ÚVOD
Články a zprávy
Užitečné informace
Pravidla silničního provozu
Cyklisté se musí řídit všemi dopravními značkami

Cyklisté se musí řídit všemi dopravními značkami

Se zákazy vjezdu si cyklisté mnohdy příliš hlavu nelámou. Často projíždějí jednosměrnou ulicí v opačném směru, a to i tam, kde jim to neumožňuje příslušná dodatková tabulka. Mnohdy naopak nerespektují příkaz užít k jízdě vyznačenou stezku.

Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích patří mimo jiné i povinnost řídit se pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích, dopravními značkami apod. Konkrétně tuto povinnost stanoví § 4 zákona o silničním provozu:

§ 4

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen

(…)

b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 a pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis,5) vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

5) – Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Cyklista se jako účastník provozu na pozemních komunikacích a řidič nemotorového vozidla musí řídit příslušnými dopravními značkami, světelnými signály apod. Některé dopravní značky nebo světelné signály platí pro cyklistu obecně, některé se k jízdě na kole přímo vztahují.

Zákazy vjezdu a dodatková tabulka č. E 12b:


Dopravní značka „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ (č. B 1) se užívá ke stanovení zákazu vjezdu pro všechny druhy vozidel z obou směrů jízdy. Dopravní značka se umísťuje tam, kde zákaz začíná. Případné výjimky ze zákazu se uvádějí na dodatkové tabulce umístěné pod dopravní značkou.

Dopravní značka „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (č. B 2) zakazuje vjezd v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace. Z druhé strany se užívá značka „Jednosměrný provoz“ (č. IP 4a nebo IP 4b). Omezit platnost značky dodatkovou tabulkou lze pouze v případě, nebude-li tím ohrožena bezpečnost silničního provozu (např. textem „MIMO TRAM“ nebo dodatku tabulkou „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ (č. E 12b).

Dodatková tabulka „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ (č. E 12b), která v případě, že je umístěna pod dopravní značkou B 2, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.

Dopravní značka „Zákaz vjezdu jízdních kol“ (č. B 8) zakazuje vjezd jízdních kol a koloběžek. Značka se užívá zpravidla tam, kde je pro cykloprovoz určena jiná trasa (např. stezka pro cyklisty či méně frekventovaná komunikace).


Příkazové dopravní značky naopak jízdu po označených pruzích nebo stezkách přikazují:


Dopravní značka „Stezka pro cyklisty“ (č. C 8a) přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo.

Pruh nebo stezku pro cyklisty lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem nebo odlišným provedením povrchu. Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno.

Jednosměrný provoz a dodatková tabulka č. E 12a:


Dopravní značka „Jednosměrný provoz“ (č. IP 4a) označuje jednosměrnou pozemní komunikaci. Jednosměrná komunikace se v protisměru zpravidla označuje značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (č. B 2).

Dopravní značka „Jednosměrný provoz“ (č. IP 4b) označuje jednosměrnou pozemní komunikaci. Jednosměrná komunikace se v protisměru zpravidla označuje značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (č. B 2).

Dodatková tabulka „Jízda cyklistů v protisměru povolen“ (č. E 12a), která v případě, že je umístěna pod dopravní značkou č. IP 4a nebo č. IP 4b, upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů.

Poznámka: vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích byla od roku 2001 několikrát novelizována (původní znění některé dopravní značky pro cyklisty neobsahuje).

Dodatková tabulka č. E 12a byla poprvé uvedena ve vyhlášce č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., pod č. E 12:

„Jízda cyklistů v protisměru“ (č. E 12), která v případě, že je umístěna pod dopravní značkou č. IP 4a nebo č. IP 4b, upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů v odděleném jízdním pruhu.

Další novela vyhláškou č. 247/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., změnila číslo dodatkové tabulky na E 12a, upraveno bylo i znění:

„Jízda cyklistů v protisměru“ (č. E 12a), která v případě, že je umístěna pod dopravní značkou č. IP 4a nebo č. IP 4b, upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů.

Vyhláška č. 247/2010 Sb. obsahuje další nové dopravní značky a dodatkové tabulky (č. E 12b, č. E 12c, č. IS 10e, č. IS 21d, č. V 8b a č. V 20), se kterými vás seznámíme příště.


Převzato z http://www.nakole.cz/clanky/443-jizda-v-protismeru-proc-ne.html:

Cyklistika v protisměru

Na cyklistovi v protisměru jednosměrné ulice není nic špatného. Řidič jedoucí naproti cyklistu vidí a prakticky vždy je tu dostatek místa pro vzájemné míjení. Nebezpečné situace nicméně mohou vzniknout na křižovatkách. Řidiči křižující jednosměrku očekávají vozidla jen z jedné strany a cyklista v protisměru tak snadno může skončit na předním skle automobilu.
V praxi ale jednosměrky v protisměru používá nejeden městský cyklista a zahraniční praxe mu dává za pravdu. Zahraniční normy, které jsou často „měkčí“ než u nás, umožňují prudký růst počtu obousměrek. Ve městech jako jsou Brémy, Berlín, Kodaň nebo Ženeva, jsou obousměrky na denním pořádku. Cyklista v protisměru tu nepředstavuje bezpečnostní problém.Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…