ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Technická silniční kontrola

Technická silniční kontrola

Technickou silniční kontrolou se rozumí kontrola technického stavu a činnosti vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí za účelem zjištění či vyloučení závad podle zvláštního právního předpisu. Nelze-li účelu technické silniční kontroly dosáhnout použitím prostředků nebo zařízení, které má policista k dispozici v místě kontroly, a jsou-li důvodné pochybnosti o technické způsobilosti vozidla, lze technickou silniční kontrolu provést rovněž pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici technické kontroly, ve stanici měření emisí nebo, jde-li o kontrolu záznamového zařízení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, v autorizovaném metrologickém středisku.

Při technické silniční kontrole je řidič povinen

a) zajet k mobilní kontrolní jednotce, do stanice technické kontroly, do stanice měření emisí nebo do autorizovaného metrologického střediska, pokud zajížďka včetně cesty zpět není delší než 16 kilometrů,

b) předložit doklady podle § 6 odst. 7 písm. e), jde-li o vozidlo kategorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 nebo vozidlo kategorie T s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1, a

c) řídit se pokyny osoby provádějící kontrolu.

Způsob provádění technické silniční kontroly

Technická silniční kontrola se vykonává za přítomnosti řidiče po dobu nezbytně nutnou pro účely zjištění skutečného technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy (dále jen "vozidlo").

Technická silniční kontrola prováděná policistou zahrnuje

a) kontrolu osvědčení o registraci vozidla nebo obdobného dokladu vydaného jiným státem, včetně dokladu o osvědčení v elektronické podobě, ověření odstranění závad technického stavu vozidla v rozsahu výsledku poslední pravidelné technické prohlídky a výsledku poslední technické silniční kontroly, které bylo vozidlo podrobeno, a

b) kontrolu technického stavu vozidla prováděnou vizuálně.

Technická silniční kontrola prováděná policistou může dále zahrnovat

a) další úkony ke zjištění skutečného technického stavu vozidla, k nimž má policista vybavení a které je na základě vizuální kontroly vozidla vhodné provést, nebo

b) kontrolu umístění, upevnění nebo zajištění nákladu.


Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe (§ 6 odst. 7, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)

a) řidičský průkaz,

b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu,

c) průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem nebo Švýcarskou konfederací, vztahuje-li se na něj § 3 odst. 4; to neplatí, má-li záznam o profesní způsobilosti v řidičském průkazu,

d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3 a

e) v případě vozidla kategorie M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4 nebo vozidla kategorie T s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1

1. doklad o poslední technické silniční kontrole, byla-li provedena na území jiného členského státu, a

2. doklad o poslední pravidelné technické prohlídce, jde-li o vozidlo registrované v jiném členském státě.


Řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E může dále pouze osoba, která je profesně způsobilá k řízení těchto vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace. Profesní způsobilost k řízení vozidla zařazeného do některé ze skupin C1, C1+E, C a C+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kterékoliv z těchto skupin. Profesní způsobilost k řízení vozidla zařazeného do některé ze skupin D1, D1+E, D a D+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kterékoliv z těchto skupin. (§ 3 odst. 4, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)


Držitel řidičského oprávnění, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. (§ 87 odst. 3, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)

Z uvedeného vyplývá, že provozovatelé vozidel kategorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 nebo vozidla kategorie T   konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 pohybujících se na území EU musí mít ve vozidle doklad o poslední pravidelné technické prohlídce, jde-li o vozidlo registrované v jiném členském státě a doklad o poslední technické silniční kontrole, byla-li provedena na území jiného členského státu.

Pokud jde o provozování vozidel zapsaných v registru vozidel České republiky a pohybujících se jen na území České republiky jsou pravidelné technické prohlídky a technické silniční kontroly zaznamenány v Informačním systému technických prohlídek (dále jen "ISTP"). Kontrolním orgánům jsou výsledky těchto kontrol dostupné přímo v ISTP a povinnost mít ve vozidle doklad o poslední pravidelné prohlídce a doklad o poslední technické silniční kontrole řidičům těchto vozidel zaniká.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…