Ověřování tachografů

Při silničních kontrolách dochází často k situacím, kdy záznamové zařízení vozidel nesplňuje stanovené podmínky. Někdy není systém opatřen plombami, jindy chybí štítek o ověření tachografu, nebo je štítek neúplný či nepřístupný. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy se hodnoty uvedené na štítku neshodují s hodnotami uloženými v paměti tachografu.

Ačkoliv na počátku tohoto problému někdy stojí nekvalitní práce autorizovaného metrologického střediska (AMS), může to nakonec přinést komplikace nejen dopravci, ale i samotnému řidiči.

Používání tachografů se řídí především Nařízením (EHS) 3821/85 (od příštího roku i Nařízením (EU) 165/2014). Podle článku 13 zmiňovaného nařízení jsou totiž zaměstnavatel a řidiči odpovědni za správné fungování a používání jak záznamového zařízení, tak karty řidiče. Pokud tachograf nepracuje správně, nemůže být při silniční kontrole žádný záznam provedený automaticky tachografem, uznán.

Aby se zajistilo, že zařízení bude pracovat správně a bude splňovat požadavky nařízení, je stanoveno, že analogový tachograf se musí podrobit pravidelné kontrole (ověření) nejpozději ve lhůtách 6 let, digitální tachograf ve lhůtách 2 let. Národní předpis – vyhláška č. 341/2002 Sb. však stanovila pro oba typy lhůtu 2 let.

Kromě periodických prohlídek musí být navíc provedena kontrola vždy po opravě záznamového zařízení, změny skutečného obvodu pneumatik nebo změny charakteristického součinitele vozidla. U vozidel vybavených digitálním tachografem pak ještě při odchylce referenčního času UTC o více než 20 minut a při změně registrační značky vozidla.

Po každé kontrole a po každém zásahu schváleného pracovníka nebo dílny vyžadujícím úpravu nastavení samotného zařízení musí být v blízkosti tachografu nebo na něm samotném připevněn nový štítek nahrazující štítek předchozí. Štítek se zpravidla umísťuje na středním mezidveřním sloupku vozidla nebo rámu dveří, u autobusů pak často v prostoru předních vstupních dveří nebo na bočním okně vedle řidiče. Vždy ale musí být na viditelném a dobře přístupném místě.

Je třeba upozornit, že potvrzení o ověření tachografu jako náhrada za chybějící nebo nesprávný štítek se při silničních kontrolách neuzná. To slouží pouze pro potřebu provozovatele vozidla a je uloženo u něho v provozovně.

Instalační štítek musí obsahovat nejméně tyto údaje:

  • jméno, adresu nebo firemní značku schváleného pracovníka nebo dílny,
  • charakteristický koeficient vozidla ve tvaru „w = … rev/km“ nebo „w = … imp/km“,
  • účinný obvod pneumatik na kolech ve tvaru „l = … mm“,
  • datum stanovení charakteristického koeficientu vozidla a měření účinného obvodu pneumatik na kolech.

U digitálního tachografu musí být dále doplněn o:

  • konstantu záznamového zařízení ve tvaru „k“= …imp/km
  • rozměr pneumatiky
  • identifikační číslo vozidla
  • další údaje, pokud je tachograf opatřen adaptérem

Tachograf je podle zákona č. 505/1990 Sb. stanoveným měřidlem, proto ho musí subjekty užívat pouze platně ověřený. To znamená, že musí být ověřen v předepsaných intervalech, za předepsaných podmínek a nesmí jevit známky narušení integrity (plomby).

Jedině tak může být řádně používán a řádně veden záznam o činnostech řidiče, tak jak to předepisuje Nařízení (EHS) 3821/85 a zákon č. 111/1994 Sb.

Za nesplnění povinností může být tuzemskému dopravci uložena sankce až do výše 500 000 Kč. Současně se dopouští porušení povinností stanovených zákonem o metrologii, za což lze uložit sankci až 1 000 000 Kč.

Také řidiči v takovém případě hrozí pokuta. Podle zákona o přestupcích to může být až dovýše 10 000 Kč ve správním řízení nebo do 5 000 Kč v blokovém řízení.

Z uvedeného vyplývá, že je ve vlastním zájmu dopravců, ale i samotných řidičů, aby si po provedeném pravidelném ověření tachografu zkontrolovali zejména plombu na snímači pohybu, ale také umístění a úplnost instalačního štítku. Předejdou tak nepříjemným událostem, které by mohly nastat při silničních kontrolách.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…