ÚVOD
Články a zprávy
Užitečné informace
Pro dopravce
Co mám dělat, když ztratím kartu?

Co mám dělat, když ztratím kartu?

Nic není tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát a každá situace má řešení. Někdy je však třeba dodržet zásady, abychom se nedostali do rozporu s platnými pravidly. Pokud řídíte vozidlo povinně vybavené digitálním tachografem, mohly by pro Vás být užitečné následující informace.

Používání a systém vydávání paměťových karet řidiče (PK) upravuje Nařízení Rady (EHS) 3821/85 v článku 14, 15 a 16.

Pokud řidič PK ztratí, je povinen takovou událost do sedmi kalendářních dnů ohlásit a prostřednictvím příslušného úřadu obce s rozšířenou působností (podle bydliště řidiče) požádat o vydání nové karty.

Úřad mu do pěti dnů vydá kartu náhradní. Je-li to nutné, například pro návrat vozidla na základnu ze zahraničí, smí o vydání náhradní karty požádat až po návratu, pokud může při kontrole prokázat, že nemůže kartu předložit nebo užít (např. potvrzením o nahlášení ztráty).

Ať už řidič PK ztratil nebo přestala fungovat, může řídit vozidlo vybavené digitálním tachografem za předpokladu, že:

  • Před zahájením jízdy provede výtisk z vozidla, kde uvede údaje o řidiči (jméno, číslo PK nebo řidičského průkazu) a podepíše se.
  • Zaznamená ručně dobu odpočinku, jiné práce nebo pohotovosti pro čas předcházející počátku řízení.
  • Na konci jízdy provede výtisk činností zaznamenaných v paměti tachografu a doplní činnosti, které nebyly tachografem zaznamenány. K tomu je třeba opět uvést údaje o řidiči a podepsat se.

Takové řešení ale nemohou použít řidiči, kteří PK nikdy nevlastnili a také ti, kteří si nepožádali o vydání nové karty nejdéle 15 dnů před uplynutím doby platnosti karty původní. Ti mohou řídit pouze vozidla vybavená analogovým tachografem nebo ta, která nespadají pod působnost Nařízení (ES) 561/2006.

Od okamžiku, kdy nahlásíte ztrátu PK na příslušném úřadu, se karta stává neplatnou a nelze ji použít ani v případě, kdy zjistíte, že jste kartu neztratili, ale jen nemohli nalézt. Vaše karta je v Informačním sytému digitálního tachografu (ISDT) označena jako neplatná a nesmí se v tachografu již nikdy objevit. Přístup do ISDT mají téměř všechny kontrolní složky přímo z místa silniční kontroly a vyhledání informací je otázkou několika sekund.

Podobně tomu bude v případě, kdy si na úřadě vyzvednete novou kartu před tím, než Vám u původní karty skončí platnost. Původní karta Vám sice bude ponechána pro prokázání činností v případě silniční kontroly, použít ji ale v tachografu již nikdy nesmíte. Od okamžiku převzetí nové karty patří do tachografu pouze tato.

Situace je ve vydávání PK v ČR poněkud nestandardní, v jiných zemích by platnost nové karty začínala až v době, kdy by skončila platnost původní karty.

Když už hovoříme o datech platnosti PK, dovolím si na závěr ještě jednu velmi důležitou poznámku. Pokud má karta uvedenu platnost například do 22. 10., pak věřte, že v tachografu poslední den vůbec fungovat nebude. Konec její platnost je totiž v ČR časově nastaven na 0:00 hodin.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…