ÚVOD
Články a zprávy
Užitečné informace
Pravidla silničního provozu
Cyklistika je oblíbený a zdraví prospěšný sport. Ale...

Cyklistika je oblíbený a zdraví prospěšný sport. Ale...

Cyklisté mnohdy považují jízdu po pozemních komunikacích za rekreační sport. V tom se nemýlí, zároveň by však měli vzít na vědomí, že pro ně platí pravidla silničního provozu stejně jako pro řidiče motorových vozidel.

Cyklista je především účastník provozu na pozemních komunikacích, protože se přímým způsobem tohoto provozu účastní (§ 2 písm. a) zákona o silničním provozu. Podstatné je však i to, že je zároveň řidičem (§ 2 písm. d) nemotorového vozidla (§ 2 písm. h). Cyklista tedy musí dodržovat pravidla silničního provozu, stanovená právní normou pro řidiče vozidla, s výjimkou těch, která se výslovně týkají řidičů motorových vozidel. Zákon o silničním provozu naopak výslovně stanoví závazné povinnosti přímo cyklistům v § 57 a 58 (Jízda na jízdním kole). Samozřejmostí je povinnost řídit se všemi dopravními značkami a světelnými signály, nikoliv jen těmi, které jsou svými symboly určeny primárně cyklistům (více v § 4 – Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích).

V § 5 zákona č. 361/2000 Sb. jsou obecně upraveny povinnosti řidiče. Odstavec 1 písm. d):

(…)

d) dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, osobám těžce zdravotně postiženým a zvířatům, brát ohled na vozidlo přepravující děti, řidiče začátečníka nebo osobu těžce zdravotně postiženou označené podle prováděcího právního předpisu a na výcvikové vozidlo označené podle zvláštního právního předpisu.

Je zřejmé, že cyklistů se týká především povinnost zvýšené opatrnosti vůči uvedeným osobám a zvířatům.


Převzato z http://www.dopravniinzenyrstvi.cz/clanky/cykliste-...

Cyklistická doprava je neodmyslitelnou součástí dopravy jako celku a nositelé této dopravy - cyklisté, jsou řidiči a účastníky provozu na pozemních komunikacích se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Od jiných účastníků provozu se příliš neliší mírou své ukázněnosti, resp. neukázněnosti, často jsou i viníky i oběťmi dopravních nehod. Poslední dobou s rozvojem cyklistické dopravy sílí kritika i na chování cyklistů především z hlediska ochrany chodců. Rychlý a relativně tichý dopravní prostředek, kterým jízdní kolo je, může v kombinaci s neukázněným řidičem - cyklistou znamenat vážné ohrožení bezpečnosti provozu a chodců zejména.


Vzájemný vztah cyklistů a chodců upravují následující dopravní značky:

Vyhláška č. 30/2001 Sb.:

§ 10

Příkazové značky

m) "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 9a), která přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky; chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit; značka ukončuje platnost značek č. C 7a, č. C 8a a č. C 10a,

n) "Konec stezky pro chodce a cyklisty" (č. C 9b), která ukončuje platnost značky č. C 9a,

o) "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 10a), která přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky a označuje jejich situování; chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení nebo objíždění překážky; značka ukončuje platnost značek č. C 7a, č. C 8a a č. C 9a,

p) "Konec stezky pro chodce a cyklisty" (č. C 10b), která ukončuje platnost značky č. C 10a.


K užívání společné stezky pro chodce a cyklisty ze zákona o silničním provozu:

§ 57

(…)

(7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.

Jedná se o zvláštní případ, kdy jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty mohou užít některé z osob, které se na základě § 2 písm. j) považují za chodce (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J., SEIDL, A.: Praha 2013, s. 89).

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…