ÚVOD
Obchod a distribuce
Distribuce známek a tiskovin
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ: 110 15 (dále jen „CSPSD“ nebo „prodávající“), IČ: 70898219. CSPSD je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy ČR.
 2. Tyto VOP se vztahují na obchodní závazkové vztahy vyplývající z kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) mezi CSPSD jako prodávajícím a kupujícím.
 3. Podle těchto VOP se kupujícím rozumí vždy jen právnická či fyzická osoba vystupující v těchto závazkových vztazích jako podnikatel dle § 420 OZ, tedy nejde o spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 OZ. Na tyto závazkové vztahy se tedy neuplatní příslušná zákonná ustanovení na ochranu spotřebitelů upravených v OZ a zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Případné právní vztahy mezi CSPSD a fyzickými osobami – spotřebiteli se řídí samostatnými všeobecnými obchodními podmínkami. Kupující, pokud se jedná o fyzickou osobu – podnikatele, uzavřením smlouvy stvrzuje, že poskytl všechny své osobní údaje dobrovolně. Všechna jeho práva vyplývající ze zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (včetně práva na přístup k osobním údajům) v platném znění, nejsou tímto dotčena. Kupující souhlasí se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním osobních údajů o své osobě po dobu 10 let pro účely právních vztahů, které upravují tyto VOP a se zařazením do databáze prodávajícího. Tento souhlas může být kdykoliv zrušen písemným oznámením, a to v sídle prodávajícího nebo předáním tohoto oznámení osobně ve výdejním středisku distribuce CSPSD (na adrese Podnikatelská 539, 190 11, Praha 9 – Běchovice).
 4. Odesláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto VOP v okamžiku provedení objednávky.
 5. Přiměřeně se tyto VOP použijí rovněž na závazkové vztahy vzniklé ze smlouvy o dílo uzavřené mezi CSPSD jako zhotovitelem a objednatelem. 

II. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Kupující doručí prodávajícímu písemnou objednávku nebo ji předá osobně ve výdejním středisku distribuce CSPSD (na adrese Podnikatelská 539, 190 11, Praha 9 – Běchovice). Objednávka může být prodávajícímu doručena (i) poštou na adresu prodávajícího, (ii) podána faxem na telefonní číslo prodávajícího, (iii) zaslána e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího nebo (iv) prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.cspsd.cz. Na této internetové adrese je taktéž vzorová objednávka včetně kontaktních údajů potřebných k jejímu řádnému doručení. Doručená objednávka je považována za návrh smlouvy.
 2. Kupující je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

  a) Identifikaci kupujícího, tj. obchodní firmu (popř. jméno a příjmení fyzické osoby-podnikatele), sídlo obchodní firmy IČ, DIČ, bankovní spojení, kontakt (telefon, fax nebo emailovou adresu.)

  b) Specifikaci objednávaného zboží, tj. kód objednávaného zboží podle katalogu (popř. podle přehledu zboží uváděného na internetových stránkách) a popřípadě také jeho popis.

  c) Množství objednávaného zboží.

  d) Adresu místa dodání zboží (tj. adresu provozovny kupujícího). Nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/místa podnikání kupujícího, případně kupující uvede, že si zboží odebere osobně ve výdejním středisku distribuce CSPSD (na adrese Podnikatelská 539, 190 11, Praha 9 – Běchovice) prostřednictvím oprávněné osoby, která je povinna při převzetí zboží prokázat svou totožnost.

  e) Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za kupujícího činit objednávky kupujícího, případně také otisk razítka kupujícího. To neplatí pro internetové a e-mailové objednávky.

  f) Způsob odběru zboží.

  g) Číselnou identifikaci stanice měření emisí nebo stanice technické kontroly.

 3. Kupující odpovídá za věcnou správnost zaslané objednávky dle těchto VOP.
 4. Uzavřením smlouvy kupující akceptuje kupní cenu zboží uvedenou na internetových stránkách prodávajícího.
 5. Pokud kupující odesílá prodávajícímu první objednávku, je povinen zároveň s ní odeslat své identifikační doklady:
 6. a) kopii výpisu z obchodního rejstříku;

  b) kopii živnostenského listu;

  c) osvědčení o DIČ;

  d) provozovatel stanice měření emisí (SME) dále dokládá:

   • Rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí, včetně osvědčení dle zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění p. p.;
   • v souladu se zák. č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění p. p., a vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění p. p., dodává prodávajícímu čtvrtletní hlášení o měření emisí; pokud tak neučiní, může mu prodávající pozastavit výdej zboží (cenin) na provozovnu (stanici).

