

Cyklista jako řidič nemotorového vozidla má mimo jiné i následující povinnosti:

 • Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní,
 • řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích, světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace,

Dopravní značky platí pro řidiče všech vozidel ve stejné míře a rozsahu, pouze dodatková tabulka může ze zákazu či příkazu vyjmout některá vozidla, převážně právě cyklisty.


Zavedeny byly i dopravní značky přímo pro cyklisty, např. vodorovná značka „Prostor pro cyklisty“, ve kterém cyklisté čekají na světelný signál „Volno; nebo příkaz určený přímo cyklistům.

Cyklista dále musí:

 • věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích,
 • podrobit se na výzvu policisty, (…) nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

Přes četné (a mnohdy docela bouřlivé) diskuse o možnosti povolení určitého množství alkoholu cyklistům stále platí nulová tolerance; jak bude níže uvedeno, ani cyklista nesmí jezdit pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

 • snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.

Řidič (motorového i nemotorového vozidla, jezdec na zvířeti) nesmí

 • požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,
 • řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky;
 • řídit vozidlo nebo jet na zvířeti, jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,
 • ohrozit nebo omezit chodce, který přechází po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.

Speciální ustanovení pro cyklisty

Kromě obecně stanovených povinností a zákazů se na cyklisty vztahují i speciální ustanovení (§ 57 a 58 zákona o silničním provozu). Připomeňme si některá z nich:

 • Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty musí být označen i svislou dopravní značkou. Piktogramový koridor pro cyklisty pouze vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů.

 • Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou,

Jedno z nejčastěji porušovaných pravidel.

 • před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

Přechod pro chodce slouží pouze chodcům, tedy i těm, kteří vedou jízdní kolo. Povinnost ostatních řidičů vůči chodcům ale neplatí v případě, že cyklisté přechod pro chodce na kole přejíždějí, takže jsou stále v roli řidičů. Cyklista nesmí

 • jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.


Bezpečná jízda

Závisí na mnoha okolnostech, které nelze dopředu ani vyjmenovat, ani popsat jazykem právních norem. Kromě znalosti a dodržování těch skutečně stanovených a psaných pravidel se často zmiňují i zásady bezpečné jízdy. Ty sice nemají právní rámec, ale pro bezproblémový pohyb v provozu docela velký význam.

Velmi důležitá je předvídavost, která však neznamená strach z provozu a přesvědčení, že se určitě něco stane. Zhodnoťme v konkrétní situaci reálné nebezpečí a uvažujme o tom, co se může stát, pokud například pojedeme příliš rychle úzkou ulicí, lemovanou vchody do domů a vjezdy do dvorů či garáží. Náhlé vyjetí vozidel, vyběhnutí dětí nebo domácích zvířat může být stejně závažné jako střet s lesní zvěří, podceníme-li výstražnou dopravní značku před zalesněným úsekem. Připraveni bychom měli být i na možnost, že nám řidič motorového vozidla nedá přednost v jízdě tam, kde ji podle pravidel máme.

Děti v provozu

Už od deseti let se děti mohou na jízdním kole pohybovat po silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci bez dohledu osoby starší 15 let. Dopravní výchova, logicky zaměřená na chůzi a později i jízdu na kole, se učí už od mateřských školek a následně pak na prvním i druhém stupni základních škol. Nenahraditelná je však výchova v rodině a zejména dobrý příklad rodičů. 

Ochranná přilba

Povinná při jízdě na kole do 18 let. Stále více dospělých cyklistů však ochrannou přilbu používá, byť nemusí. S výjimkou některých seniorů, kteří bicykl používají spíše jako dopravní prostředek na kratší vzdálenosti a mezi nejčastější argumenty proti patří například: "vždycky jsem dojel i bez helmy, jezdím pomalu, byl bych k smíchu…".

Z medicínského hlediska je ochrana hlavy nesporně důležitá a vhodná, statistiky jednoznačně prokazují, že smrtelné úrazy utrpěli cyklisté v drtivé většině právě při jízdě bez ochranné přilby. 

