ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Chodec nesmí vstupovat do vozovky

Chodec nesmí vstupovat do vozovky

A to ani na přechod pro chodce, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy. Nejen řidiči vozidel, ale i chodci mají své povinnosti a omezení při pohybu v silničním provozu.

Nehoda vozidla záchranné služby s fatálními následky pro chodkyni, která se stala koncem dubna v Praze, bude vyšetřena policií a ze zprávy v médiích nelze predikovat míru zavinění. Lze však v této souvislosti připomenout jednu z velmi důležitých povinností chodců.

Pravidla chůze a povinnosti chodců stanoví zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.). Konkrétně § 54 odst. 3 obsahuje zmíněný imperativ:

(…) Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. (…)

Která vozidla mají právo přednostní jízdy?

Ta, jejichž řidič užívá při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného zvukovým výstražným znamením (§ 41 odst. 1).

Pokud by vozidlo bylo zvláštním výstražným světlem vybaveno, avšak toto zařízení nebude v činnosti, o vozidlo s právem přednostní jízdy se nejedná. Z užité formulace též vyplývá, že řidič vozidla s právem přednostní jízdy nemusí spolu se zvláštním výstražným světlem modré barvy vždy současně užívat zvláštní zvukové výstražné znamení (BUŠTA, KNĚŽÍNEK; Praha 2016, s. 92).

Která vozidla mohou být zvláštním výstražným zvukovým zařízením a výstražným modrým světlem vybavena?

Odstavec 2 obsahuje jejich výčet:

a) Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu13),

b) Vězeňské služby,

c) vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu12),

d) obecní policie5), která určí obec,

e) používaná Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany, které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky,

f) důlní záchranné služby,

g) poruchové služby plynárenských zařízení,

h) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče,

i) ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních úkolů civilní ochrany.

j) celní správy označená podle zvláštního právního předpisu14),

k) Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního předpisu45).

(3) Vláda může stanovit nařízením další vozidla, která pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.

To se stalo nařízením vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.

Tolik právní úprava. Současně je nutné apelovat také na opatrnost, předvídavost a pozornost. Důležité vjemy z provozu mohou snadno uniknout chodcům se sluchátky na uších, kteří i při přecházení koukají do mobilního telefonu.


Poznámky:

(Příloha č. 12 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy „Barvou zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy se vyjadřuje zvláštní povaha vozidel a jejich postavení vůči všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích.“

Související právní normy:

12) Vyhláška č. 58/1996 Sb., kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie.

5) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

13) Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.

14) Vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.

45) Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…