  e) provozovatel stanice technické kontroly (STK) dále dokládá:

   • Rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly, včetně osvědčení dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění p. p.; 

  f) SME , STK dodá všechny tyto doklady včetně jejich případných změn vystavených příslušným odborem dopravy;


III. Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje splnit předmět plnění definovaný ve smlouvě v termínu dle zák. č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel ve znění p. p., (u zboží neprodávaného dle tohoto zákona pak do 3 týdnů od potvrzení objednávky v případě elektronického obchodu), pokud nebude mezi účastníky smlouvy dohodnuto jinak, a za předpokladu uhrazení kupní ceny zboží uvedené na internetových stránkách prodávajícího.
 2. Je-li ve smlouvě dohodnuto, že dopravu na náklady kupujícího zajišťuje prodávající a dohodnuté dopravné bude fakturováno samostatně, zajistí prodávající, aby přepravce fakturu za přepravu odeslal kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení přepravy a aby ve faktuře za přepravu bylo uvedeno číslo objednávky uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
 3. Spolu s osobně dodaným zbožím na dodací adresu (tj. provozovnu kupujícího), případně do sídla/místa podnikání kupujícího dle dohody s kupujícím předá prodávající kupujícímu dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Kupující je povinen po zkontrolování zboží na dodací list uvést jméno a totožnost přebírající osoby, čitelně ho podepsat, orazítkovat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat. V případě dodání zboží přepravcem je kupující (resp. oprávněná osoba) povinna potvrdit převzetí zásilky přepravci; toto potvrzení nahrazuje dodací list.
 4. Prodávající je povinen odebrat od kupujícího zpět použité výrobky, na které se vztahuje povinnost jejich zpětného odběru podle právních předpisů ČR (zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) a mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána. 

IV. Místo a čas dodání

 1. Místem plnění je dodací adresa (tj. provozovna kupujícího), případně na základě dohody s kupujícím sídlo obchodní firmy nebo místo podnikání kupujícího, uvedené v poskytnutých platných dokladech. V případě osobního odběru zboží středisko distribuce CSPSD (na adrese Podnikatelská 539, 190 11, Praha 9 – Běchovice). Prodávající je povinen dodat zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou dodací adresu v termínu stanoveném ve smlouvě, pokud se strany nedohodnou jinak.
 2. Kupující je povinen prodávajícího neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti kupujícího podle tohoto článku a čl. II. odst. 2., 3., 5. 

V. Splnění předmětu plnění

 1. Předmět plnění je splněný okamžikem převzetí zboží kupujícím.
 2. Převzetí zboží potvrdí kupující prodávajícímu svým podpisem na dodacím listu a/nebo na potvrzení o převzetí zboží přepravci. Dodací list musí obsahovat číslo smlouvy, obchodní firmu prodávajícího, název, měrnou jednotku a množství zboží, a rovněž údaj o vratnosti či nevratnosti obalů. 

VI. Platební podmínky

 1. Kupní cena zboží odpovídá cenám uvedeným prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího, pokud se strany nedohodnou jinak.
 2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostní převodem na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu–faktuře nebo v hotovosti při převzetí zboží. Do doby uhrazení kupní ceny na základě daňového dokladu kupujícím nebude následující objednávka kupujícího zpracována prodávajícím. V případě opakovaného neuhrazení kupní ceny v termínu splatnosti, uvedeném na řádném daňovém dokladu-faktuře, bude kupující zařazen automaticky do tzv. jiného způsobu zpracování objednávek, kdy zboží bude prodávajícím dodáno až po zaplacení zboží kupujícím prodávajícímu.
 3. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad–fakturu a doručí ji kupujícímu poštou samostatně nebo spolu se zbožím na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, pokud kupující neuvede v objednávce jinou adresu pouze pro doručování faktury. Splatnost faktury je 14 dní od jejího vystavení.
 4. Daňový doklad-faktura u neplátců DPH musí obsahovat: označení faktura, její číslo, lhůtu splatnosti, datum vystavení, obchodní firmu a sídlo, u fyzické osoby jméno a bydliště, popř. místo podnikání, IČ prodávajícího, označení peněžního ústavu a číslo bankovního spojení, číslo smlouvy označení předmětu plnění, fakturovanou částku bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě vypořádání příp. zálohových plateb, další náležitosti požadované ve smlouvě. U plátců DPH musí splňovat dále náležitosti běžného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu odpovídá prodávající.
 5. Za zaplacenou se považuje faktura v okamžiku, kdy je částka připsána na účet prodávajícího nebo v hotovosti předána osobně prodávajícímu.
 6. Do data splatnosti faktury je kupující oprávněn vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručí prodávajícímu) prodávajícímu fakturu, obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z povinných náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je kupující povinen písemně specifikovat vady, které faktura vykazuje. V případě, že je faktura vystavena chybně, prodávající vrácenou fakturu doplní či opraví. V případě, že vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny nebo DPH, běží lhůta splatnosti od doručení opravené faktury kupujícímu. V ostatních případech zůstává doba splatnosti nedotčena.
 7. V případě neproplacení faktury ve stanovené lhůtě splatnosti je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 8. Prodávající je oprávněn v případě prodlení úhrady fakturované částky nebo její neuhrazené části kupujícím účtovat VI, a to ve výši 150,- Kč za každou takovou upomínku.

