ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Znovu železniční přejezd

Znovu železniční přejezd

O tom, jak se mají účastníci silničního provozu chovat na železničních přejezdech, se toho napsalo už hodně. Bohužel, stále se dočítáme i o nehodách, které se právě na železničních přejezdech staly. V převážné většině jsou to nehody s fatálními následky, stejně jako ta, která se stala v pátek 6. dubna ve Středočeském kraji mezi Lužnou a Rakovníkem.

Nepříznivou situaci komentuje i Drážní inspekce:

„V České republice je více než osm tisíc železničních přejezdů. Každý musí odpovídat příslušným zákonům, vyhláškám a normám. Při dodržování všech pravidel ze strany účastníků silničního provozu je tedy střet s vlakem zcela vyloučen. Přesto na nich při několika stech nehodách ročně zahynou desítky osob. V drtivé většině jsou viníky účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje.“ http://www.dicr.cz/zeleznicni-prejezdy

Dopravní značení

Blízkost železničního přejezdu nemůže řidič, který se náležitě věnuje řízení vozidla, přehlédnout. Upozorňují na něj třikrát za sebou návěstní desky ve vzdálenosti 240 m, 160 m a 80 m před přejezdem:

Nad značkou se umisťuje značka „Železniční přejezd se závorami“ nebo „Železniční přejezd bez závor“; v případě jejich užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se mezi tyto značky vloží dodatková tabulka „Směrová šipka“.

Železniční přejezd je označen výstražným křížem:

Vjíždění na železniční přejezd

Vjíždět na železniční přejezd musí řidič vozidla s potřebnou opatrností. Zákon o silničním provozu (§ 28) výslovně stanoví:

(1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Komentář v publikaci Bušta, P., Kněžínek, J.: Zákon o silničním provozu (ve znění 42 novel) s komentářem. Praha: 2016. ISBN 978-80-906024-1-0 k tomu dodává:

„Tyto povinnosti se vztahují ke všem železničním přejezdům, tedy i k těm, u nichž svítí přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího zařízení. Ustanovení navazuje na § 6 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., podle něhož při křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí má drážní doprava přednost před provozem na pozemních komunikacích.

Přejezd tratí s traťovou rychlostí nižší nebo rovnou 60 km.h-1, přejezd určený výlučně pro chůzi osob na tratích s traťovou rychlostí nižší nebo rovnou 100 km.h-1 , nejde-li o přejezd, jehož traťový dopravní moment přesáhne hodnotu 10 000, může být zabezpečen pouze výstražným křížem.

Ostatní, výše neuvedené přejezdy se zabezpečují světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Tímto zařízením se zabezpečují též přejezdy, u nichž to vyžadují rozhledové a místní poměry.“

A ještě poznámka k dopravní intenzitě:

Dopravní intenzita se na přejezdu vyjadřuje dopravním momentem přejezdu. Dopravní moment přejezdu se vypočítá jako součin intenzity silničního provozu na pozemní komunikaci vynásobené deseti hodinami a průměrné intenzity provozu na železniční trati za 24 hodin.

Vzdálenost a rychlost

(3) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

Uvedenými nejvyššími dovolenými rychlostmi lze jet pouze za předpokladu, že to nebude na úkor bezpečné jízdy přes přejezd. V zájmu bezpečnosti drážního a silničního provozu se stanoví též povinnost řidiče zbytečně neprodlužovat dobu přejíždění přejezdu.

Při přejíždění přejezdu také platí povinnost přizpůsobit rychlost okolnostem, uvedeným v § 18 odst. 1 tohoto zákona, především předpokládanému stavu přejezdu v souvislosti s vlastnostmi vozidla a nákladu.

Zastavení vozidla a "stopka"

(4) Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

(5) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Při volbě místa k zastavení je nutno respektovat bezpečný odstup od nejbližší koleje, tj. nejméně 2,5 m od osy krajní (bližší) koleje.


Na železniční přejezd se nesmí vjíždět

(1) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,

a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,

b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,

c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,

d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,

e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,

f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.


Přestupek

(§ 125c)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích:

(…)

9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,

Za tento přestupek se uloží pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců – viz odst. 5 a 6. V blokovém řízení se za tento přestupek uloží pokuta do 2 500 Kč – viz odst. 7; započítává se 7 bodů.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…