ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Používání režimu OUT při činnostech řidiče

Používání režimu OUT při činnostech řidiče

Digitální tachograf nabízí uživateli zvláštní režim, se kterým si mnozí řidiči ani dopravci často nevědí rady. Někteří se obávají problémů při silniční kontrole, jiní poukazují na chybějící legislativu, která by použití režimu „OUT“ řešila.

Výraz „OUT“ vznikl zkrácením anglického „out of scope“, což je v překladu do češtiny „mimo působnost“. Jde o působnost nařízení (ES) 561/2006 o práci osádek v silniční dopravě a nařízení (EHS) 3821/85 (165/2014) o záznamových zařízeních v silniční dopravě.

Že režim „OUT“ žádná legislativa neřeší, je pochopitelné. Jeho význam začíná právě tam, kde se zmiňovaná nařízení neuplatní. Jde o případy, kdy je vozidlo tachografem sice vybaveno, ale jeho používání není povinné ať už z důvodu povahy přepravy nebo z důvodu určení a typu vozidla. Jediným místem, kde se lze o možnosti využití „OUT“ něco dozvědět, je návod k obsluze příslušného tachografu.

O možnosti využití zvláštního režimu hovoříme zejména v těchto případech:

  • vozidlo do 3,5 tuny nebo vozidlo pro přepravu osob s nejvýše devíti sedadly, včetně sedadla řidiče, vybavené tachografem
  • vozidla spadající do výjimek podle článku 3 nebo 13 nařízení 561/2006
  • vozidlo neslouží ani k přepravě nákladu ani osob (pojízdná autodílna, pumpa na beton, jiné stroje), ale vozidlo bylo tachografem vybaveno už z výroby a nelze ho demontovat
  • pokud vozidlo/přeprava neplní jednu ze základních podmínek, jakou je „silniční doprava“. Ta je definována v čl. 4 a) jako „doprava prováděná po veřejných pozemních komunikacích“. V anglické verzi nařízení se pracuje s termínem „silnice“, což je lepší a přesnější, protože pozemní komunikací je i chodník nebo stezka pro cyklisty.

Uzavřený areál výrobního závodu, logistického centra nebo třeba přístavu (typicky Hamburg), je neveřejnou komunikací a proto se na jízdu uskutečněnou uvnitř takového areálu pohlíží jako na takovou, která je vyloučena z režimu 561/2006. Řidičova činnost se pak nepovažuje za řízení, ale pouze za jakousi obsluhu vozidla, tedy za práci. V tu dobu také řidiči nevzniká povinnost vedení záznamu. Ta mu nastane až v době (a to i zpětně), kdy vjede na veřejnou pozemní komunikaci.

Řidič si pak musí ručním vložením prostřednictvím digitálního tachografu doplnit na kartu řidiče činnosti za dobu, kdy karta nebyla vložena. Pokud by doplnit data nechtěl nebo nemohl, může k tomuto účelu využít například výtisk nebo zadní stranu papíru určeného pro tiskárnu tachografu.

Režim „OUT“ lze zvolit buď bez vložení karty, nebo s vloženou kartou řidiče, kdy je činnost na kartu zaznamenána automaticky. Výhodou jízdy s vloženou kartou je kompletní záznam činností bez nutnosti dalšího doplňování.

„OUT“ lze zapnout nebo vypnout pomocí ovládání na tachografu, ale vždy se musí automaticky zrušit při  vložení nebo vysunutí karty.

Postup při silniční kontrole:

  • Pokud je v době zastavení vozidla zvolen „OUT“, zjišťuje se, zda ho řidič použil oprávněně, tj. jestli splnil některou z podmínek, kdy činnost nespadá pod nařízení 561/2006.
  • Pokud byl režim „OUT“ použit v jinou dobu, než je doba kontroly, snaží se kontrolor získat dodatečné informace o důvodu jeho použití. Nicméně žádná zvláštní potvrzení vydaná pro tento účel například dopravcem, se nevyžadují.

Používání tohoto režimu má při určitých druzích činnosti řidiče svá opodstatnění. Pokud je používán řádně, není třeba se obávat postihů při silniční kontrole, ani ve správním řízení. V opačném případě hrozí dopravci za takové jednání pokuta ve správním řízení až do výše 500 000 Kč, řidiči může být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč v blokovém řízení nebo do 10 000 Kč v případě správního řízení.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…