ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Přestupky a trestné činy

Přestupky a trestné činy

Nejen statistiky dopravních nehod zaznamenávají nárůst, ale i celkový počet přestupků a trestných činů v silničním provozu meziročně stoupá.

Z Informace Ministerstva dopravy o stavu bodového systému v České republice, přestupcích a trestných činech za rok 2018 vyplývá, že oproti roku 2017 je počet deseti nejčastěji evidovaných jednání vyšší o 15 109 případů.

Podle jednotlivých zákonů

Evidované přestupky a trestné činy jsou hodnoceny jako porušení

  • zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

(v roce 2018 celkem 729)

  • zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(v roce 2018 celkem 12 381)

  • a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

(v roce 2018 celkem 382 016).


Nejčastější přestupky

Nejvyšší počet zaznamenává přestupek, kdy 

řidič při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km/h (ale více než 5 km/h).

Tento přestupek je hodnocen 2 body a v roce 2018 jich bylo zaznamenáno celkem 130798. Což je o 5 849 případů více než v předcházejícím roce 2017 a v průměru na jeden den v roce je to 358 případů.

Druhým nejčastěji evidovaným přestupkem je 

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu.

Zaznamenáno celkem 66 283 přestupků hodnocených 3 body, ale v tomto případě je evidentní meziroční pokles o 2 151 přestupků. V denním průměru 182 přestupků.

Třetím nejčastějším přestupkem je porušení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu- 

při řízení vozidla řidič drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

V roce 2018 evidováno celkem 51 316 přestupků (v bodovém systému 2 body), průměr na den činí 141 případů.


Alkohol a návykové látky

Pod vlivem alkoholu nebo návykové látky bylo v roce 2018 zaevidováno 19 106 přestupků a trestných činů.

Nejčastěji (celkem 6 612 případů) bylo zaznamenáno 

ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky.

Celkovým počtem 1 419 následuje další popisované jednání, které je rovněž v rozporu s § 274 zákona č. 40/2009 Sb.:

ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky - se způsobením havárie, dopravní nebo jiné nehody, ublížením jinému na zdraví nebo způsobením větší škody na cizím majetku nebo jiného závažného následku.


Přestupky a trestné činy v krajích ČR

Nejvyšší počet evidovaných přestupků a trestných činů v roce 2018 zaznamenal Moravskoslezský kraj (celkem 47 180). Nejméně pak Karlovarský kraj (11 919).

Vyšší vypovídací hodnotu má ale podíl evidovaných jednání s přihlédnutím k počtu řidičů v daném kraji. Z těchto údajů vyplývá, že nejvíce jednání v rozporu s uvedenými zákony bylo v roce 2018 evidováno v Ústeckém a Zlínském kraji (podíl 6, 86 % z celkového počtu), nejméně pak v Praze (4, 34 %). 


Procentuální podíl jednotlivých krajů ČR na celkovém počtu evidovaných přestupků a trestných činů v silniční dopravě v roce 2018:Bodové hodnocení

Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb. Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání byla podstatně změněna zákonem č. 133/2011 Sb. s účinností od 1. srpna 2011. Novelou se výrazně snížil počet  jednotlivých položek bodového hodnocení (při zavedení bodového systému 1. července 2006 obsahovala příloha celkem 44 položek). Uvedená změna z roku 2011 také zrušila hodnocení jedním a šesti body. Pozdější novela zákonem č. 233/2013 Sb. zaznamenala pouze drobné formulační změny první a druhé položky přílohy, které však neměly zásadní vliv na jejich věcný obsah. Zákonem č. 268/2015 Sb. byla zrušena položka postihující 3 body „překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu“. A  konečně zákon č. 48/2016 Sb. s účinností od 20. února 2016 provedl zpřesnění pětibodové položky postihující nezastavení na pokyn „Stůj!“ daný osobou k řízení či usměrňování provozu anebo k dohledu na bezpečnost a plynulost provozu.

V současné době příloha obsahuje 9 položek s ohodnocením sedmi body, 5 položek s pěti body, 5 položek čtyřbodových, 4 položky tříbodové a 3 položky s hodnocením dvěma body.

V přehledu za rok 2018 lze mezi jednotlivými kraji ČR sledovat některé rozdíly, například v poměru dvou a tříbodových přestupků:


Výše pokut, počet udělených bodů či zákaz činnosti rozlišují mezi méně a více závažným protiprávním jednání. V každém případě však přestupek proti stanoveným pravidlům zvyšuje riziko nehody.Zdroj: https://www.mdcr.cz/getattachment/Statistiky/Silnicni-doprava/Statistiky-k-bodovemu-hodnoceni/Statistiky-prestupku-a-trestnych-cinu/Statistiky-prestupku-a-trestnych-cinu-za-rok-2-(3)/Zprava-B-Prestupky-a-trestne-ciny-2018.pdf.aspx

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…