ÚVOD
Články a zprávy
Užitečné informace
Pro dopravce
Co mám dělat, když ztratím kartu?

Co mám dělat, když ztratím kartu?

Nic není tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát a každá situace má řešení. Někdy je však třeba dodržet zásady, abychom se nedostali do rozporu s platnými pravidly. Pokud řídíte vozidlo povinně vybavené digitálním tachografem, mohly by pro Vás být užitečné následující informace.

Používání a systém vydávání paměťových karet řidiče (PK) upravuje Nařízení Rady (EHS) 3821/85 v článku 14, 15 a 16.

Pokud řidič PK ztratí, je povinen takovou událost do sedmi kalendářních dnů ohlásit a prostřednictvím příslušného úřadu obce s rozšířenou působností (podle bydliště řidiče) požádat o vydání nové karty.

Úřad mu do pěti dnů vydá kartu náhradní. Je-li to nutné, například pro návrat vozidla na základnu ze zahraničí, smí o vydání náhradní karty požádat až po návratu, pokud může při kontrole prokázat, že nemůže kartu předložit nebo užít (např. potvrzením o nahlášení ztráty).

Ať už řidič PK ztratil nebo přestala fungovat, může řídit vozidlo vybavené digitálním tachografem za předpokladu, že:

  • Před zahájením jízdy provede výtisk z vozidla, kde uvede údaje o řidiči (jméno, číslo PK nebo řidičského průkazu) a podepíše se.
  • Zaznamená ručně dobu odpočinku, jiné práce nebo pohotovosti pro čas předcházející počátku řízení.
  • Na konci jízdy provede výtisk činností zaznamenaných v paměti tachografu a doplní činnosti, které nebyly tachografem zaznamenány. K tomu je třeba opět uvést údaje o řidiči a podepsat se.

Takové řešení ale nemohou použít řidiči, kteří PK nikdy nevlastnili a také ti, kteří si nepožádali o vydání nové karty nejdéle 15 dnů před uplynutím doby platnosti karty původní. Ti mohou řídit pouze vozidla vybavená analogovým tachografem nebo ta, která nespadají pod působnost Nařízení (ES) 561/2006.

Od okamžiku, kdy nahlásíte ztrátu PK na příslušném úřadu, se karta stává neplatnou a nelze ji použít ani v případě, kdy zjistíte, že jste kartu neztratili, ale jen nemohli nalézt. Vaše karta je v Informačním sytému digitálního tachografu (ISDT) označena jako neplatná a nesmí se v tachografu již nikdy objevit. Přístup do ISDT mají téměř všechny kontrolní složky přímo z místa silniční kontroly a vyhledání informací je otázkou několika sekund.

Podobně tomu bude v případě, kdy si na úřadě vyzvednete novou kartu před tím, než Vám u původní karty skončí platnost. Původní karta Vám sice bude ponechána pro prokázání činností v případě silniční kontroly, použít ji ale v tachografu již nikdy nesmíte. Od okamžiku převzetí nové karty patří do tachografu pouze tato.

Situace je ve vydávání PK v ČR poněkud nestandardní, v jiných zemích by platnost nové karty začínala až v době, kdy by skončila platnost původní karty.

Když už hovoříme o datech platnosti PK, dovolím si na závěr ještě jednu velmi důležitou poznámku. Pokud má karta uvedenu platnost například do 22. 10., pak věřte, že v tachografu poslední den vůbec fungovat nebude. Konec její platnost je totiž v ČR časově nastaven na 0:00 hodin.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…