Zákaz vjezdu

Jak informují média, význam dopravní značky „Zákaz vjezdu pro nákladní automobily“ je v mnoha případech stále ještě předmětem dohadů a nejasností.

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, je účinná od 1. ledna 2016. Obsahuje především vyobrazení, názvy, význam a užití dopravních značek. Tahle právní norma zcela nahradila dřívější vyhlášku č. 30/2001 Sb.

Kromě jiných změn byl upraven i význam zákazové značky číslo B 4, která zakazuje vjezd nákladním automobilům. Oproti úpravě z vyhlášky č. 30/2001 Sb. (už neplatné) se nyní explicitně neuvádí číselný údaj „nad 3 500 kg“.

Vyhláška č. 294/2015 Sb.:


B 4

Zákaz vjezdu nákladních automobilů
Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily.

Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.

Pro srovnání

uvádíme také dnes již neplatné znění vyhlášky č. 30/2001 Sb.,

Dopravní značka č. B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ platí pro nákladní automobily i pro tahače přívěsu nebo návěsu a speciální automobily o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg; neplatí však pro obytné automobily.

Nákladním automobilem může být i vozidlo, jehož maximální hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny, jak uvádí příloha k vyhlášce 341/2014 Sb.:

KATEGORIE N: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu nákladů.

N1: vozidla kategorie N s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

N2: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun.

N3: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 12 tun.

Pokud zákaz vjezdu nákladních automobilů nemá zahrnovat skutečně všechny uvedené kategorie (včetně N 1), musí platnost zákazu omezit dodatková tabulka.

Dodatková tabulka č. E 5


Největší povolená hmotnost
Tabulka omezuje platnost zákazu, omezení nebo příkazu ze značky, pod níž je umístěna, na vozidlo, jehož největší povolená hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.
Dopravní obsluha a zásobování

Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „zásobování“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Omezit a zpřesnit význam a platnost značky lze i další dodatkovou tabulkou

Poznámka na závěr

tentokrát z jiného soudku. Je jisté, že gramatická chyba v nápisu "mimo dopravní obsluhy" nemá žádný vliv na srozumitelnost sdělení, ale předložka mimo se pojí se 4. pádem. Na novějších dodatkových tabulkách už vídáme správně "mimo dopravní obsluhu".


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…