ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Bezpečná přeprava nebezpečných věcí

Bezpečná přeprava nebezpečných věcí

Společná akce kontrolních složek Spolkové republiky Německa, Polska a České republiky v první polovině října odhalila poměrně závažné nedostatky v přepravě nebezpečných věcí. Které nebezpečné věci se v režimu ADR nejčastěji přepravují, která zvláštní opatření je nutné dodržovat a co se může při jejich porušování stát? 

Zeptali jsme se pana Ing. Vlastimila Bártů, odborného pracovníka oddělení vzdělávání Centra služeb pro silniční dopravu a experta právě v této oblasti.

Co přesně si má běžný účastník silničního provozu představit pod pojmem „nebezpečné věci“? Jsou to například výbušniny?

Každý si pod pojmem nebezpečné věci představí něco jiného. Obecně lze říci, že jsou to takové věci, které představují určitá rizika pro osoby nebo životní prostředí. Vámi zmíněné výbušniny mohou způsobit škody v okolním prostředí, proto jsou také zahrnuty do této skupiny nebezpečných látek. V rámci silniční přepravy jsou nebezpečné látky definované „Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR,“ která je rozděluje do 13 tříd. Nejznámější pro laickou veřejnost budou hořlavé kapaliny, třída 3. Pod tímto pojmem si každý určitě vybaví například benzín, naftu ale i nátěrové hmoty nebo alkoholy. Další velká skupina, která je často přepravována, jsou žíravé látky, třída 8, používané velmi často v průmyslu ale i v domácnostech, například kyseliny a louhy. Tyto dvě velké skupiny následují další druhy nebezpečných látek ostatních tříd. Jsou to různé druhy plynů, toxické látky, infekční látky, nebo dokonce i látky radioaktivní. Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších hospodářských sektorů, proto škála těchto látek je opravdu velká.

Vozidlo, které takové věci přepravuje, je označeno oranžovými tabulkami. Poznáme z nich, co přepravuje?

Určité nebezpečné látky v nízkých koncentracích, množstvích nebo zabalené dle určených požadavků se mohou přepravovat za zjednodušených podmínek a mnohdy ani nepoznáme na vozidle, že jsou přepravovány z důvodu absence značení. Rizika jsou ovšem minimální.

Zpravidla je ovšem při přepravě nebezpečných látek hlavním indikátorem oranžová tabulka umístěná na vozidle. Ne vždy se nám ale podaří pouhým pohledem na tuto tabulku látku identifikovat. V případě kusové přepravy je oranžová tabulka prázdná a identifikace nebezpečných látek je možná pouze pokud vozidlo otevřeme a prozkoumáme naložené nebezpečné věci, které musí být určitým způsobem označeny. V případě přepravy nebezpečných látek v cisternách nebo volně ložených nebezpečných látek obsahuje oranžová tabulka jedinečné UN číslo, které přesně označuje přepravovanou látku a kromě toho i tzv. identifikační číslo nebezpečnosti, vystihující případné hrozící nebezpečí (nafta 30 – hořlavá kapalina, benzín 33 – velmi hořlavá kapalina, a pro zajímavost třeba údaj X362 představuje hořlavou kapalinu, toxickou, reagující nebezpečně s vodou, vyvíjející hořlavé plyn. I takové látky se přepravují). Dle mého názoru je vhodné tématu přepravy nebezpečných věcí věnovat trochu času již při výuce v autoškolách. Minimálně alespoň podáním informace, že oranžové tabulky na vozidle označují přepravu nebezpečných látek. K takovému vozidlu bychom měli přistupovat v rámci silničního provozu s velkým respektem, případné nehody mívají zpravidla velmi vážné následky.

Musí vozidlo splňovat nějaké zvláštní technické podmínky?

Na vozidlo je kladena celá řada požadavků. Především vozidla cisternová a vozidla přepravující výbušné látky musí absolvovat kromě běžné technické prohlídky ještě prohlídku plnění požadavků vyplývajících z dohody ADR. Mimo to je potřeba vybavit vozidla předepsanou výbavou, hasicími přístroji a průvodními doklady.

A jaké požadavky jsou kladeny na řidiče takových vozidel, kromě samozřejmého dodržování pravidel silničního provozu?

Aby mohli řidiči přepravovat nebezpečné věci, musí absolvovat kurz a úspěšně složit závěrečnou zkoušku. Tak získají „Osvědčení o školení řidiče vozidel přepravujících nebezpečné věci“. Rozhodně to není jednoduchá zkouška z důvodu obsáhlosti předpisů. Kromě toho musí každých pět let získané osvědčení obnovovat.

Co bývá nejčastěji porušováno a jaké nebezpečí hrozí ostatním účastníkům provozu nebo životnímu prostředí?

Při tzv. bezpečné přepravě nebezpečných věcí a dodržování všech předpisů nehrozí v průběhu přepravy téměř žádné nebezpečí. Větší nebezpečí mnohdy představují běžně přepravované věci, které třeba nejsou na ložné ploše řádně zajištěny. Z našich statistik ovšem vyplývá, že i při přepravě nebezpečných věcí jsou předpisy porušovány nebo obcházeny. Zhruba 4 – 5 % kontrolovaných vozidel vykazuje závadu, která představuje vysoké riziko úmrtí, závažného poranění osoby nebo významného poškození životního prostředí. Mohl bych jmenovat úniky nebezpečných věcí v průběhu přepravy, přeprava nebezpečných látek bez označení vozidla, řidič nemá příslušné školení a osvědčení, nebo není zajištěný náklad na ložné ploše. Kolem 5 – 6 % kontrolovaných vozidel vykazuje závadu nižšího rizika poranění osoby nebo poškození životního prostředí. Jedná se například o nedostatky v povinné výbavě, hasicích přístrojích, značení kusů nebo vozidel, atd. Přibližně u 5 % vozidel je zjištěna závada nízkého rizika poranění osoby nebo poškození životního prostředí a řadíme sem především drobné nedostatky v označování nebo nesrovnalosti v přepravních dokladech.

Při nedávné kontrolní akci v Plzeňském kraji bylo zjištěno, že řidič vozidla převážejícího nebezpečné věci byl pod vlivem drog. Lze si takové selhání lidského faktoru nějak vysvětlit?

Ano, kontrolní akce v Plzeňském kraji zaměřená na přepravu nebezpečných věcí odhalila mnoho závad a to nejen z oblasti ADR. Už jen Vámi zmíněný případ ukazuje na její úspěšnost. Osobně jsem byl u tohoto případu a mohu zodpovědně říci, že takový řidič nemá za volantem co pohledávat. Lze ještě v tomto případě hovořit o profesionálním řidiči? Řidiči, který svým jednáním ještě více znásobil rizika spojená s řízením nákladních vozidel, o přepravě nebezpečných věcí ani nemluvě. Pokud případ zrekapituluji, byly přepravovány nebezpečné věci a kromě nich se na ložné ploše nacházely nezabezpečené předměty, které by v určitých situacích mohly poškodit přepravované nebezpečné věci, dále byly odhaleny závady týkající se přepravy nebezpečných věcí, závady v technickém stavu vozidla, dokonce i manipulace s digitálním tachografem a to nejzávažnější nakonec – řidič řídil vozidlo pod vlivem drog.

Cílem silničních kontrol je zjistit, zda vozidla a účastníci, kteří se podílejí na přepravě, porušují předpisy nebo jiným závažným způsobem ohrožují osoby nebo životní prostředí a následně provést kroky k odstranění a eliminaci rizik.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…