ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Prázdninové omezení jízdy

Prázdninové omezení jízdy

Každoročně se v červenci a v srpnu omezení jízdy pro některá vozidla na stanovených pozemních komunikacích rozšiřuje na pátek a sobotu v určených hodinách. Záměr omezit jízdu nákladních vozidel na celou neděli sice letos na jaře proběhl tiskem a dalšími médii, pro letošní prázdniny však zůstává beze změn.

Omezení stanoví zákon o silničním provozu v § 43 odst. 1 a 2. Taxativní výčet výjimek ze zákazu obsahuje odstavec 3.

Dálnice a silnice I. třídy

(1) Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg s připojeným přípojným vozidlem

a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu (dále jen „den pracovního klidu“) v době od 13.00 do 22.00 hodin,

b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin.

c) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin.

Dny pracovního klidu

Podle zákona č. 245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou dny pracovního klidu

Státní svátky

1. leden - Den obnovy samostatného českého státu,

8. květen - Den vítězství,

5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,

6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa,

28. září - Den české státnosti,

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky

1. leden - Nový rok,

Velký pátek,

Velikonoční pondělí,

1. květen - Svátek práce,

24. prosinec - Štědrý den,

25. prosinec - 1. svátek vánoční,

26. prosinec - 2. svátek vánoční.

Zvláštní a potahová vozidla mimo obec

(2) Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům, potahovým vozidlům a ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm

a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,

b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,

c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

Zvláštním vozidlem“ je podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 2 odst. 2: vozidlo, vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno. (Např. zemědělské a lesnické traktory).

Kdy zákaz neplatí?

(3) Zákaz jízdy podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla užitá při

a) kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího překladiště kombinované dopravy k příjemci,

b) nezbytné zemědělské sezonní přepravě,

c) činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací,

d) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,

e) přepravě živých zvířat,

f) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,

g) nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železničních vagónů na vzdálenost nepřesahující 100 km,

h) přepravě poštovních zásilek,

i) jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h),

j) živelní pohromě,

k) jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a hasičských záchranných sborů,

l) přepravě chemických látek podléhajících teplotním změnám nebo krystalizaci,

m) výcviku řidičů,

n) odstranění havárií vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

(4) Odstavce 1 a 2 neplatí pro vozidla vybavená zvláštním světelným zařízením modré barvy a zvláštním zvukovým výstražným znamením.

(5) Ze zákazu jízdy podle odstavců 1 a 2 může místně příslušný krajský úřad z důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku. Výjimky přesahující působnost kraje povoluje ministerstvo. Povolení musí být časově omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení výjimky podle odstavce 5.

Pro uplatnění výjimky není podstatné, ve kterém státě je vozidlo registrováno. Výjimky pro uvedená vozidla platí přímo ze zákona a nevydává se žádný zvláštní správní akt.

Z komentáře odborné publikace:

K písm. d)

Tato výjimka se vztahuje na veškeré zboží podléhající rychlé zkáze, tedy nejen na zboží přepravované v režimu Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (AP). Významným vodítkem pro určení, zda se v konkrétním případě jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, může být rovněž Celní kodex Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013).

K písm. g)

Vzdáleností nepřesahující 100 km se rozumí vzdálenost, kterou je v souvislosti s nakládkou nebo vykládkou letadel, lodí nebo železničních vagónů nutné v každém jednotlivém případě skutečně ujet, a to v jednom směru. Platí tedy samostatný limit 100 km jízdy jak pro nakládku, tak 100 km pro vykládku. Vzdálenost je nutno měřit podle skutečné vzdálenosti při užití pozemních komunikací, nikoliv vzdušnou čarou (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2016, s. 97).

.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…