ÚVOD
Články a zprávy
Užitečné informace
Legislativa
Bodový systém - dopravní nehoda

Bodový systém - dopravní nehoda

Porušení povinností řidiče motorového vozidla může vést k dopravní nehodě s velmi vážnými následky, usmrcení nebo těžké újmě na zdraví. Takové porušení bude hodnoceno 7 body. Body se připisují pouze řidičům motorových vozidel.

Položka třetí – 7 bodů

Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví jiné osoby.

Přestupky - § 125c

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

(…)

h) způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví.

Za tento přestupek se uloží pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let; započítává se 7 bodů.

Ublížením na zdraví se podle trestního zákoníku rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařské ošetření.

Tento přestupek, pokud byl spáchán mezi osobami blízkými, se projedná pouze na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka. V případě, že k ublížení na zdraví dojde porušením tzv. důležité povinnosti, nepůjde o přestupek, ale o trestný čin ublížení na zdraví.


Trestné činy v silničním provozu:

Usmrcení z nedbalosti (§ 143 trestního zákoníku)

(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy nebo hygienické zákony.

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob.

Trestní zákoník, stejně jako předchozí trestní zákon, nedefinuje, co se rozumí porušením důležité povinnosti uložené podle zákona. Obecně lze nicméně konstatovat, že důležitou povinností je v silničním, provozu taková povinnost, s jejímž porušením je dáno zvýšené riziko vzniku dopravní nehody, zejména pak ohrožení lidského života či zdraví. Z dosavadní poměrně bohaté soudní judikatury lze dovodit, že porušením důležité povinnosti v silničním provozu bude například jízda v protisměru, jízda nepřiměřenou rychlostí, nedání přednosti v jízdě či nerespektování signálů světelného signalizačního zařízení, včetně signálů přejezdového zabezpečovacího zařízení. (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J., SEIDL, A.: Praha 2013, s. 281).

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákoníku)

(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(3) Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svoboděna dvě léta až osm let.

Těžkou újmou na zdraví se podle § 122 odst. 2 trestního zákoníku rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínek jsou těžkou újmou na zdraví (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J., SEIDL, A.: Praha 2013, s. 282):

a) zmrzačení,

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,

c) ochromení údu,

d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,

e) poškození důležitého orgánu,

f) zohyzdění,

g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,

h) mučivé útrapy, nebo

i) delší dobu trvající porucha zdraví.

Ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 trestního zákoníku)

(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, že frubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákona o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

Ublížení na zdraví, které bude způsobeno porušením jiné než „důležité povinnosti“, popřípadě ublížení na zdraví nejméně dvěma osobám v důsledku hrubého porušení zákonů o bezpečnosti dopravy, je i po účinnosti nového trestního zákoníku přestupkem, a to podle § 125c odst. 1 písm. h) zákona o silničním provozu. (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J., SEIDL, A.: Praha 2013, s. 282).

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…