ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nehledejme důvody, proč něco nejde

Nehledejme důvody, proč něco nejde

Vedoucím oddělení BESIP Centra služeb pro silniční dopravu se v listopadu 2018 stal pan Petr Vomáčka. Současné vedení organizace se chce více soustředit právě na oblast prevence a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Panu Vomáčkovi jsme položili několik otázek:

Není tajemstvím, že v této problematice máte bohaté zkušenosti. Můžete je stručně přiblížit?

Na odborné úrovni se této oblasti věnuji devátým rokem. Začínal jsem v Ústředním automotoklubu, kde jsem zpracovával různé informace, od turistických až po podklady k nehodovosti. V rámci zahraniční spolupráce a kampaní jsme připravovali přehledy pravidel provozu a podmínek v sousedních zemích a oblíbených turistických destinacích. Později jsem spolupracoval i s mezinárodní automobilovou federací FIA, například na kampani 3 500 životů. Tolik lidí přijde na celém světě každý den o život při dopravních nehodách.

V problematice autoškol jsem působil v pracovních skupinách Ministerstva dopravy, které připravují legislativní změny. Podílel jsem se i na přípravách širokého spektra projektů a kampaní BESIP Ministerstva dopravy. V poslední době se hodně zajímám i o takzvanou „čistou mobilitu“.

Svého času jste byl slyšet i v éteru.

Pracoval jsem v rádiu Impuls jako redaktor a moderátor v oblasti dopravy, připravoval jsem dopravní zpravodajství a samostatné bloky s touto tematikou.

A cesta k Vaší současné funkci v Centru služeb?

V roce 2018 jsem pracoval pro BESIP Ministerstva dopravy a pak jsem byl jmenován na pozici vedoucího oddělení BESIP, které je při Centru služeb pro silniční dopravu, kde působím od listopadu 2018.

Jak máze rozdělené kompetence, úkoly a aktivity, aby spolupráce obou oddělení BESIP byla co nejvíce efektivní?

Oddělení BESIP Ministerstva dopravy metodicky řídí funkčnost všech částí a oblastí BESIP, případně se podílí na související legislativě. V současné době se ustanovuje nová Rada vlády pro BESIP, která by měla letos začít fungovat.

Centrum služeb je dle zřizovací listiny tak zvaně servisní organizací Ministerstva dopravy, která vymezuje úkoly v oblasti BESIP. Jedná se o činnost krajských koordinátorů BESIP, kteří se významně podílejí na dětské dopravní výchově ve školách a na dopravních hřištích, ale také připravují a realizují různé preventivní akce pro širokou veřejnost; děti, dospělé, seniory. Spolupracují s krajskými úřady, Policií České republiky, městskou policií, zdravotníky. Musí být vybaveni i materiálně, na první pohled musí být zřejmé, že se jedná o akci BESIP. Pro účastníky mají i drobné pozornosti, například v kampani „Vidíme se?“ rozdávali reflexní pásky nebo jiné předměty s retroreflexivními prvky. Každoročně se v celé republice koná Dopravní soutěž mladých cyklistů, která začíná oblastními koly a vrcholí celorepublikovým finále. To je organizačně hodně náročná práce, od logistiky přes zajištění cen pro vítěze až po zaujetí dětí.

Několikrát jste zmínil dopravní výchovu dětí.

Ta je alfou a omegou práce BESIP. Děti jsou na prvním místě, s jejich výchovou a osvětou musíme začínat. Nedostatky v téhle oblasti se velmi těžce napravují. Začínáme už v mateřských školkách, ale vždy je důležitá výchova v rodině. Postoj rodičů se výrazně promítá do dětského chápání a vstřebávání návyků, které jsou pro jejich bezpečí nezbytné. Laxní přístup rodičů se aktuálně projevuje například v tom, že nechají děti jezdit na nedostatečně vybaveném jízdním kole na nevhodných místech a ještě bez ochranné přilby.

Je dopravní výchova ve školách dostatečná?

Všude je dodržován základní tematický plán, ale v každém kraji funguje dopravní výchova trochu jinak. Na některých školách je přístup a vybavení nadstandardní, používají třeba interaktivní tabule a další efektivní pomůcky. I na dopravních hřištích jsou vidět rozdíly, jak ve vybavení, tak ve formě a obsahu samotné výuky. Proto Centrum služeb pořádá školení pedagogických pracovníků, kteří působí na dětských dopravních hřištích. Podle metodického plánu Ministerstva dopravy se výuka týká především žáků 4. tříd základní školy

Co představuje BESIP Team?

