ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Posudek o zdravotní způsobilosti

Posudek o zdravotní způsobilosti

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je jednou z podmínek k držení řidičského oprávnění. Řidiči ve vyšším věku o povinnosti absolvovat lékařské prohlídky většinou dobře vědí, ale některé aspekty související s posudkem o zdravotní způsobilosti nejsou vždy a úplně jasné.

60 nebo 65?

V původním znění zákona o silničním provozu v § 87 odst. 3 skutečně číslovka 60 byla, jinými slovy, povinnost lékařské prohlídky začínala ve věku 60 let. Novelou účinnou od 1. července 2013 (zákon č. 101/2013 Sb.) se věková hranice posunula na 65 let.

Kdo posudek vydává

Zásadně posuzující lékař. Což zní naprosto logicky, ale je třeba vědět, kdo takovým posuzujícím lékařem je. Zákon o silničním provozu ho v § 84 odst. 4 definuje takto:

Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen „registrující poskytovatel“),

b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb,

c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Poznámka:

Podle zákona o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.) se registrujícím poskytovatelem rozumí poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, (…), který přijal pacienta do péče za účelem poskytnutí primární ambulantní péče; registrující poskytovatel je povinen při přijetí pacienta do péče vyplnit registrační list, který pacient podepíše. V případě, že u poskytovatele uvedeného ve větě první poskytuje zdravotní služby více lékařů, je pacient zaregistrován ke konkrétnímu lékaři.

Kdy navštívit lékaře

Nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Jaký má mít posudek obsah

Obsah a vzor posudku o zdravotní způsobilosti stanoví prováděcí předpis, kterým je v tomto případě vyhláška č. 277/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje náležitosti lékařské prohlídky a posudku o zdravotní způsobilosti. Posudek nesmí obsahovat diagnózu, ale musí být jednoznačný. V posudku se uvede doba jeho platnosti, jestliže posuzující lékař na základě zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby určí lékařskou prohlídku dříve, než je termín pravidelné lékařské prohlídky podle zákona, což může být například v případě postupující nemoci, u které lze předpokládat při dalším vývoji takové změny zdravotního stavu, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Dále se stanoví nezbytný rozsah lékařské prohlídky, jehož součástí je například zjištění o zdravotním stavu posuzované osoby s cíleným zaměřením na nemoci, které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují. Prohlídka zahrnuje mimo jiné také komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole a rovnováhy a orientačního neurologického vyšetření. Posuzující lékař si může vyžádat další potřebné odborné vyšetření lékařem příslušné specializované způsobilosti.

Vyhláška č. 277/2004 Sb. obsahuje i náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat.

Příloha č. 2 obsahuje vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ale podle § 2 této vyhlášky lze posudek vydat i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb. zahrnuje nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Jsou to především nemoci a vady zraku, sluchu, svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, závažná onemocnění srdce, cév nebo chlopní; těžší formy obliterující aterosklerózy periferních tepen s trofickými defekty, těžko korigovatelná hypertenze a další.

Kdo hradí lékařskou prohlídku

Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel, v tomto případě tedy řidič motorového vozidla.

Povinnost lékaře

V souvislosti se zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel je třeba zmínit také povinnost každého lékaře, tedy nejen posuzujícího, která vyplývá ze zákona o silničním provozu, konkrétně z § 89a:

Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.

Posudek při jízdě musí mít u sebe

řidič motorového vozidla, na kterého se podle § 87 odst. 3 vztahuje povinnost absolvovat lékařskou prohlídku ve věku 65, 68 a následně každé dva roky.

Přestupku se podle § 125c odst. 1 písm. e) bod 4. dopustí ten, kdo není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti.

V takovém případě se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku, body se nezapočítávají. Komentář z publikace BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2016, s. 301, doplňuje:

„Skutečnost, že řidič motorového vozidla nebude mít v rozporu s § 6 odst. 7 u sebe doklad o zdravotní způsobilosti, sama o sobě nebude zakládat naplnění skutkové podstaty tohoto přestupku.“

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…