ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Školení pro zkušební komisaře
Základní školení pro zkušební komisaře

Základní školení pro zkušební komisaře

Základní školení pro zkušební komisaře

Datum a místo konání:
22. 2.  30.4. 2021 Pardubice - Centrum služeb pro silniční dopravu

23. 8. – 22. 10. 2021 Brno - Integrovaná střední škola automobilní Brno

14. 3.  13.5. 2022  Brno -Integrovaná střední škola automobilní Brno

22. 8. – 21. 10. 2022 Pardubice -Centrum služeb pro silniční dopravu

Cena od 1.2.2021: od 48.800,- Kč

Cena za základní školení je stanovena včetně zkoušky na skupinu vozidel B nebo B+E. Zkouška z jízdy pro každou další skupinu je účtována jako další položka viz  ceník platný od 1.2.2021. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekvalifikaci dle § 57 odst. 1) písmeno d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je cena za školení dle § 51 odst. 1) písm. h) osvobozená od DPH. Ubytování a stravování si účastníci školení zajišťují individuálně na své náklady.

Základní informace o školení:

- obsah a rozsah upravuje zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;
- učební osnova je dána Přílohou č. 4 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.;
- je určeno pro zájemce o získání průkazu zkušebního komisaře;
- je prováděno prezenční formou v rozsahu 39 dnů;
- je zakončeno zkouškou před zkušební komisí.

Závěrečné zkoušky se uskuteční zpravidla v následujících dvou týdnech po ukončení školení (pro každého účastníka v rozsahu 2 dnů).

Z důvodu bezproblémového zajištění činnosti obecních úřadů a magistrátů jsme povinni přednostně uspokojit objednávky těchto institucí před objednávkami fyzických nebo právnických osob.

Základní školení zkušebních komisařů je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pro úředníky dle § 2 odst. 4 - 7,  pod č. akreditace AK/PV - 117/2007.

Tohoto školení se může zúčastnit fyzická osoba, která splňuje podmínky zákona č. 247/2000 Sb. (zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů) uvedené v § 34:

„Ministerstvo vydá průkaz zkušebního komisaře na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že

  • je starší 25 let;
  • má ukončeno střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou;
  • je nejméně 5 let držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, pro kterou bude žadatele o řidičské oprávnění zkoušet;
  • absolvoval základní školení pro zkušební komisaře a zkouškou prokázal dovednosti vztahující se k provádění a hodnocení zkoušek odborné způsobilosti, znalosti předpisů o provozu na pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání a údržby vozidla, řízení vozidla a bezpečné jízdy;
  • nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a že mu v posledních pěti letech nebyl takový trest uložen.“

Dalším omezením výkonu činnosti zkušebního komisaře je fakt, že „ provádění činnosti zkušebního komisaře je neslučitelné s podnikáním nebo jiným druhem výdělečné činnosti v oblasti provozování autoškol“ (§ 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb.) a „pro provádění zkoušek určí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zkušebního komisaře, kterým může být pouze zaměstnanec zařazený do obecního úřadu, který je současně držitelem platného průkazu zkušebního komisaře vydaného dle tohoto zákona“ (§ 33 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.).

Místa konání školení:

  • Centrum služeb pro silniční dopravu, pracoviště: penzion Šenk, Chrudimská 1315, Pardubice
  • Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 106/15, Brno

Přihlášky zasílejte na e-mail: skoleni.zk@cspsd.cz

Přihlášky jsou ke stažení  zde. Překročí-li finanční objem přihlášek od jednoho odběratele částku vyšší než 50.000 Kč, může CSPSD přistoupit k plnění až po uveřejnění přihlášek/ objednávek v souladu se zákonem o registru smluv. Z tohoto důvodu prosíme mimo zaslání podepsané přihlášky i o její zaslání v strojově čitelné podobě. Děkujeme.

Odkaz na legislativu a další informace pro zkušební komisaře

Odkaz na aktuálně platná opatření v souvislosti s pandemií COVID 19

Další informace: Jaroslava Lédlová
tel.: 724 115 617
e-mail: skoleni.zk@cspsd.cz

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Modernizace zázemí dětského dopravního hřiště v Kroměříži

Dětské dopravní hřiště v Kroměříži slouží k výuce pravidelné dopravní výchovy již od počátku 80.…

Přes sluchátka vlak neuslyšíš

Meziročně roste počet dopravních nehod na železničních přejezdech, protože se najde řada…

Celostátní finále dopravní soutěže neslyšících dětí

Ve Valašském Meziříčí se po roční přestávce pod záštitou BESIP ve dnech 7. - 8. října 2021 setkalo…

Manipulace s tachografem už nejsou, co bývaly...

Funkční odchylky jednotlivých částí digitálního tachografu bývají v současnosti tak nepatrné, že se…