BESIP Team je jakousi nadstavbou a podporou práce krajských koordinátorů. V počtu osm a více pracovníků vyjíždí na akce, kde je potřeba odborná a fundovaná osvěta. Například na veletrhu jízdních kol se účastníci ptají na povinnou výbavu kola, ale mají otázky i na pravidla silničního provozu.

BESIP Team má vlastní zázemí, speciálně vybavené auto, kde mají základní vybavení jako karavan a současně prostor pro simulátory nárazu a otáčení, autoškolní trenažéry osobního auta a motorky. Zájemci si tak mohou vyzkoušet jízdu „nanečisto“. Součástí je i mobilní dopravní hřiště.

Takových akcí BESIP Team ročně absolvuje přibližně sedmdesát, což vzhledem k počtu obyvatel znamená, že osloví zhruba 5 % populace. Samotní koordinátoři jsou v terénu více, pokud bychom získaná čísla sečetli, vychází ročně asi 15 % obyvatel České republiky, kteří se zúčastnili alespoň jedné bezpečnostně preventivní akce BESIP.

Nehodovost ale stoupá, počet lidí, kteří při nehodách umírají, se nijak výrazně nesnižuje.

Fenoménem současné doby je nedostatek pozornosti a rozptýlení řidiče. Mnozí za jízdy telefonují, posílají SMS zprávy, fotí, natáčejí video nebo sledují sociální sítě. Ale řidiči jsou rozptylováni také množstvím asistenčních systémů. Z různých diskusí na sociálních sítích je patrné, že část řidičů dnes vůbec netuší, co jim auto říká. Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy chceme vytvořit k těmto systémům interaktivní pomůcku pro BESIP Team a případně i pro krajské koordinátory. Asistenční systémy jednoznačně pomáhají k bezpečné jízdě, ale jen za předpokladu, že jejich sdělením rozumíme a dokážeme je efektivně a smysluplně využít. Vývoj technologií jde neustále dopředu, samozřejmě je využíváme, ale ne vždy s takovou erudicí, která zajistí i bezpečnost. Mylné představy o schopnostech a možnostech SUV vozidel nás mohou přivést do velmi nebezpečných situací. Dalším příkladem mohou být elektrokola, která výrazně zvyšují dojezdovou vzdálenost, ale jejich ovládání už vyžaduje určité penzum znalostí. Zdánlivě málo důležité věci mohou mít v provozu z hlediska bezpečnosti velký význam.

Nemáte ze špatných zpráv a nepříznivých statistik pocit jakési marnosti…?

Ne, je to moje práce a zároveň to chápu jako poslání. Smyslem BESIP je pozitivně formovat vědomí řidičů, vysvětlovat, co a proč je špatně. Samozřejmě mě mrzí, že stále vidím okolo sebe řidiče za jízdy telefonovat, překračovat rychlost, nebezpečně předjíždět. Zvlášť alarmující jsou projevy agresivity. Myslím, že společnost si přes všechna varovná čísla stále plně neuvědomuje nebezpečí, které silniční provoz představuje. A proto je nezbytné pokračovat v kampaních a osvětě; výhrou je každý zachráněný život.

Mohl byste velmi stručně popsat řidiče, kterého opravdu už nechcete potkat?

Zrovna nedávno jsem takového na hodně frekventované komunikaci viděl. Na hlavě měl kapuci, která výrazně omezuje periferní vidění. Na uších sluchátka, v jedné ruce telefon, v druhé cigaretu. K tomu není co dodávat.

Závěrem Vaše plány do budoucna?

Určitě musíme poslání BESIP rozvíjet, abychom změnili negativní statistický trend, ve spolupráci s oddělením BESIP Ministerstva dopravy připravujeme nové osvětové kampaně. Chceme více a důrazněji oslovit mladé lidi ve věku mezi 15. a 20. rokem. To jsou již řidiči, kteří začínají jezdit na motocyklech nebo poprvé usedají za volant. Mnoho z nich žije spíše ve virtuálním světě a nesnadno se vyrovnává s nástrahami reálného života.

Lokální zaměření kampaní jako se nám podařilo u nové kampaně „Neskákej mi pod kola“, která je určena městům s provozem tramvají a vyvolána byla zvýšeným počtem nehod chodců s tramvajemi. Každý kraj má své specifické dopravní problémy a BESIP na ně chce aktivně reagovat.

BESIP má jasný cíl, ale problematika bezpečí v provozu pro všechny je velmi různorodá; někdy lépe, jindy hůře řešitelná. Rád bych, abychom nikdy nehledali důvody k tomu, proč něco nejde.

Děkujeme a přejeme další úspěšnou práci.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…