ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Bodový systém v Evropě a v České republice

Bodový systém v Evropě a v České republice

Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem bylo v České republice zavedeno 1. července 2006.

Systém bodového hodnocení má za cíl evidovat opakované porušování vybraných povinností v provozu na pozemních komunikacích. Zákon s opakováním stanovených přestupků, případně jiným jednáním majícím znaky přestupku podle zvláštních právních předpisů, či trestných činů spojuje určité důsledky, které spočívají především v možnosti pozbytí řidičského oprávnění (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J., SEIDL, A.: Praha 2013, s. 209).

Podobné bodové systémy byly již dříve zavedeny v mnoha dalších evropských státech. Fungují na principu odečítání nebo naopak přičítání stanoveného počtu bodů.

Následující tabulka obsahuje údaje o roku zavedení bodového hodnocení, maximálním počtu bodů a systému odečítání nebo přičítání v jednotlivých státech:

Zdroj: http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Ridicske_pr...


Poznámka: Od 1. května 2014 se mění bodový systém v Německu, maximální počet bodů se snižuje z původních 18 na 8.

Více například na: http://dopravaplus.cz/novy-bodovy-system-v-nemecku-od-1-kvetna-2014/


Rokem zavedení bodového hodnocení se Česká republika řadí mezi poslední evropské státy, které takový systém zavedly. Pokud se však vrátíme do minulosti, konkrétně do let 1951 – 1956, najdeme právní předpisy, které lze do jisté míry považovat za jakési předchůdce bodového systému.

Pro případné zájemce o historii právních předpisů v této oblasti uvádíme některé pasáže z vyhlášky ministerstva dopravy č. 328/1951 Ú.l.I (účinnost od 1. 11. 1951 do 30. 6. 1953) a z vyhlášky ministerstva národní bezpečnosti č. 196/1953 Ú.l. (účinnost od 1. 7. 1953 – 31. 8. 1956). 

328/1951 Ú.l.I

Vyhláška ministerstva dopravy ze dne 22. října 1951

o způsobilosti vozidel k provozu na veřejných silnicích, o způsobilosti k jejich řízení a o péči o rozvoj motorismu

Ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvy národní bezpečnosti a národní obrany a s ostatními zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 71 vládního nařízení č. 11/1951 Sb., jímž se provádí zákon o provozu na veřejných silnicích:

(…)

§ 82.

Vložka k řidičskému průkazu.

(1) S řidičským průkazem je spojena vložka s deseti útržky; bez této vložky je řidičský průkaz neplatný.

(2) Jednotlivé útržky vložky postupně odejme okresní národní výbor nebo orgán národní bezpečnosti, dopustí-li se držitel řidičského průkazu vážného přestupku v silničním provozu.

(3) Za vážný přestupek v silničním provozu se považuje přestupek, kterým řidič projevil hrubou bezohlednost k bezpečnosti ostatních uživatelů veřejných silnic.

(4) Okresní národní výbor odejme útržek vložky k řidičskému průkazu také tehdy, zjistí-li, že držitel řidičského průkazu se dopouští opětovně přestupků v silničním provozu.

(5) Orgán, který útržek odejme, poznamená v kmenové části vložky datum a označení přestupků.

(6) S posledním útržkem se odebere i řidičský průkaz; orgán, který řidičský průkaz odebral, vydá o tom řidiči potvrzení, na které může řidič dojet do domovského stanoviště vozidla. Odebraný řidičský průkaz zašle orgán okresnímu národnímu výboru, který jej vydal.

(…)

§ 90.

Odnětí řidičských povolení.

(1) Řidičské povolení odejme okresní národní výbor navždy, jestliže

a) zjistil, že řidič ztratil trvale schopnost nebo spolehlivost řídit motorová vozidla,

b) byl vysloven trvalý zákaz řídit motorová vozidla,

c)řidičský průkaz byl odebrán již třikráte podle ustanovení odstavce 2.

(2) Okresní národní výbor odejme řidičské povolení dočasně, jestliže

a) byl vysloven dočasný zákaz řídit motorová vozidla,

b) řidič se dopustil přestupku proti ustanovení o ochraně silničního provozu nebo byl potrestán pro jiný přestupek anebo odsouzen pro trestný čin, lze-li z toho usuzovat, že řidič není dočasně spolehlivý k řízení motorových vozidel,

c) byly odebrány všechny útržky vložky řidičského průkazu,

d) držitel řidičského průkazu připustil jeho zneužití nebo nedbal omezení svého řidičského povolení nebo odmítl bez zvláštních důvodů se podrobit na vyzvání přezkoušení odborné způsobilosti nebo lékařské prohlídce.

(3) Bylo-li odňato řidičské povolení, musí být řidičský průkaz vrácen okresnímu národnímu výboru.

(4) Byl-li řidičský průkaz odebrán na dobu delší jednoho roku nebo vyžadují-li to okolnosti případu, může okresní národní výbor stanovit podmínky pro jeho vrácení (nový výcvik, zkouška, přezkoušení tělesné nebo duševní schopnosti).