Osvětlení jízdního kola

Často podceňované, ale ve smyslu známého "vidět a být viděn" pro bezpečnou jízdu velmi důležité. Požadované osvětlení je stanoveno v § 58 : 

 • Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

V úvodu jsme zmínili rekreační cyklistiku, což může (ale nemusí) znamenat, že jsme chtěli oslovit méně zkušené cyklisty. Zkušenost je vždycky jistou výhodou, ale pořád platí, že cyklisté, více či méně zkušení, patří v provozu k těm nejzranitelnějším.


Zavedeny byly i dopravní značky přímo pro cyklisty, např. vodorovná značka „Prostor pro cyklisty“, ve kterém cyklisté čekají na světelný signál „Volno; nebo příkaz určený přímo cyklistům.


Cyklista dále musí:

 • věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích,
 • podrobit se na výzvu policisty, (…) nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

Přes četné (a mnohdy docela bouřlivé) diskuse o možnosti povolení určitého množství alkoholu cyklistům stále platí nulová tolerance; jak bude níže uvedeno, ani cyklista nesmí jezdit pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

 • snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.


Řidič (motorového i nemotorového vozidla, jezdec na zvířeti) nesmí

 • požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,
 • řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky;
 • řídit vozidlo nebo jet na zvířeti, jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,
 • ohrozit nebo omezit chodce, který přechází po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.

Speciální ustanovení pro cyklisty

Kromě obecně stanovených povinností a zákazů se na cyklisty vztahují i speciální ustanovení (§ 57 a 58 zákona o silničním provozu). Připomeňme si některá z nich:

 • Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.


Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty musí být označen i svislou dopravní značkou. Piktogramový koridor pro cyklisty pouze vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů.

 • Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou,

Jedno z nejčastěji porušovaných pravidel.

 • před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

Přechod pro chodce slouží pouze chodcům, tedy i těm, kteří vedou jízdní kolo. Povinnost ostatních řidičů vůči chodcům ale neplatí v případě, že cyklisté přechod pro chodce na kole přejíždějí, takže jsou stále v roli řidičů. 


 • Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

Bezpečná jízda

Samozřejmě závisí na mnoha okolnostech, které nelze dopředu ani vyjmenovat, ani popsat jazykem právních norem. Kromě znalosti a dodržování těch skutečně stanovených pravidel se často zmiňují i zásady bezpečné jízdy. Ty sice nemají právní rámec, ale pro bezproblémový pohyb v provozu docela velký význam.

Velmi důležitá je předvídavost, kterou však nezaměňujme se strachem a přesvědčením, že se určitě něco stane. Spíš uvažujme o tom, co se může stát, pokud například pojedeme příliš rychle úzkou ulicí, lemovanou vchody do domů a vjezdy do dvorů či garáží.

Počítat bychom měli i s tím, že nám řidič motorového vozidla nedá přednost v jízdě tam, kde ji podle pravidel máme. 

Ochranná přilba

Povinná při jízdě na kole do 18 let. Stále více dospělých cyklistů však ochrannou přilbu používá, byť nemusí. S výjimkou některých seniorů, kteří bicykl používají spíše jako dopravní prostředek na kratší vzdálenosti a mezi nejčastější argumenty proti patří například: vždycky jsem dojel i bez helmy, jezdím pomalu, byl bych k smíchu…

Z medicínského hlediska je ochrana hlavy nesporně důležitá a vhodná, statistiky jednoznačně prokazují, že smrtelné úrazy utrpěli cyklisté v drtivé většině právě bez ochranné přilby.

V úvodu jsme zmínili rekreační cyklistiku, což může (ale nemusí) znamenat, že jsme chtěli oslovit méně zkušené cyklisty. Zkušenost je vždycky jistou výhodou, ale pořád platí, že cyklisté (více či méně zkušení)patří v silničním provozu mezi nejzranitelnější.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…