ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Jak na přepravy v podlimitním množství?

Jak na přepravy v podlimitním množství?

Silniční přeprava nebezpečných věcí je uskutečňována na základě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, která stanovuje povinnosti všech účastníků přepravy, tak aby se zabránilo případnému vzniku škod nebo zranění.

V některých případech je ovšem možno při přepravě nebezpečných věcí využít tzv. přepravu v podlimitním množství, kdy jsou použita pouze určitá ustanovení dohody ADR. Přeprava v podlimitním množství se dle dohody ADR nazývá: „Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou“ a je řešena v pododdíle 1.1.3.6 dohody ADR.

Přeprava v podlimitním množství, zjednodušeně řečeno, znamená přepravu menšího množství nebezpečných věcí v jedné dopravní jednotce, kdy případná rizika a nebezpečí jsou menší. Například bude rozdíl při přepravě 20 000 litrů kyseliny sírové a 1 sudu o objemu 200 litrů.

Dohoda ADR stanovuje limit pro každou nebezpečnou látku, a pokud tento není překročen, může se režim přepravy v podlimitním množství využít. Pro přepravu rozdílných nebezpečných látek je nutno limit jednoduchým způsobem vypočítat. Určité látky, které jsou velmi nebezpečné, v podlimitním množství nelze přepravovat vůbec, naopak jiné lze přepravovat bez omezení množství (samozřejmě dle nosnosti vozidla).

Příklady některých limitů:

UN 1202, nafta motorová, OS III                        1000 litrů (celkového množství v litrech)

UN 1203, benzín, OS II                                      333 litrů (celkového množství v litrech)

UN 1066, dusík stlačený                                   1000 litrů (hydraulického vnitřního objemu nádoby v litrech)

UN 1051, kyanovodík, stabilizovaný, OS I          nelze přepravovat v podlimitním množství

UN 0337, výrobky zábavné pyrotechniky, 1.4S                       bez omezení

Režim přepravy v podlimitním množství je možno využít pro přepravy nebezpečných věcí balených v kusech. Nelze ho aplikovat na přepravy v cisternách a ve volně loženém stavu.

Uskuteční-li se tedy přeprava nebezpečných věcí v kusové podobě a současně množství nepřekročí stanovené limity, mohou se tyto věci přepravovat v jedné dopravní jednotce, aniž se použije především:

 • ustanovení o bezpečnostních předpisech, ustanovení pro vysoce rizikové nebezpečné věci
 • označení dopravní jednotky oranžovými tabulkami, případně vozidla(el) velkými bezpečnostními značkami
 • vybavení dopravní jednotky písemnými pokyny
 • „osvědčení o školení řidiče vozidel přepravující nebezpečné věci", které řidič nemusí vlastnit
 • vybavení dopravní jednotky dodatečným hasicím přístrojem
 • vybavení dopravní jednotky povinnou výbavou
 • zákaz přepravy osob, které nejsou osádkou vozidla
 • požadavky na konstrukci vozidel dle části 9 ADR

I při přepravě v podlimitním množství je nutno brát zřetel na potenciální nebezpečí přepravovaných nebezpečných věcí. Přestože jsou přepravována menší množství, dohoda ADR pro eliminaci případných rizik stanovuje určité povinnosti. Kromě jiných ustanovení dohody ADR je nutno při přepravě podlimitního množství dodržet především:

 • dopravní jednotka musí být vybavena přepravním dokladem dle ADR 5.4.1
 • dopravní jednotka musí být vybavena alespoň jedním hasicím přístrojem s obsahem nejméně 2 kg suchého prášku
 • řidiči vozidel musí absolvovat školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. Záznam o školení je uchováván zaměstnavatelem.
 • nebezpečné věci musí být baleny do schválených obalů dle ADR
 • značení (UN čísla, bezpečnostní značky, atd.) a stav obalů musí odpovídat dohodě ADR
 • řádné upevnění nebezpečných věcí na ložné ploše
 • zákaz společné nakládky
 • samozřejmostí je zákaz otvírání kusů během přepravy
 • zákaz kouření při provádění ložných operací
 • ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí pod řízenou teplotou

Přepravy v podlimitním množství jsou často využívané, protože mohou ušetřit nemalé finanční náklady například na povinnou výbavu, školení řidičů, značení vozidel, atd. Velkou výhodou je například využití při přepravě většiny prázdných nevyčištěných obalů.

Na závěr grafické shrnutí těch nejdůležitějších povinností, které je nutno dodržet:

Více o přepravě na základě „Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou – podlimitní množství“ v ADR pododdílu 1.1.3.6 nebo prostřednictvím našeho školení (kurzy a školení / nabídka odborných seminářů na rok 2015).

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…