VII. Nebezpečí škody, vlastnické právo

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho úplným zaplacením.

VIII. Záruční podmínky

 1. Není-li dohodnuto jinak, je na dodané zboží poskytnuta kupujícímu záruční doba 24 měsíců od data převzetí předmětu plnění kupujícím. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu resp. potvrzením dodacího listu, a nebo potvrzením převzetí zásilky přepravci.
 2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 3. Není-li uvedeno jinak, musí být předmět plnění realizován v souladu s příslušnými platnými normami ČSN a s požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

IX. Vady zboží, reklamace a odpovědnost za vady

 1. Prodávající je povinen dodat předmět plnění v množství, jakosti, provedení a balení, jež určuje smlouva. Kupující je povinen při převzetí zboží řádně zkontrolovat, zda odpovídá dohodnutým podmínkám. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, a kupující toto přebytečné množství bezodkladně neodmítne, stává se toto přebytečné plnění součástí předmětu plnění dle smlouvy.
 2. Nesplní-li prodávající povinnosti týkající se jakosti, provedení, množství, zabalení zboží a dalších dokladů ke zboží požadovaných právními předpisy, má zboží vady. Vadou je i dodání jiného zboží, než je dohodnuto, a též vady v dokladech nutných k používání zboží. Za vady se pro tyto účely a pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady považují i právní vady dodaného zboží.
 3. Má-li zboží vady, o kterých prodávající ví, je povinen upozornit na ně kupujícího při uzavírání smlouvy a na tyto vady poskytnout slevu z kupní ceny.
 4. Prodávající odpovídá za vady, které budou zjištěny při předávání zboží nebo při prohlídce dodaného zboží učiněné nejpozději do 3 pracovních dnů po přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Při zjištění, že dodané zboží vykazuje vady, má kupující povinnost tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Nejpozději však do 5-ti pracovních dnů ode dne zjištění vad. V oznámení vad musí být vada popsána. Kupující musí také v oznámení vad uvést požadovaný způsob náhrady. Při zjištění, že dodané zboží nebo jeho část vykazuje vady, má kupující na základě své volby zároveň právo buď:

  a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné v přiměřené lhůtě, nejpozději do 30-ti dnů od oznámení vad, jedná-li se o vady, jež činí dodané zboží nepoužitelným, nebo

  b) požadovat, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, odstranění vad dodáním chybějícího zboží do 30-ti dnů od oznámení vady prodávajícímu, nebo

  c) požadovat odstranění právních vad do 15-ti dnů od oznámení vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

  d) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže se jedná o vady opravitelné, vadu je povinen prodávající odstranit do 30-ti dnů od oznámení vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

  e) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

  f) odstoupit od smlouvy.

 5. Odstranění vady nemá vliv na nárok kupujícího na náhradu škody. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení těchto VOP, zejména ustanovení týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

X. Ostatní ustanovení

 1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství a jiné informace obchodní, výrobní či technické povahy, pokud nejsou v obchodních kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.
 2. Smluvní strany mohou změnit, vyloučit či doplnit některá ustanovení těchto VOP pouze písemnou dohodou obou stran.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. ledna 2014.

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Výstražná vesta je stále povinná

Od 1. října loňského roku už není v povinné výbavě vozidel (vyhláška č. 341/2014 Sb., ve znění…

Riziko bez ochranné přilby

Následky nehod cyklistů, kteří jezdí bez ochranné přilby, jsou prokazatelně závažnější. Patří sem…

Značka STOP-PROTISMĚR na nejrizikovějších dálničních úsecích

Případů, kdy se řidiči ocitnou na dálnici v protisměru, je překvapivě hodně. S ohledem na rychlost,…

„Neskákej mi pod kola!“

Je to mimořádně výstižný slogan. Každá nehoda má své konkrétní příčiny a míra zavinění se vyšetřuje…