ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Technická silniční kontrola

Technická silniční kontrola

Novela zákona o silničním provozu, která bude účinná od 1. října letošního roku, také blíže specifikuje technickou silniční kontrolu. Co se na vozidle kontroluje, za jakých okolností se kontrola provádí pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici technické kontroly nebo dalších subjektů, jaké jsou povinnosti řidiče? Kdo a na základě čeho technické silniční kontroly může provádět?

Při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích jsou příslušníci Policie ve služebním stejnokroji oprávněni mimo jiné i vyzvat řidiče vozidla, aby podrobil vozidlo technické silniční kontrole (§ 124 odst. 12, nové písm. i).

Povinnosti řidiče

Nově je v § 6 zákona o silničním provozu explicitně stanoveno, že řidič motorového vozidla je povinen podrobit vozidlo na výzvu policisty

 • technické silniční kontrole,
 • kontrole umístění, upevnění nebo zajištění nákladu,
 • kontrole hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrole poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrole rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol,
 • kontrole rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrole dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu.


Co se rozumí technickou silniční kontrolou?

 • Kontrola technického stavu a činnosti vozidla,
 • kontrola systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí.


Když prostředky nebo zařízení v místě kontroly nestačí

Nelze-li účelu technické silniční kontroly dosáhnout použitím prostředků nebo zařízení, které má policista k dispozici v místě kontroly, a jsou-li důvodné pochybnosti o technické způsobilosti vozidla, lze technickou silniční kontrolu provést rovněž 

 • pomocí mobilní kontrolní jednotky, 
 • ve stanici technické kontroly, 
 • ve stanici měření emisí nebo, jde-li o kontrolu záznamového zařízení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 
 • v autorizovaném metrologickém středisku.


Jak dlouhá může být zajížďka?

Podle nového znění § 6a je řidič při technické silniční kontrole je řidič povinen:

zajet k mobilní kontrolní jednotce, do stanice technické kontroly, do stanice měření emisí nebo do autorizovaného metrologického střediska, pokud zajížďka včetně cesty zpět není delší než 16 kilometrů.


Co se stane, když se zjistí nebezpečná závada

Zjistí-li se při technické silniční kontrole nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla na životní prostředí,

 • zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a
 • vydá o tom řidiči vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad. Doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla policista vydá, i pokud osvědčení nelze zadržet z důvodu, že je řidič nemá u sebe.


Když řidič odmítne

Policista může zabránit takovému řidiči v další jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla (§ 118a).


Jak už bylo uvedeno, novela zákona o silničním provozu bude účinná od 1. října 2018. Přehled změn je k dispozici např. na:

https://www.cspsd.cz/778-novela-zakona-o-silnicnim...

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…