ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Na vyhrazeném parkovišti

Na vyhrazeném parkovišti

Na parkovišti vyhrazeném pro určitá vozidla je jiným řidičům zakázáno zastavit a stát. Zákaz však neplatí v případě, kdy zastavení a stání nepřekročí dobu tří minut a nebudou tím omezeni řidiči vozidel, pro které je parkoviště vyhrazeno.

Samozřejmě i tady platí obecná povinnost neohrozit ani neomezit ostatní účastníky silničního provozu.

Jak musí být vyhrazené parkoviště označeno

Za vyhrazené parkoviště lze považovat pouze takové parkoviště, které je označeno svislou dopravní značkou č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště“, vodorovnou dopravní značkou č. V 10e „Vyhrazené parkoviště“, případně jejich kombinací.

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel.
Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno (např. název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení) a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce a mohou být uvedeny i na značce místo nápisu. Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud není stanoveno jinak.
Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
Na značce lze vhodným nápisem vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno.

Přesné znění zákona o silničním provozu:

Zákaz zastavení na vyhrazeném parkovišti je stanoven v § 27 odst. 1 písm. o):

o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno.

Neoprávněné zastavení a stání

Pokud je překročena doba tří minut nebo nejsou splněny ostatní podmínky, je zastavení a stání již neoprávněné a policista nebo strážník obecní policie je může nechat odstranit podle § 27 odst. 5:

(5) O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

Rozhodnutí policisty či strážníka o odstranění vozidla není rozhodnutím ve smyslu správního řádu. Jedná se o bezprostřední zásah správního orgánu, který není rozhodnutím, nýbrž neformálním úkonem. Bezprostřední zásah spočívající v rozhodnutí o odstranění vozidla v tomto případě směřuje k ochraně zájmu společnosti, který spočívá jednak v organizování provozu na určité pozemní komunikaci, jednak k ochraně oprávněných uživatelů vyhrazeného parkoviště.

(…)

Možnost odstranit vozidlo z pozemní komunikace dále obsahuje zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle § 19a cit. zákona platí, že silniční správní úřad opatřením obecné povahy dočasně zakáže nebo omezí stání nebo zastavení silničních vozidel na místní komunikaci nebo průjezdním úseku silnice nebo na jejich části, je-li to nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebních prací nebo údržby nebo z důvodu přírodních katastrof nebo jiných mimořádných událostí a odstraňování jejich následků (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2016, s. 79).

.

Pozor na parkoviště pro zdravotně postižené

Možnost zastavení a stání za dodržení stanovených podmínek po dobu nejvýše tří minut se však netýká vyhrazeného parkoviště pro osoby zdravotně postižené.

Na ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Speciální úpravu k vyhrazenému parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby zdravotně postižené obsahuje § 67 odst. 8. Na rozdíl od obecné úpravy se na parkovištích vyhrazených pro tato vozidla ostatním řidičům vůbec nedovoluje zastavit a stát, takže zde nemohou zastavit a stát ani na dobu překračující tři minuty.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…