ÚVOD
Články a zprávy
Užitečné informace
Legislativa
Bodový systém - alkohol a jiné návykové látky

Bodový systém - alkohol a jiné návykové látky

Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) obsahuje přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání.

Po novele zákona obsahuje tato tabulka celkem 27 položek, které jsou podle závažnosti porušení předpisů a pravidel silničního provozu hodnoceny 7, 5, 4, 3 a 2 body.

Položka první – 7 bodů

Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem.

Porušení § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 361/2000 Sb.:

(2) Řidič nesmí
a) požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy,

b) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem,

Pojem „řidič“ je stanoven v § 2 písm. d) takto:

d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti.

V § 2 písm. e) se dále uvádí:

e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo.

Pojem „vozidlo“ je definován v § 2 písm. f):

f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj.

Z uvedeného vyplývá, že zákaz požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy nebo řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo návykové látky se týká i řidiče nemotorového vozidla (cyklisty), řidiče tramvaje či vozky.


Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno a pivo, případně i jiný nápoj, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu (§ 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb.).

Novelou zákona o silničním provozu, provedenou zákonem č. 233/2013 Sb. s účinností od 17. srpna 2013, bylo doplněno zmocnění pro vládu, aby svým nařízením stanovila okruh jiných návykových látek a stanovila limitní hodnoty, při jejichž dosažení je řidiče jednoznačně možné považovat za ovlivněného takovými látkami. (Nařízení vlády č. 41/2014 Sb.).


Přestupky - § 125c

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

(…)

b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,

Za tento přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 20 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku; započítává se 7 bodů, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo jedná-li se o řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem.


Trestné činy v silničním provozu:

Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 trestního zákoníku)

(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,

b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo

c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.

Řízení motorového vozidla je typickou činností, při níž je možné ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku.

Podle dosavadní judikatury se stavem vylučujícím způsobilost vždy rozumí případy, kdy množství alkoholu v krvi řidiče motorového vozidla dosáhne 1 g/kg (promile). V jednotlivých případech však tato hodnota může být i nižší, přičemž ji je třeba vždy individuálně zkoumat, a řada státních zastupitelství a následně i soudů považuje již hranici alkoholu v krvi dosahující alespoň 0,8 g/kg (promile) za stav vylučující způsobilost k řízení motorových vozidel. (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J., SEIDL, A.: Praha 2013, s. 286).

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…