Účinnost: 1. 11. 1951 – 30. 6. 1953


196/1953 Ú.l.

Vyhláška ministerstva národní bezpečnosti ze dne 30. června 1953

o provozu na silnicích

Ministerstvo národní bezpečnosti stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 16 vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích:

(…)

§ 67

Povinnost držitele řidičského průkazu

(1) Splnil-li žadatel všechny podmínky pro udělení povolení k řízení motorového nebo městského kolejového vozidla, vydá mu dopravní inspektorát OOVB na podkladě rozhodnutí kvalifikační komise řidičský průkaz a kupon č. I. Bez kuponu je řidičský průkaz neplatný. Kupon slouží k poznamenávání trestů uložených řidiči. Kupon může být nahražen kuponem č. II nebo č. III.

(…)

§ 97

Druhy trestů

(1) Držitele a řidiče motorových vozidel a řidiče městských kolejových vozidel trestají dopravní inspektoráty OOVB a k tomu zmocněné orgány ministerstva národní bezpečnosti:

a) písemným pokáráním nebo

b) výměnou kuponu k řidičskému průkazu nebo

c) pokutou do 600 Kčs.

(2) Závažné přestupky osob uvedených v předchozím odstavci stíhá tříčlenná komise zřízená u dopravního inspektorátu OOVB (dále jen "komise"), která může uložit

a) některý z trestů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) nebo

b) pokutu do 2.000 Kčs.

Vedle těchto trestů může komise odejmout řidičský průkaz dočasně nebo trvale.

(…)

§ 99

Výměna kuponu

(1) Dopustí-li se řidič motorového nebo městského kolejového vozidla přestupku, kterým projevil hrubou bezohlednost k bezpečnosti ostatních uživatelů silnic, nebo byl-li již vícekrát potrestán písemným pokáráním, může mu být vyměněn kupon k řidičskému průkazu za kupon vyššího čísla.

(2) O výměně kuponu rozhodne dopravní inspektorát na základě protokolu o přestupku sepsaného orgánem kontrolujícím provoz na silnicích. Technický inspektor může však o výměně kuponu rozhodnout na místě přestupku.

(3) Nedopustí-li se řidič v době 6 měsíců ode dne výměny kuponu přestupku proti předpisům na ochranu silničního provozu, vrátí mu dopravní inspektorát kupon stejného čísla, jaký mu byl odňat.

(4) Dopustí-li se řidič, který má v řidičském průkazu již kupon č. III, opět přestupku, za který by měl být potrestán výměnou kuponu, oznámí se přestupek komisi.

(…)

§ 101

Tresty ukládané komisí

(1) Závažnými přestupky proti předpisům na ochranu silničního provozu, které trestá komise, jsou zejména použití vozidla, jehož způsobilost k provozu nebyla schválena, nebo jehož stav neodpovídá stanoveným podmínkám, řízení vozidla bez povolení, nedodržení pravidel o přednosti v jízdě, rychlosti, osvětlení, dopravě osob na nákladních automobilech a na nákladních přívěsech traktorů, o přejíždění železničních přejezdů a o přepravě nebezpečných nákladů, pokud tím došlo k ohrožení bezpečnosti provozu, osob a majetku.

(2) Písemné pokárání uloží komise tehdy, nebyl-li řidič dosud trestán a lze-li očekávat vzhledem k povaze přestupku a osobě pachatele, že postačí k nápravě. Pokárání vyznačí se v kuponu.

(3) Komise může podle povahy přestupku vyměnit kupon č. I ihned za kupon č. III. Ustanovení § 99 odst. 3 platí obdobně.

(4) Při stanovení výše pokuty přihlédne komise k stupni nebezpečnosti přestupku, vzhledem k dopravně bezpečnostní situaci v okrese, k míře zavinění a k osobě pachatele, zejména k jeho majetkovým a výdělečným poměrům. Uložení pokuty se vyznačí v kuponu.

(5) Vedle trestů podle odstavců 2 až 4 může komise odejmout řidičský průkaz dočasně, zejména

a) dopustil-li se řidič v době, kdy má již poslední kupon k řidičskému průkazu, opět přestupku, za který mu má být kupon vyměněn,

b) umožnil-li řidič zneužití řidičského průkazu, nedbal-li omezení stanoveného v něm nebo odmítl-li bez zvláštních důvodů podrobit se na vyzvání přezkoušení odborné způsobilosti nebo lékařské prohlídce.

(6) Trvale odejme komise řidičský průkaz zejména tehdy, jestliže řidičský průkaz byl řidiči již třikráte odebrán.

(7) Dopustí-li se řidič přestupku v důsledku účinků po požitém alkoholu, je komise povinna odejmout řidičský průkaz vždy.

(8) Má-li řidič oprávnění řídit vozidla více druhů, může komise vyslovit trest o odnětí řidičského průkazu jen ohledně některého druhu vozidel.

Účinnost: 1. 7. 1953 – 31. 8. 1956

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…