ÚVOD
Články a zprávy
Užitečné informace
Pro dopravce
Jak musí být cestující informován o použití bezpečnostního pásu v autobusu

Jak musí být cestující informován o použití bezpečnostního pásu v autobusu

V souvislosti s opakujícími se dotazy (zejména po několika nehodách, kdy došlo ke zranění nepřipoutaných cestujících), jak, kým a zda vůbec musí být cestující informován řidičem autobusu o povinnosti použít bezpečnostní pás, pokud jím je sedadlo autobusu vybaveno, si nejdříve zopakujme povinnosti zúčastněných subjektů hromadné přepravy tak, jak je definují příslušné právní předpisy:

Přepravovaná osoba je povinna (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.)

být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu2) .

Řidič je povinen (§ 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb.)

poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3 2), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem.

Provozovatel (§ 10 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.)

vozidla kategorie M2 a M3 2), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, je povinen zajistit, aby přepravované osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející byly poučeny o povinnosti použít tento zádržný bezpečnostní systém.

Způsoby informování stanoví prováděcí právní předpis.*

*(§ 27a vyhlášky č. 30/2001Sb.)

1) U každého sedadla vozidla kategorie M2 a M3 registrovaného v České republice, které je vybaveno zádržným systémem, je viditelně umístěn výrazně zobrazený piktogram (č. O 6), který může být v horní části doplněn textem „PŘIPOUTEJTE SE“.

(2) Základní plocha piktogramu je kruh modré barvy a symbol postavy, který je proveden barvou bílou.

Průměr kruhu piktogramu nesmí být menší než 7,5 cm. Vyobrazení vzoru piktogramu 7) je uvedeno v příloze č. 7a.


7)Článek 2 odst. 2 písm. b) směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkající se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny, naposledy změněná směrnicí 2003/20/ES.


Co z výše uvedených informací vyplývá? Pokud provozovatel dostál své povinnosti a sedadla autobusu jsou opatřena piktogramem v souladu § 27a vyhlášky č. 30/2001Sb., pak je řidič od povinnosti informovat cestující oproštěn.

V praxi je ovšem zcela běžné, že označení je poškozené, částečně chybí nebo není instalováno vůbec (provozovatel mnohdy o této povinnosti ani neví). V této situaci je řidič povinen informovat de facto každého cestujícího. Řidič tedy musí znát aktuální stav označení sedadel a podle toho volit způsob předání informace cestujícím. Současně by měl provozovatele vozidla upozornit na splnění jeho zákonné povinnosti.


1. poznámka: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/20/ES, na základě které byl upraven národní předpis, uvádí, že: „Cestující ve vozidlech kategorií M2 a M3 musí být informováni o povinnosti používat bezpečnostní pásy vždy, kdy sedí na sedadle a vozidlo je v pohybu. Musí být o ní informováni jedním z těchto způsobů:

  • řidičem,
  • průvodčím nebo osobou určenou za vedoucího skupiny,
  • audiovizuálními prostředky (např. pomocí videa),
  • nápisem nebo piktogramem stanoveným členskými státy podle vzoru Společenství uvedeného v příloze, výrazně zobrazeným u každého sedadla.“

Podle tohoto dokumentu by mohl mít provozovatel na výběr širší spektrum možností, jak cestující informovat, nicméně pro tuzemského provozovatele je závazná národní norma.


2. poznámka: Jak již bylo uvedeno, při kontrolách interiérů autobusů jsou velmi často zjišťovány nedostatky v označení, za které odpovídá provozovatel vozidla. Současná legislativa však na jeho postih případnou pokutou nepamatuje.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…