ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Poškození dopravních značek - přestupek i trestný čin

Poškození dopravních značek - přestupek i trestný čin

Dopravní značky představují důležitý komunikační prvek v úpravě provozu na pozemních komunikacích, ale zároveň jsou i součástí kultury prostředí. Jejich poškozování nebo ničení může být kvalifikováno jako přestupek nebo i trestný čin.

K problematice se váže zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Zákon č. 13/1997 Sb.:

§ 42a

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

(…)

g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství.


Za přestupek podle odstavce 1 písm. g) lze uložit pokutu do 300 000 Kč

(§ 42a odst. 7 písm. b).


Co se rozumí součástí nebo příslušenstvím vyjmenovaných pozemních komunikací upřesňují § 12 a §13 téhož zákona:

§ 12

(1) Součástmi dálnice, silnice a místní komunikace jsou

a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy,

včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,

b) mostní objekty (nadjezdy), po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních

zařízení, ochranných štítů a sítí na nich, strojní vybavení sklopných mostů, ledolamy,

propustky, lávky pro chodce nebo cyklisty,

c) tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí

pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky,

d) svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní

knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky, odrazné a

vodicí proužky a zpomalovací prahy,


§ 13

Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace jsou

a) přenosné svislé dopravní značky, a dopravní zařízení,

b) hlásiče náledí, hlásky a jiná zařízení pro provozní informace,

c) veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu,

d) silniční vegetace, zásněžky, zásobníky a skládky údržbových hmot,

e) objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu údržby dálnice, silnice nebo místní

komunikace (cestmistrovství) a jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci,

f) zařízení zabraňující vniknutí volně žijících živočichů (např. ploty, přechodové můstky, tunely),

g) zařízení pro placení ceny za užívání vymezeného úseku místní komunikace,

(…)


Trestný čin - zákon č. 40/2009 Sb.:

§ 276

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení

(1) Kdo úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho provoz nebo

využívání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem bude pachatel

potrestán,

a) zničí-li, odstraní-li nebo učiní-li neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení,

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 poruchu provozu obecně prospěšného zařízení,

nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 písm. a) škodu velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

§ 277

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti

(1) Kdo z hrubé nedbalosti zničí, poškodí, odstraní nebo učiní neupotřebitelným obecně

prospěšné zařízení nebo ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení, bude potrestán odnětím

svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.


Obecně prospěšné zařízení je definováno v § 132 téhož zákona:

§ 132

Obecně prospěšné zařízení

Obecně prospěšným zařízením se rozumí veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, obranné nebo ochranné zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům, ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek, zařízení energetické nebo vodárenské, podmořský kabel nebo podmořské potrubí, zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní licence, zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve veřejné drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek a dopravních značek upravujících přednost.Stav dopravních značek na ilustračních fotografiích vypovídá spíše o kultuře prostředí:

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Větší samostatnost při kontrolách

Už od letních měsíců se řidiči v osobní a nákladní dopravě mohou potkat se silničními kontrolami v…

Druhé kolo objednávek karet do tachografu

V návaznosti na informaci zveřejněnou v květnu tohoto roku, vyhlašujeme druhé kolo…

Celostátní finále dopravní soutěže neslyšících dětí

Ve dnech 6. – 7. října 2022 se ve Valašském Meziříčí opět po roce konalo Celostátní finále dopravní…

ADR Crossborder Enforcement (ACE) Plzeň

Začátkem měsíce října se v Plzni a okolí uskutečnila čtyřdenní mezinárodní kontrolní akce ADR…