Kdy ohlásit nehodu

Dopravní nehodu popisuje zákon o silničním provozu jako událost, která vznikla na pozemních komunikacích v souvislosti s provozem vozidel. Není potřeba zdůrazňovat, že jde o situaci mimořádně nepříjemnou, a to i v případě, že nehoda dopadne relativně „dobře“, a dojde při ní jen k hmotné škodě. Musíme hlásit i takovou nehodu?

Pro to, jestli nehodu musíme oznámit Policii České republiky nebo postačí sepsat společný záznam o nehodě, je důležité a rozhodující, co přesně se při konkrétní nehodě stalo.

Hlásit nehodu musíme vždy, když dojde

  • k usmrcení osoby,
  • ke zranění osoby,
  • hmotná škoda převýší na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč.

Povinnost oznámení nehody platí i v případě, kdy při dopravní nehodě

  • dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,
  • dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích, nebo
  • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Škoda nad 100 000 Kč

Z komentáře k zákonu o silničním provozu:

Pokud jde o odhad výše škody, ten bude ze strany účastníků spíše laický, čemuž se v podmínkách, za nichž bude škoda odhadována, nelze divit. Vedle limitovaných technických znalostí či znalostí cen náhradních dílů a servisních prací k tomu mnohdy bude přistupovat i šok a stres vyvolaný nestandardní životní situací. Přitom i na první pohled drobná poškození mohou skrývat poškození jiná, jejichž oprava uvedením v předešlý stav částku 100 000 Kč snadno převýší. Škody na více vozidlech se pro účely oznamovací povinnosti nesčítají, a to ani v případě hromadných dopravních nehod (Bušta, P., Kněžínek, J., Praha: 2016)

Nevolejme policisty zbytečně

Ze statistických údajů vyplývá, že v období leden-říjen tohoto roku bylo každý den policii ohlášeno (průměrně) téměř 290 nehod.

V mnoha případech však sami policisté považují svoji přítomnost u některých nehod za zbytečnou (převzato z https://www.policie.cz/clanek/ridici-622097.aspx)


U všech nehod Policie ČR být nemusí. Chceme být tam, kde jde o životy a zdraví.

Jak tedy postupovat, pokud podle zákonných podmínek nemusíme nehodu oznamovat Policii ČR?

Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě podle předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka události prokázání totožnosti (předložení občanského průkazu, cestovního dokladu apod.) a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o technickém průkazu). Pro sepsání tohoto protokolu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem.

Pokud jde o samotná vozidla, která měla na dopravní nehodě účast, není rozhodující, zda je jejich vlastníkem řidič nebo jiná fyzická či právnická osoba (leasingová společnost, zaměstnavatel apod.).

Tiskopis záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…