ÚVOD
Články a zprávy
Užitečné informace
Pro dopravce
Jak musí být cestující informován o použití bezpečnostního pásu v autobusu

Jak musí být cestující informován o použití bezpečnostního pásu v autobusu

V souvislosti s opakujícími se dotazy (zejména po několika nehodách, kdy došlo ke zranění nepřipoutaných cestujících), jak, kým a zda vůbec musí být cestující informován řidičem autobusu o povinnosti použít bezpečnostní pás, pokud jím je sedadlo autobusu vybaveno, si nejdříve zopakujme povinnosti zúčastněných subjektů hromadné přepravy tak, jak je definují příslušné právní předpisy:

Přepravovaná osoba je povinna (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.)

být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu2) .

Řidič je povinen (§ 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb.)

poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3 2), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem.

Provozovatel (§ 10 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.)

vozidla kategorie M2 a M3 2), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, je povinen zajistit, aby přepravované osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející byly poučeny o povinnosti použít tento zádržný bezpečnostní systém.

Způsoby informování stanoví prováděcí právní předpis.*

*(§ 27a vyhlášky č. 30/2001Sb.)

1) U každého sedadla vozidla kategorie M2 a M3 registrovaného v České republice, které je vybaveno zádržným systémem, je viditelně umístěn výrazně zobrazený piktogram (č. O 6), který může být v horní části doplněn textem „PŘIPOUTEJTE SE“.

(2) Základní plocha piktogramu je kruh modré barvy a symbol postavy, který je proveden barvou bílou.

Průměr kruhu piktogramu nesmí být menší než 7,5 cm. Vyobrazení vzoru piktogramu 7) je uvedeno v příloze č. 7a.


7)Článek 2 odst. 2 písm. b) směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkající se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny, naposledy změněná směrnicí 2003/20/ES.


Co z výše uvedených informací vyplývá? Pokud provozovatel dostál své povinnosti a sedadla autobusu jsou opatřena piktogramem v souladu § 27a vyhlášky č. 30/2001Sb., pak je řidič od povinnosti informovat cestující oproštěn.

V praxi je ovšem zcela běžné, že označení je poškozené, částečně chybí nebo není instalováno vůbec (provozovatel mnohdy o této povinnosti ani neví). V této situaci je řidič povinen informovat de facto každého cestujícího. Řidič tedy musí znát aktuální stav označení sedadel a podle toho volit způsob předání informace cestujícím. Současně by měl provozovatele vozidla upozornit na splnění jeho zákonné povinnosti.


1. poznámka: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/20/ES, na základě které byl upraven národní předpis, uvádí, že: „Cestující ve vozidlech kategorií M2 a M3 musí být informováni o povinnosti používat bezpečnostní pásy vždy, kdy sedí na sedadle a vozidlo je v pohybu. Musí být o ní informováni jedním z těchto způsobů:

  • řidičem,
  • průvodčím nebo osobou určenou za vedoucího skupiny,
  • audiovizuálními prostředky (např. pomocí videa),
  • nápisem nebo piktogramem stanoveným členskými státy podle vzoru Společenství uvedeného v příloze, výrazně zobrazeným u každého sedadla.“

Podle tohoto dokumentu by mohl mít provozovatel na výběr širší spektrum možností, jak cestující informovat, nicméně pro tuzemského provozovatele je závazná národní norma.


2. poznámka: Jak již bylo uvedeno, při kontrolách interiérů autobusů jsou velmi často zjišťovány nedostatky v označení, za které odpovídá provozovatel vozidla. Současná legislativa však na jeho postih případnou pokutou nepamatuje.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…