Ověřování tachografů

Při silničních kontrolách dochází často k situacím, kdy záznamové zařízení vozidel nesplňuje stanovené podmínky. Někdy není systém opatřen plombami, jindy chybí štítek o ověření tachografu, nebo je štítek neúplný či nepřístupný. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy se hodnoty uvedené na štítku neshodují s hodnotami uloženými v paměti tachografu.

Ačkoliv na počátku tohoto problému někdy stojí nekvalitní práce autorizovaného metrologického střediska (AMS), může to nakonec přinést komplikace nejen dopravci, ale i samotnému řidiči.

Používání tachografů se řídí především Nařízením (EHS) 3821/85 (od příštího roku i Nařízením (EU) 165/2014). Podle článku 13 zmiňovaného nařízení jsou totiž zaměstnavatel a řidiči odpovědni za správné fungování a používání jak záznamového zařízení, tak karty řidiče. Pokud tachograf nepracuje správně, nemůže být při silniční kontrole žádný záznam provedený automaticky tachografem, uznán.

Aby se zajistilo, že zařízení bude pracovat správně a bude splňovat požadavky nařízení, je stanoveno, že analogový tachograf se musí podrobit pravidelné kontrole (ověření) nejpozději ve lhůtách 6 let, digitální tachograf ve lhůtách 2 let. Národní předpis – vyhláška č. 341/2002 Sb. však stanovila pro oba typy lhůtu 2 let.

Kromě periodických prohlídek musí být navíc provedena kontrola vždy po opravě záznamového zařízení, změny skutečného obvodu pneumatik nebo změny charakteristického součinitele vozidla. U vozidel vybavených digitálním tachografem pak ještě při odchylce referenčního času UTC o více než 20 minut a při změně registrační značky vozidla.

Po každé kontrole a po každém zásahu schváleného pracovníka nebo dílny vyžadujícím úpravu nastavení samotného zařízení musí být v blízkosti tachografu nebo na něm samotném připevněn nový štítek nahrazující štítek předchozí. Štítek se zpravidla umísťuje na středním mezidveřním sloupku vozidla nebo rámu dveří, u autobusů pak často v prostoru předních vstupních dveří nebo na bočním okně vedle řidiče. Vždy ale musí být na viditelném a dobře přístupném místě.

Je třeba upozornit, že potvrzení o ověření tachografu jako náhrada za chybějící nebo nesprávný štítek se při silničních kontrolách neuzná. To slouží pouze pro potřebu provozovatele vozidla a je uloženo u něho v provozovně.

Instalační štítek musí obsahovat nejméně tyto údaje:

  • jméno, adresu nebo firemní značku schváleného pracovníka nebo dílny,
  • charakteristický koeficient vozidla ve tvaru „w = … rev/km“ nebo „w = … imp/km“,
  • účinný obvod pneumatik na kolech ve tvaru „l = … mm“,
  • datum stanovení charakteristického koeficientu vozidla a měření účinného obvodu pneumatik na kolech.

U digitálního tachografu musí být dále doplněn o:

  • konstantu záznamového zařízení ve tvaru „k“= …imp/km
  • rozměr pneumatiky
  • identifikační číslo vozidla
  • další údaje, pokud je tachograf opatřen adaptérem

Tachograf je podle zákona č. 505/1990 Sb. stanoveným měřidlem, proto ho musí subjekty užívat pouze platně ověřený. To znamená, že musí být ověřen v předepsaných intervalech, za předepsaných podmínek a nesmí jevit známky narušení integrity (plomby).

Jedině tak může být řádně používán a řádně veden záznam o činnostech řidiče, tak jak to předepisuje Nařízení (EHS) 3821/85 a zákon č. 111/1994 Sb.

Za nesplnění povinností může být tuzemskému dopravci uložena sankce až do výše 500 000 Kč. Současně se dopouští porušení povinností stanovených zákonem o metrologii, za což lze uložit sankci až 1 000 000 Kč.

Také řidiči v takovém případě hrozí pokuta. Podle zákona o přestupcích to může být až dovýše 10 000 Kč ve správním řízení nebo do 5 000 Kč v blokovém řízení.

Z uvedeného vyplývá, že je ve vlastním zájmu dopravců, ale i samotných řidičů, aby si po provedeném pravidelném ověření tachografu zkontrolovali zejména plombu na snímači pohybu, ale také umístění a úplnost instalačního štítku. Předejdou tak nepříjemným událostem, které by mohly nastat při silničních kontrolách.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…