ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Chodci patří k těm nejzranitelnějším

Chodci patří k těm nejzranitelnějším

V obdobích s krátkými dny, mlhami a celkově sníženou viditelností je nebezpečí střetu chodce s motorovým vozidlem několikanásobně vyšší než za dobrých světelných podmínek. Celoročně, ale zejména na podzim a v zimě musí chodci dbát především na to, aby byli vždy a za všech okolností vidět.

Konstruktéři motorových vozidel vymýšlejí stále se zdokonalující prvky pasivní bezpečnosti proto, aby chránily řidiče a spolujezdce při nárazu do jiného vozidla nebo překážky. Cyklisté do 18 let musí mít za jízdy na hlavě ochrannou přílbu. Těm starším sice zákon tuhle povinnost nestanoví, ale stále více cyklistů ji používá.

Chodce ale nechrání ani žádný prostor s deformační zónou, ani ochranná přilba. Co mají tedy dělat pro svoji bezpečnost? Především dodržovat stanovená pravidla, předvídat a neriskovat. Nevěřit nesmyslům o „absolutní přednosti“ chodců na vyznačených přechodech. Pravidla pro chůzi nejsou složitá. Připomeňme si deset nejdůležitějších:

Kudy a po které straně vozovky?

Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce.

K označení stezky pro chodce se používají dopravní značky ve třech variantách:

A protože to jsou značky příkazové, musíme je respektovat.

Co je to chodník?

Pojem chodníku vymezen není, ale podle judikatury je „výraz chodník nutné chápat shodně jako v běžném životě: chodníkem bude část ulice nebo silnice určená pro pěší zřetelně oddělená od ostatní komunikace (zpravidla zvýšeným obrubníkem), která často lemuje zástavbu, resp. oplocení pozemku, na straně jedné a ostatní komunikaci na straně druhé.“


Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky.

Co přesně je krajnice?

Podle zákona o silničním provozu je to „část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní komunikace, skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části.

Mnohem důležitější než poněkud složitá definice krajnice je požadavek na chůzi po levé straně. Chodec, jdoucí po levé straně vozovky, vidí vozidla přijíždějící proti němu. Vozidla jedoucí stejným směrem jsou na pravé straně vozovky.


Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Za tmy? Určitě, ale „snížená viditelnost“ je širší pojem:

Snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.


Také chodec je slovy zákona o silničním provozu obsáhlejší pojem. Je to „ i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně. Pro některé z vyjmenovaných však platí odlišné pravidlo:

Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.


Přecházení

Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

Jak vypadá místo pro přecházení?

Pozor! Chodec smí na tomto místě přecházet vozovku jen s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel a nesmí jejich řidiče donutit k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Neplatí zde stejná pravidla jako u „klasického“ přechodu pro chodce!


Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.


Povinnost umožnit bezpečné přecházení na přechodech pro chodce se nevztahuje na řidiče tramvají:

Chodec musí dát přednost tramvaji.

I tam, kde je vyznačen přechod pro chodce vodorovnou dopravní značkou.


Co chodec nesmí?

Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Která vozidla mají právo přednostní jízdy?

Například vozidla zdravotnické záchranné služby, Policie České republiky, vozidla užívaná Hasičským záchranným sborem a další.


Chodec nesmí vstoupit na železniční přejezd v případech stanovených v § 29 odst. 1 písm. a) až e).

Tedy v těchto případech:

a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,

b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,

c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,

d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,

e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem.


Co chodec musí

Poslední připomenutí se týká chůze za snížené viditelnosti a povinnosti chodců, která platí od února 2016:

Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Aby byly skutečně účinné a viditelné, mají být reflexní pásky nebo jiné předměty umístěny ke konci rukávů, blízko ke kolenům a v úrovni pasu.


S dodržováním všech uvedených pravidel pomáhají preventivní dopravně bezpečnostní akce BESIP, většinou ve spolupráci s Policií ČR. Kampaň „Vidíme se?“ probíhá již třetím rokem a je určena všem věkovým skupinám.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…