ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Provoz na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla

Provoz na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla

Stále častěji zaznamenává Policie ČR případy porušování pravidel provozu na těchto pozemních komunikacích. Jízda v protisměru, otáčení nebo couvání. Pravidla provozu na dálnici a silnici pro motorová vozidla stanoví § 35 až 38 zákona o silničním provozu. V lednu 2015 se na našich dálnicích stalo 152 nehod, při nichž 3 osoby zemřely.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Provoz na dálnici

§ 35

(1)Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost2) není nižší než 80 km.h-1.V úseku dálnice procházejícím obcí je dovolen provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km.h-1. Mimo obslužná zařízení dálnice je ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze a jízda po dálnici.

(2) Řidič smí na dálnici vjíždět a z dálnice vyjíždět jen na místech k tomu určených.

Vjíždět na dálnici nebo z ní vyjíždět na jiných místech, než na křižovatkách, je v rozporu s požadavkem na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích s ohledem na nejvyšší rychlost povolenou na dálnici, 130 km.h-1 (LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Praha 2001, s. 108).


(3) Zákaz provozu podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla správce komunikace oprávněně užitá při její správě a údržbě.


§ 36

(1) Řidiči je na dálnici zakázáno

a) zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Při nouzovém stání podle § 26 odst. 3 musí vozidlo stát na krajnici, a jen není-li to možné, na vozovce. Takové vozidlo musí řidič vždy označit jako překážku provozu na pozemních komunikacích; jde-li o motorové vozidlo povinně vybavené přenosným výstražným trojúhelníkem,2) musí řidič umístit trojúhelník podle § 26 odst. 3,

b) otáčení, couvání a vjíždění na střední dělicí pás včetně míst, kde je pás přerušen.

Rozdílně od úpravy platné pro jiné druhy pozemních komunikací jsou stanovena přísnější omezení v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na dálnici a silnici pro motorová vozidla. Při nouzovém stání, např. při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, zde vozidlo zpravidla tvoří překážku silničního provozu; povinnosti řidiče a možnost odstranění vozidla upravuje § 45. Výstražný trojúhelník se umisťuje ve vzdálenosti nejméně 100 m za vozidlem.

Zákaz vjetí na místo přerušení dělicího pásu platí i v případě, že není vybaveno fyzickou překážkou (řetězy, lana apod.). Užití úseku přerušení středního dělicího pásu pro účely převedení provozu do protilehlého jízdního pásu se provádí místní úpravou provozu na pozemních komunikacích (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J., SEIDL, A.: Praha 2013, s. 66).

(2) Dojde-li během jízdy na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km.h-1, musí řidič dálnici opustit na nejbližším výjezdu.

(3) Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit.

(4) Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy.


§ 37

Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz na dálnici ostatní ustanovení tohoto zákona.

Připomenout lze např. ustanovení § 12 o jízdě v jízdních pruzích, § 17 o předjíždění, § 18 o rychlosti jízdy atd.(Tamtéž, s. 66).


§ 38

Ustanovení o provozu na dálnici platí i na silnici pro motorová vozidla.

Silnice pro motorová vozidla je pozemní komunikace označená dopravní značkou IP 15 a „Silnice pro motorová vozidla“. 

V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, však tento pojem není uváděn. V tomto zákoně se uvádí, že silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní silnice má obdobné stavebnětechnické vybavení jako dálnice. Pro „rychlostní silnici“ ale není vyhláškou č. 30/2001 Sb. stanoven žádný vzor dopravní značky. Lze se tedy oprávněně domnívat, že pojmy „silnice pro motorová vozidla“ a „rychlostní silnice“ jsou dva výrazy pro jednu kategorii pozemní komunikace (LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Praha 2001, s. 110).


V bodovém systému je otáčení se, jízda v protisměru nebo couvání na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla hodnoceno sedmi body.


K této problematice také na:

http://zpravy.aktualne.cz/regiony/zena-sokovala-po...

http://www.novinky.cz/krimi/363707-ridic-se-otacel...

http://www.policie.cz/clanek/jizda-v-protismeru-na...

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/302769-po-...

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…