Zákaz vjezdu

Jak informují média, význam dopravní značky „Zákaz vjezdu pro nákladní automobily“ je v mnoha případech stále ještě předmětem dohadů a nejasností.

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, je účinná od 1. ledna 2016. Obsahuje především vyobrazení, názvy, význam a užití dopravních značek. Tahle právní norma zcela nahradila dřívější vyhlášku č. 30/2001 Sb.

Kromě jiných změn byl upraven i význam zákazové značky číslo B 4, která zakazuje vjezd nákladním automobilům. Oproti úpravě z vyhlášky č. 30/2001 Sb. (už neplatné) se nyní explicitně neuvádí číselný údaj „nad 3 500 kg“.

Vyhláška č. 294/2015 Sb.:


B 4

Zákaz vjezdu nákladních automobilů
Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily.

Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.

Pro srovnání

uvádíme také dnes již neplatné znění vyhlášky č. 30/2001 Sb.,

Dopravní značka č. B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ platí pro nákladní automobily i pro tahače přívěsu nebo návěsu a speciální automobily o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg; neplatí však pro obytné automobily.

Nákladním automobilem může být i vozidlo, jehož maximální hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny, jak uvádí příloha k vyhlášce 341/2014 Sb.:

KATEGORIE N: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu nákladů.

N1: vozidla kategorie N s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

N2: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun.

N3: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 12 tun.

Pokud zákaz vjezdu nákladních automobilů nemá zahrnovat skutečně všechny uvedené kategorie (včetně N 1), musí platnost zákazu omezit dodatková tabulka.

Dodatková tabulka č. E 5


Největší povolená hmotnost
Tabulka omezuje platnost zákazu, omezení nebo příkazu ze značky, pod níž je umístěna, na vozidlo, jehož největší povolená hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.
Dopravní obsluha a zásobování

Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „zásobování“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Omezit a zpřesnit význam a platnost značky lze i další dodatkovou tabulkou

Poznámka na závěr

tentokrát z jiného soudku. Je jisté, že gramatická chyba v nápisu "mimo dopravní obsluhy" nemá žádný vliv na srozumitelnost sdělení, ale předložka mimo se pojí se 4. pádem. Na novějších dodatkových tabulkách už vídáme správně "mimo dopravní obsluhu".


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…

Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet…

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový…

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …