Útvar chodců

Blíží se prázdniny a s nimi dětské tábory, na nichž je někdy nezbytné přesunout se pěšky z místa A do místa B. V takovém případě je vytvořen organizovaný útvar chodců, jehož pohyb v silničním provozu má svá pravidla. Na rozdíl od jednotlivých chodců chodí útvar po pravé straně vozovky a musí přiměřeně dodržovat i některá další pravidla.

Zákon o silničním provozu:

§ 56

Útvar chodců

(1) Pro organizovaný útvar chodců, například příslušníků ozbrojených sil, školní mládeže nebo průvod, platí přiměřeně povinnosti řidiče podle § 5 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1, § 12 až 16, § 20 až 24, § 25 odst. 1 a 2, § 27, § 28 odst. 1, 2 a 5, § 29 a 30.

Pro organizovaný útvar chodců tak přiměřeně platí:

- povinnost věnovat se plně účasti v provozu a sledovat situaci v něm (§ 5 odst. 1 písm. b),

- povinnost jít vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, -pokud není stanoveno jinak (§ 11 odst. 1)

- povinnost dodržovat ustanovení o užití jízdních pruhů (§ 12),

- povinnost dodržovat ustanovení o chůzi podél nástupního či tramvajového ostrůvku a o chůzi podél tramvaje, o užití tramvajového pásu (§ 13),

- ustanovení o užití vyhrazeného jízdního pruhu a o vztahu k vozidlům, pro které je tento jízdní pruh vyhrazen (§ 14),

- ustanovení upravující povinnosti řidiče pro stanovené případy zastavení vozidla hromadné dopravy osob v zastávkách (§ 15),

- ustanovení o objíždění (§ 16),

- povinnosti plynoucí z ustanovení o vyhýbání (§ 20),

- povinnost dodržovat ustanovení o odbočování (§ 21),

- povinnosti vyplývající z ustanovení o jízdě křižovatkou (§ 22),

- povinnosti vyplývající z ustanovení o vjíždění na pozemní komunikaci (§ 23),

- povinnosti vyplývající z ustanovení o otáčení a couvání (§ 24),

- většina omezení pro zastavení a stání (§ 25 odst. 1 a 2, § 27),

- povinnosti pro překonávání železničního přejezdu (§ 28 odst. 1, 2 a 5, § 29),

- ustanovení o povinnosti dávat znamení o změně směru jízdy (§ 30).

Slovo „přiměřeně“ v právním předpise ve spojení s odkazem na jiné zákonné ustanovení vyjadřuje volnější vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými právními vztahy. To znamená, že se vyjmenovaná ustanovení nepoužijí v celém rozsahu, ale pouze tam, kde z povahy věci na konkrétní situaci či právní vztah jeho použití padá do úvahy.

Zákon demonstrativně stanoví příklady organizovaných útvarů chodců. Odlišné úpravě podléhá organizovaná skupina dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce (BUŠTA, KNĚŽÍNEK, Praha :2016, s. 115).


(2) Za snížené viditelnosti musí být organizovaný útvar chodců označen vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou stranách neoslňujícím červeným světlem. Označení světly může být nahrazeno oděvními doplňky s označením z retroreflexního materiálu.

Ustanovení upravuje označení organizovaného útvaru chodců za snížené viditelnosti [viz § 2 písm. ff)]. Za normální (nesnížené) viditelnosti tento útvar označen být nemusí. Tento odstavec se nevztahuje na případy, kdy organizovaný útvar jde po chodníku (Tamtéž, s. 115).


(3) Organizovaný útvar chodců na mostě nesmí jít jednotným krokem.

(4) Za dodržování povinností podle odstavců 1 až 3 odpovídá vedoucí útvaru, jímž může být jen osoba starší 15 let, která je k tomu dostatečně způsobilá.

Za dodržování podmínek a pravidel pro organizovaný útvar chodců odpovídá vždy jeho vedoucí, který k tomu musí být dostatečně způsobilý a starší 15 let. Na to je třeba dbát především u útvaru školní mládeže (Tamtéž, s. 115).


(5) Organizovaný útvar chodců jdoucí nejvýše ve dvojstupu smí jít po chodníku, a to vpravo; přitom nemusí být označen podle odstavce 2.

(6) Pro organizovanou skupinu dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, platí ustanovení pro chodce.

Organizovaná skupina dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, podléhá zvláštnímu právnímu režimu, odlišnému od ostatních útvarů chodců. Tato skupina dětí je tím vyňata z režimu § 56 a vztahují se na ni obecná ustanovení pro chodce, tj. zejména § 53 až § 55. Plyne z toho mimo jiné to, že musí užívat především chodníku či stezky pro chodce. Kde chodník není nebo je-li neschůdný, chodí tato organizovaná skupina dětí co nejvíce při levém okraji vozovky či po krajnici, přičemž vedle sebe mohou jít nejvýše dvě děti (Tamtéž, s. 116).


(7) Vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže nebo organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, je oprávněn při přecházení vozovky zastavovat vozidla.

(8) Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu stanoví prováděcí právní předpis.

Poznámka:

Prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…