ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Školení pro zkušební komisaře
Základní školení pro zkušební komisaře

Základní školení pro zkušební komisaře

Základní školení pro zkušební komisaře

Datum a místo konání:
22. 2.  30.4. 2021 Pardubice

23. 8. – 22. 10. 2021 Morava

(Cena v roce 2020: od 47.200,- Kč )

Cena za základní školení je stanovena včetně zkoušky na skupinu vozidel B nebo B+E. Zkouška z jízdy pro každou další skupinu je účtována jako další položka viz  ceník platný od 1.1.2020. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekvalifikaci dle § 57 odst. 1) písmeno d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je cena za školení dle § 51 odst. 1) písm. h) osvobozená od DPH. Ubytování a stravování si účastníci školení zajišťují individuálně na své náklady.

Základní informace o školení:

- obsah a rozsah upravuje zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;
- učební osnova je dána Přílohou č. 4 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.;
- je určeno pro zájemce o získání průkazu zkušebního komisaře;
- je prováděno prezenční formou v rozsahu 39 dnů;
- je zakončeno zkouškou před zkušební komisí.

Závěrečné zkoušky se uskuteční zpravidla v následujících dvou týdnech po ukončení školení (pro každého účastníka v rozsahu 2 dnů).

Z důvodu bezproblémového zajištění činnosti obecních úřadů a magistrátů jsme povinni přednostně uspokojit objednávky těchto institucí před objednávkami fyzických nebo právnických osob.

Základní školení zkušebních komisařů je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pro úředníky dle § 2 odst. 4 - 7,  pod č. akreditace AK/PV - 117/2007.

Tohoto školení se může zúčastnit fyzická osoba, která splňuje podmínky zákona č. 247/2000 Sb. (zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů) uvedené v § 34:

„Ministerstvo vydá průkaz zkušebního komisaře na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že

  • je starší 25 let;
  • má ukončeno střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou;
  • je nejméně 5 let držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, pro kterou bude žadatele o řidičské oprávnění zkoušet;
  • absolvoval základní školení pro zkušební komisaře a zkouškou prokázal dovednosti vztahující se k provádění a hodnocení zkoušek odborné způsobilosti, znalosti předpisů o provozu na pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání a údržby vozidla, řízení vozidla a bezpečné jízdy;
  • nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a že mu v posledních pěti letech nebyl takový trest uložen.“

Dalším omezením výkonu činnosti zkušebního komisaře je fakt, že „ provádění činnosti zkušebního komisaře je neslučitelné s podnikáním nebo jiným druhem výdělečné činnosti v oblasti provozování autoškol“ (§ 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb.) a „pro provádění zkoušek určí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zkušebního komisaře, kterým může být pouze zaměstnanec zařazený do obecního úřadu, který je současně držitelem platného průkazu zkušebního komisaře vydaného dle tohoto zákona“ (§ 33 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.).

Místa konání školení:

  • Centrum služeb pro silniční dopravu, pracoviště: penzion Šenk, Chrudimská 1315, Pardubice
  • Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 106/15, Brno

Přihlášky zasílejte na e-mail: skoleni.zk@cspsd.cz

Přihlášky jsou ke stažení zde. Překročí-li finanční objem přihlášek od jednoho odběratele částku vyšší než 50.000 Kč, může CSPSD přistoupit k plnění až po uveřejnění přihlášek/ objednávek v souladu se zákonem o registru smluv. Z tohoto důvodu prosíme mimo zaslání podepsané přihlášky i o její zaslání v strojově čitelné podobě. Děkujeme.

Další informace: Jaroslava Lédlová
tel.: 724 115 617

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…