ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Koloběžka, skateboard, segway…

Koloběžka, skateboard, segway…

Cyklisté jsou dnes již běžnou součástí městského i silničního provozu. Ale v ulicích měst i na silnicích mimo obec se vyskytují různí další jezdci a uživatelé pozemních komunikací. Například jezdit městem na koloběžce je určitě rychlejší než pěší chůze, navíc je to moderní, znovu objevený sport. Stále oblíbená je i jízda na kolečkových bruslích. Mnozí koloběžkáři a bruslaři se vydávají i na delší výlety po cyklistických stezkách nebo méně frekventovaných silnicích. Také skateboard, segway nebo elektrické jednokolky jsou často užity jako dopravní prostředek. Jako turistická atrakce je v mnoha městech k vidění vůz tažený koňmi a řízený vozkou, mimo města a obce se setkáváme s jezdci na zvířatech.

Jenže všechna tato vozítka, pokud jsou užita na pozemních komunikacích, musí dodržovat určitá pravidla. Minimálně by jejich uživatelé měli vědět „kam patří“. Zákon o silničním provozu pamatuje na všechny, byť je v některých případech jednotlivě nejmenuje.

Začněme chodcem. Ten je v § 2 definován takto:

j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně,

Komentář jsme převzali z publikace Bušta, P., Kněžínek, J.: Zákon o silničním provozu (ve znění 42 novel) s komentářem. Praha: JUDr. Pavel Bušta, 2016. ISBN 978-80-906024-1-0.

Motocykl o objemu válců do 50 cm3 je představován především jednostopým mopedem. Obdobným sportovním vybavením, či přesněji zařízením, jehož uživatel se považuje za chodce, může být například skateboard. Chodcem naopak po novele provedené zákonem č. 48/2016 Sb., účinné od 20. února 2016, díky speciální úpravě obsažené v § 60a již nebude uživatel osobního přepravníku typu Segway či obdobného vozítka.

Pro tuto skupinu tedy platí pravidla pro chodce. Zákon č. 361/2000 Sb. je stanoví v § 53 až 55. Odlišnou úpravu obsahuje § 53 odst. 7:

(7) Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

Po pravé straně vozovky chodí i útvar chodců, kterým může být také skupina školní mládeže (viz § 56).

Cyklista je řidič nemotorového vozidla. Vyplývá to rovněž z § 2 písm. d) a e), která zároveň definují jako řidiče i jezdce na zvířeti a vozku:

d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti,

e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo,

Povinnosti řidiče obsahuje § 5 zákona o silničním provozu, jízda na jízdním kole je speciálně upravena v § 57.  V odstavci 2 je zmíněna i koloběžka:

(2) Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

Konkrétní pravidla pro jízdu potahovými vozidly nalezneme v § 59 a jízda na zvířatech je stanovena v § 60.

Speciální kategorii tvoří jezdci na „osobním technickém prostředku“. Použijme znovu § 2 zákona o silničním provozu:

nn) osobní technický prostředek je osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením, nebo obdobné zařízení.

A komentář ze shora uvedené publikace:

Osobním přepravníkem se mají na mysli především vozítka typu Segway, nebo vozítka jim podobná, jako je například elektrická jednokolka TG-T3. Díky úpravě obsažené nově v § 60a se na jejich uživatele již nebude pohlížet jako na chodce.

Závěrem je nutné připomenout, že všichni účastníci silničního provozu mají základní podmínky účasti na provozu zakotveny v § 3 a své povinnosti stanoveny v § 4:


§ 4

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 a pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis, vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…